Po­gle­daj­te se­ma­for

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

re­do­vi­ta na­tje­ca­nja, tre­ni­rao je voj­nu mom­čad, ali se vra­tio pla­vi­ma.

Uklju­čio se u tre­ćoj služ­be­noj utak­mi­ci umjes­to pri­vre­me­nog tre­ne­ra Bran­ka Kuns­ta i u fi­na­lu za­gre­bač­kog pr­vens­tva. Pro­tiv Lo­ko­mo­ti­ve je uveo tak­tič­ku ino­va­ci­ju do­tad ne­za­bi­lje­že­nu u svi­je­tu. Koristio je “de­vet­ku” Dra­gu Hrip­ka kao po­vu­če­nog na­pa­da­ča, u ko­joj će se ulo­zi pros­la­vi­ti Nán­dor Hi­deg­ku­ti i Leo Me­ssi.

Bio je su­di­onik ap­surd­ne epi­zo­de iz pr­ve pos­li­je­rat­ne se­zo­ne ju­go­li­ge. Di­na­mo je u Ti­to­gra­du svla­dao Bu­duć­nost s 3:2 po­got­kom Mi­je Etlin­ge­ra u zad­njoj mi­nu­ti. Pla­vi su pros­la­vi­li us­pjeh i pre­ko Du­brov­ni­ka su­tra­dan kre­nu­li u Be­ograd na su­sret sa Zvez­dom. Po do­la­sku doz­na­li su da su či­nov­ni­ci Sa­ve­za od­lu­či­li da u Ti­to­gra­du “su­čev sat ni­je bio is­pra­van”, po­ni­štiv­ši po­bje­do­nos­ni gol i re­gis­tri­rav­ši utak­mi­cu s 2:2! Di­na­mov­ci se ni­su da­li smes­ti, ne­go su svla­da­li Zvez­du s 1:0 go­lom Ivi­ce Bra­ce Re­issa.

Na­kon 4277 da­na na klu­pi Gra­đan­skog/Di­na­ma, svla­dan nos­tal­gi­jom, Bukovi je 1947. is­ho­dio od upra­ve ra­skid ugo­vo­ra i vra­tio se u Ma­đar­sku. On­dje je, kao tre­ner MTK-a, pri­mi­je­nio mno­ge obras­ce ko­je je pret­hod­nog de­set­lje­ća s us­pje­hom is­ku­šao u Zagrebu. Je­dan od Ma­đa­ri­ma ne­poz­na­tih no­vi­te­ta bi­lo je pos­tav­lja­nje Hi­deg­ku­ti­ja na po­zi­ci­ju po­vu­če­nog cen­tar­fo­ra – laž­ne de­vet­ke.

Na­kon što je MTK osvo­jio tri mađarska nas­lo­va, Gu­s­ztáv Se­bes, tre­ner i do­mi­nis­tar spor­ta, an­ga­ži­rao je Bu­ko­vi­ja kao sa­vjet­ni­ka i usa­dio nje­gov sus­tav u re­pre­zen­ta­ci­ju. Hi­deg­ku­ti je ot­klju­ča­vao svaku obra­nu vu­ku­ći za so­bom ne­s­vjes­ne bra­ni­če i ta­ko je otva­rao pros­tor ko­ji su is­ko­ri­šta­va­li Sán­dor Koc­sis, Fe­renc Pu­skás i Zol­tán Czi­bor.

Poz­na­vao je pet jezika

Kad je Se­bes 1956. ot­pu­šten, Bukovi ga je za­mi­je­nio na iz­bor­nič­kom mjes­tu. Sre­di­nom šez­de­se­tih do­veo je Olym­pi­acos do dva grč­ka pr­vens­tva, pos­tav­ši je­dan od ri­jet­kih tre­ne­ra ko­ji su osva­ja­li nas­lo­ve u če­ti­ri­ma dr­ža­va­ma. Pre­mi­nuo je u Sèteu 1985., ali ni­je za­bo­rav­ljen, po­go­to­vo ne u Zagrebu, gdje je za ra­ta na sta­di­onu Gra­đan­skog i u svom do­mu skri­vao beč­ke Ži­do­ve Maxa Re­isfel­da, ču­va­ra sta­di­ona i nje­go­vu že­nu.

