Iz­u­mio li­tij-ion­sku ba­te­ri­ju i s 97 go­di­na naj­sta­ri­ji je no­be­lo­vac

Večernji list - Hrvatska - - Tv & vodič -

Kla­di­oni­ce su bi­le u pra­vu – do­bit­nik ovo­go­diš­nje No­be­lo­ve na­gra­de za ke­mi­ju je John B. Go­ode­no­ugh, znans­tve­nik ko­ji je iz­u­mio li­tij-ion­sku ba­te­ri­ju. Prof. Go­ode­no­ugh ta­ko je s 97 go­di­na pos­tao i naj­sta­ri­ji no­be­lo­vac. U vri­je­me ka­da je os­tva­rio svo­je ot­kri­će bio je pro­fe­sor na Tek­sa­škom sve­uči­li­štu u Aus­ti­nu. I dru­ga dvo­ji­ca la­ure­ata priz­na­nje su do­bi­la za ba­te­ri­ju ko­ja je omo­gu­ći­la da teh­no­lo­gi­ja pos­ta­ne pre­no­si­va. To su bri­tan­ski znans­tve­nik Sta­nley Whit­tin­g­ham ko­ji je u to vri­je­me ra­dio na sve­uči­li­štu Bin­g­ham­ton u New Yor­ku te ja­pan­ski znans­tve­nik Aki­ra Yo­shi­no sa sve­uči­li­šta Me­ijo u ja­pan­skom gra­du Na­go­ji. Ne­ma sum­nje da je na­gra­da u ci­je­los­ti oprav­da­na jer je li­tij-ion­ska ba­te­ri­ja iz­um ko­ji je ne­pri­je­por­no do­nio re­vo­lu­ci­ju ne sa­mo u teh­no­lo­gi­ji i zna­nos­ti, ne­go i u ži­vo­ti­ma obič­nih lju­di. Ka­ko sto­ji u služ­be­nom pri­op­će­nju, li­tij-ion­ska ba­te­ri­ja stvo­ri­la je uvje­te za be­žič­ni svi­jet ko­ji ne ovi­si o fo­sil­nim go­ri­vi­ma što je naj­ve­će dos­tig­nu­će za čo­vje­čans­tvo. • Bri­tan­ski no­vi­na­ri ima­li su pri­li­ku pro­ba­ti pi­zzu bu­duć­nos­ti za ko­ju se ti­jes­to pra­vi­lo od cvr­ča­ka, umak je od raj­či­ca uz­go­je­nih u umjet­nom tlu, a sir od ora­šas­tih plo­do­va. Pi­zza je dje­lo struč­nja­ka ko­ji su do­bi­li za­da­tak da osmis­le ka­ko bi iz­gle­da­la pi­zza mar­g­he­ri­ta kak­vu će­mo jes­ti 2039. go­di­ne kao dio znans­tve­nog saj­ma Big Bang Fa­ir. Pi­zza bu­duć­nos­ti iz­gle­da kao obič­na pi­zza, ali sve os­ta­lo ni­je ni­ma­lo uobi­ča­je­no. No­vi­na­ri Da­ily Ma­ila svje­do­če ka­ko okus uop­će ni­je ta­ko loš, ti­jes­to je po­ma­lo zem­lja­nog oku­sa, no raj­či­ce su ukus­no slat­kas­te. Ipak, ni­je sve baš ta­ko re­vo­lu­ci­onar­no. Hi­dro­pon­ski uz­goj ko­jim su do­bi­ve­ne raj­či­ce poz­nat je i u nas, braš­na od cvr­ča­ka mo­žda još ne­ma, no ono se do­is­ta ko­ris­ti za pe­ci­va u Fin­skoj, pa čak i u Če­škoj. Mli­je­ko do­bi­ve­no od ba­de­ma ili ko­ko­sa ta­ko­đer ni­je no­vi­tet, a oči­to je za­nim­lji­va ide­ja za pro­izvod­nju si­ra. Umjes­to mas­li­no­va ulja ko­ris­ti­lo se ono do­bi­ve­no od al­gi. Sve kraj­nje eko­lo­ški, i po sve­mu • su­de­ći ne ta­ko lo­še.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.