Co­le­ma­nov ta­lent je ot­kri­ven za­to što se pla­šio usi­sa­va­ča

Kralj i kraljica stot­ke Chris­ti­an Co­le­man i Shel­ly-Ann Fra­ser no­vi su svjet­ski vladari najbrže discipline

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Na­kon vla­da­vi­ne Usa­ina Bol­ta, ko­ji je tri­put bio svjet­ski pr­vak na 100 me­ta­ra, od 2009. do 2017. go­di­ne, doš­lo je po­nov­no vri­je­me za ame­rič­ke sprin­te­re. Chris­ti­an Co­le­man osvo­jio je de­se­to zla­to za Ame­ri­kan­ce na 100 me­ta­ra. Pri­je nje­ga svjet­ski prvaci bi­li su Carl Lewis (tri­put), Ma­uri­ce Gre­en (tri­put), Jus­tin Ga­tlin (dvaput), te Tyson Gay. Co­le­ma­na je ovo dru­ga svjet­ska me­da­lja. Pri­je dvi­je go­di­ne bio je dru­gi u Lon­do­nu, iza Ga­tli­na, a ima i sre­bro iz Lon­do­na kao član ame­rič­ke šta­fe­te 4x100 me­ta­ra.

Co­le­man do­la­zi i sport­ske obi­te­lji. Bra­ti­ći su mu igra­li ame­rič­ki no­go­met, a sta­ri­ja sestra Ca­mryn tre­ni­ra­la je atle­ti­ku. Odras­tao je s ro­di­te­lji­ma i dvi­je ses­tre Ca­mryn i Ca­iyln. Htio je bi­ti pro­fe­si­onal­ni igrač ame­rič­kog no­go­me­ta, ali ni­je­dan ame­rič­ki fa­kul­tet, ni­je mu po­nu­dio sti­pen­di­ju.

Imao je do­ping-afe­ru

– Kao ma­li tre­ni­rao sam gim­nas­ti­ku i no­go­met. Bio sam ja­ko brz, uzi­mao sam do­dat­ne sa­te ka­ko bih usa­vr­šio teh­ni­ku. U is­to vri­je­me sam na sred­njo­škol­skim na­tje­ca­nji­ma u atle­ti­ci ni­zao po­bje­de i pos­tav­ljao re­kor­de, pa sam se na kra­ju upi­sao Sve­uči­li­šte u Ten­ne­sse­eju – re­kao je Co­le­man.

Dok je bio ma­li, bi­lo je naz­na­ka da će bi­ti su­per brz...

– Chris­ti­an se pla­šio usi­sa­va­ča. Sva­ki put ka­da bi­smo ga uklju­či­li, on bi se eks­pres­no okre­nuo, otr­čao i sko­čio što br­že na ka­uč. Pr­vi put ka­da je to na­pra­vio, su­prug ni­je mo­gao vje­ro­va­ti. Imao je sa­mo dvi­je go­di­ne! Sa­mo je po­nav­ljao, on u is­to vri­je­me ska­če i okre­će se, dje­ca nje­go­vih go­di­na to si­gur­no ina­če ne ra­de – rek­le je nje­go­va ma­ma Dap­he. Sta­tis­ti­ke go­vo­re da je u mla­đim dob­nim sku­pi­na­ma bio br­ži od Usa­ina Bol­ta. No, ho­će li us­pje­ti nad­ma­ši­ti svjet­ski re­kord Ja­maj­ča­ni­na, tek će­mo vi­dje­ti. Ima tek 23 go­di­ne, no Bolt je u tim go­di­na­ma is­tr­čao 9.58 se­kun­di, što je va­že­ći svjet­ski re­kord na 200 me­ta­ra. Tko zna, mo­žda bi se tim broj­ka­ma Co­le­man pri­bli­žio da ni­je imao do­ping-afe­ru. Tek je po­čet­kom ruj­na ove go­di­ne os­lo­bo­đen op­tuž­bi jer je tri­put iz­bje­gao kon­tro­lo­re. Žal­ba mu je na kra­ju pri­hva­će­na i od­ba­če­ne su sve op­tuž­be.

– Ne uzi­mam ni­šta ile­gal­no. Pu­no atle­ti­ča­ra ko­ris­ti pro­te­in­ske pra­ho­ve i le­gal­ne kre­ati­ne da bi br­že vra­ti­li ener­gi­ju, a ja iz­bje­ga­vam i te do­pu­šte­ne su­ple­men­te. Kod me­ne je sve zas­no­va­no na na­por­nim tre­nin­zi­ma i na spo­sob­nos­ti­ma ko­je mi je po­da­rio Bog – re­kao je mla­di atle­ti­čar.