Poliglot, poz­na­va­telj pet jezika, bio je omiljen me­đu Za­grep­ča­ni­ma, ko­ji su vo­lje­li nje­gov hr­vat­ski s “ma­đar­skim šti­hom” i mi­je­ša­njem padeža i rodova. Imao je još je­dan za­štit­ni znak. “Sje­ćam se da je imao ti­ko­ve, sva­kih po­la mi­nu­te trz­nuo bi gla­vom”, is­pri­čao je Ba­rić, ko­jeg je Bukovi 1945. do­veo u Di­na­mo. “On je le­gen­da, bez sum­nje je­dan od naj­ve­ćih tre­ne­ra u po­vi­jes­ti Di­na­ma.”

• NO­GO­MET

Kva­li­fi­ka­ci­je za EP, že­ne: Švi­car­ska – Hr­vat­ska 2:0; kva­li­fi­ka­ci­je za EP do 19 go­di­na, že­ne: Hr­vat­ska – Bu­gar­ska 0:0

Kva­li­fi­ka­ci­je za EP do 19 go­di­na, muški: Hr­vat­ska – Ka­zah­s­tan 3:0

Pr­va HNL: Bo­ri­mir Per­ko­vić ni­je vi­še tre­ner Va­ra­ždi­na. Per­ko­vić os­tav­lja Va­ra­ždin na po­s­ljed­njem mjes­tu na pr­vens­tve­noj ljes­tvi­ci sa sa­mo se­dam osvo­je­nih bo­do­va u 11 ko­la. Je­di­nu po­bje­du Va­ra­ždin­ci su upi­sa­li pro­tiv Di­na­ma (1:0).

Ta­li­jan­ska li­ga: Mar­co Gi­am­pa­olo vi­še ni­je tre­ner Mi­la­na, a nas­li­je­dit će ga Pioli.

FUTSAL

Li­ga pr­va­ka: No­vo Vri­je­me Ap­fel po­bje­dom je otvo­rio tur­nir sku­pi­ne 6 Glav­ne run­de ko­ji se igra u Ma­kar­skoj. Ma­kar­ski je sas­tav svla­dao ci­par­sku Omo­ni­ju s 5:2 uz dva po­got­ka Fi­der­še­ka i Lu­ca­sa, te jed­nim Hor­vat­ha.

RUKOMET

Špa­njol­ska li­ga: Gu­ada­la­ja­ra – Bar­ce­lo­na (Cin­drić 3) 26:39; mađarska li­ga: Bu­da­ka­lasz – Ve­s­z­prem (Štr­lek 5) 24:41;

SE­HA Ga­z­prom li­ga: Me­škov (Pe­šić osam obra­na) – Ra­bot­nik (Jo­tić se oz­li­je­dio već u pr­vim mi­nu­ta­ma su­sre­ta) 31:22; Pr­va HL, že­ne: Po­drav­ka Ve­ge­ta – Osi­jek 42:21

VA­TER­PO­LO

Li­ga pr­va­ka, sku­pi­na A, 1. ko­lo: Ja­dran (HN) – Jug 7:12 (stri­jel­ci za Jug: Mer­ku­lov 3, Pa­pa­nas­ta­si­ou 2, Obra­do­vić 2, Fa­to­vić 2, Lon­čar 1, Lo­zi­na 1, Be­nić 1; vra­tar Po­pa­dić 13 obra­na).

TENIS

WTA tur­nir u Lin­zu (250.000 eu­ra), 1. ko­lo: Ve­kić (4, Hrv) – Her­cog (Slo) 6:1, 6:1

ŠAH

Svjet­sko pr­vens­tvo, Mum­bai – U-14, muški, 7. ko­lo: No­vo­sel (Hrv) – Hu­ssa­in (Eng) re­mi; že­ne, 7. ko­lo: Be­van­da (Hrv) – Fe­mil (Ind) re­mi; U-16, muški, 7. ko­lo: Tro­šelj (Hrv) – Amatya re­mi; U-18, že­ne, 7. ko­lo: Go­lub (Hrv) – Go­mez (Či­le) 1:0.

U Za­greb je do­šao zas­lu­gom Gus­ta­va De­ut­s­c­ha pl. Ma­celj­skog, vi­jeć­ni­ka za­gre­bač­ke tr­go­vač­ke i obrt­nič­ke ko­mo­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.