Kul­tur­na ba­šti­na

HTV 4

Večernji list - Hrvatska - - Tv & vodič -

Ve­li Bri­jun, naj­ve­ći u sku­pi­ni bri­jun­skog oto­čja, smje­šten je uz za­pad­nu oba­lu Is­tre. Bla­ga kli­ma, iz­o­li­ra­nost, ali i bli­zi­na kop­na, po­ljo­pri­vre­da, lov, ri­bo­lov, sve je to bi­lo od­lu­ču­ju­će da Rim­lja­ni po­dig­nu svo­je gra­đe­vi­ne.

09.30 Pri­je­nos sjed­ni­ce Hr­vat­skog sa­bo­ra (HZJ) 10.00 Sjed­ni­ca Vla­de RH, pri­je­nos (HZJ) 11.00 Pri­je­nos sjed­ni­ce Hr­vat­skog sa­bo­ra (HZJ) 13.30 Stu­dio 4 14.00 Vi­jes­ti 14.10 Stu­dio 4 15.00 Vi­jes­ti 15.10 Stu­dio 4 15.30 U mre­ži Pr­vog (R) 16.00 Re­gi­onal­ni dnev­nik 16.40 Kul­tur­na ba­šti­na: Bri­ju­ni po­če­tak (R) 16.55

#JE­ZIK NA VAGI: Odi­je­va­nje za jav­ni nas­tup, do­ku­men­tar­na re­por­ta­ža 17.00 Vi­jes­ti u 17 17.15 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Ča­ko­vec i Va­ra­ždin 17.30

Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Za­dar 17.45

Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Osi­jek 18.00

Vi­jes­ti uz hr­vat­ski zna­kov­ni je­zik (HZJ)18.10 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.