Na žen­skoj stot­ci Shel­lyAnn Fra­ser osvo­ji­la je svo­je če­t­vr­to zla­to. Pr­vi put po­ja­vi­la se u fi­na­lu pri­je toč­no de­set go­di­na i u Ber­li­nu bi­la pr­va. Za Ja­maj­ku je ovo bi­lo pe­to zla­to na 100 me­ta­ra jer je, uz Fra­ser, svjet­ska pr­va­ki­nja bi­la i Ve­ro­ni­ca Cam­p­bell, u Osa­ki 2007. go­di­ne. Ame­ri­kan­ke još uvi­jek dr­že pri­mat s osam zlat­nih me­da­lja na 100 me­ta­ra (De­vers, Tor­ren­ce, Jo­nes dvaput, Edward, Wil­li­ams, Je­ter i Bowie). Za­nim­lji­vo je da i Eu­ro­pa ima če­ti­ri zla­ta (Gohr, Gla­dish, Krab­be i Pin­tu­še­vič). Uz če­ti­ri svjet­ska, Shel­ly-Ann ima i dva olim­pij­ska zla­ta. Ono što je posebno za­nim­lji­vo – vra­ti­la se na sta­ze na­kon što je pos­ta­la maj­ka.

– Ni­sam obra­ća­la po­zor­nost na to što go­vo­re o mom po­vrat­ku. Nas­ta­vi­la sam na­por­no tre­ni­ra­ti i re­zul­ta­ti su tu – rek­la je 32-go­diš­nja Ja­maj­čan­ka ko­ja je zla­to u Do­hi proslavila sa si­nom Zyo­nom u na­ru­čju.

Na­kon ško­le - tr­ča­nje

– Že­ne su nezaustavl­jive, a moj us­pjeh ne­ka slu­ži kao inspiracij­a svim sportašica­ma ko­je raz­miš­lja­ju o pro­ši­re­nju obi­te­lji i pi­ta­ju se ho­će li se mo­ći vra­ti­ti spor­tu na­kon po­ro­da – rek­la je Fra­ser.

Odras­la je u si­ro­maš­noj obi­te­lji, a ne­dos­ta­tak fi­nan­cij­skih sred­sta­va po­lju­ljao joj je sa­mo­po­uz­da­nje još u osjet­lji­vim ti­nej­džer­skim go­di­na­ma. Na­kon za­vr­šet­ka sred­nje ško­le, po­sve­ti­la se tr­ča­nju i po­če­la mar­lji­vo tre­ni­ra­ti sprint na 100 me­ta­ra zbog svo­je od­luč­nos­ti.

A 2008. go­di­ne u Pe­kin­gu, pos­ta­la je pr­va Ja­maj­čan­ka u po­vi­jes­ti ko­ja osvo­ji­la zla­to na Olim­pij­skim igra­ma.

Za­nim­lji­vo, 2017. bi­la je je­di­na go­di­na u ko­joj ni­je nas­tu­pa­la, već je SP gle­da­la u bol­nič­kom kre­ve­tu s tr­bu­hom do zu­ba. Bi­la je pre­vi­še uz­bu­đe­na oko utr­ke, či­me je iz­a­zva­la tru­do­ve, te ro­di­la Zyo­na car­skim re­zom. Shel­ly-Ann je am­ba­sa­do­ri­ca UNICEF-a za Ja­maj­ku od 2012., ima ti­tu­lu pr­vos­tup­ni­ka na Teh­no­lo­škom sve­uči­li­štu, s di­plo­mom zna­nos­ti o dje­čjem i ado­les­cent­skom ra­zvo­ju, te ima vlas­ti­ti fri­zer­ski sa­lon, što se mo­že za­klju­či­ti po nje­zi­nim neo­bič­nim

fri­zu­ra­ma...

CO­LE­MAN je osvo­jio 10. zla­to za Ame­ri­kan­ce na 100 m. Pri­je nje­ga prvaci su bi­li Lewis, Gre­ene, Ga­tlin i Gay

FRA­SER je osvo­ji­la če­t­vr­to zla­to. Pr­vi put po­ja­vi­la se u fi­na­lu pri­je 10 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.