Na­kon Li­bi­je, Želj­ko Pav­li­če­vić oti­šao u Ba­hre­in

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Na­kon što je pred top­nič­kom palj­bom po Tri­po­li­ju mo­rao spa­ša­va­ti ži­vu gla­vu i na­pus­ti­ti Li­bi­ju i ta­moš­nji Al-It­ti­had, hr­vat­ski košarkaški tre­ner Želj­ko Pav­li­če­vić pro­na­šao je an­ga­žman u Ba­hre­inu, u klu­bu ko­ji se zo­ve Mu­har­raq. Pav­li­če­vić je bio dvos­tru­ki klup­ski pr­vak Eu­ro­pe, naj­pri­je s Ci­bo­nom (1986.), a po­tom sa Spli­tom (1991.). Ra­dio je i u Špa­njol­skoj i Grč­koj te go­di­na­ma bio i iz­bor­nik re­pre­zen­ta­ci­je Japana. Prem­da već ima 68 go­di­na, Pav­li­če­vić je još vr­lo vi­ta­lan i ne že­li sje­di­ti

• kod ku­će bes­pos­len.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.