Bun­de­va na 15 na­či­na

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - Jo­lan­da Rak Šajn

Slat­ka, ki­se­la, sla­na, ku­ha­na, pe­če­na, u ju­ha­ma, ri­žo­ti­ma, gu­la­ši­ma...

Slat­ka, ki­se­la, sla­na, ku­ha­na, pe­če­na, u ju­ha­ma, ri­žo­ti­ma, gu­la­ši­ma, so­ko­vi­ma, pi­ta­ma, pa­la­čin­ka­ma, na­dje­vi­ma, ka­vi... bun­de­va je sva­ka­ko kra­lji­ca je­se­ni ko­ja fi­no­ćom oku­sa i bo­ja osva­ja i naj­zah­tjev­ni­je sla­do­kus­ce. Slat­kas­tog oku­sa, u ku­hi­nja­ma u po­s­ljed­nje vri­je­me naj­vi­še do­mi­ni­ra­ju hok­ka­ido i but­ter­nut (mu­škat­ne) tik­ve, ko­je su “po­svo­ji­la” i hr­vat­ska po­lja – i s pra­vom se na­zi­va­ju nu­tri­tiv­ne bom­be. Od­li­ku­ju se vr­lo aro­ma­tič­nim, ukus­nim i zdra­vim me­som i me­đu naj­cje­nje­ni­jim su jes­ti­vim bun­de­va­ma. De­set de­ka­gra­ma me­sa bun­de­ve ima samo 26 ka­lo­ri­ja i po­god­na je i za di­je­tal­nu pre­hra­nu. Bo­ga­ta je kal­ci­jem, man­ga­nom, mag­ne­zi­jem, fo­sfo­rom, že­lje­zom, vi­ta­mi­ni­ma A, B i C, pek­ti­nom, ce­lu­lo­zom... Dje­lu­je umi­ru­ju­će, re­gu­li­ra pro­ba­vu, a pre­po­ru­ču­je se i oso­ba­ma s re­umat­skim te­go­ba­ma, vi­so­kim ko­les­te­ro­lom, upa­lom mo­krać­nih pu­te­va, bu­bre­ga i žu­či... Ne­ošte­će­na bun­de­va na hlad­nom i su­hom mjes­tu os­tat će svje­ža ne­ko­li­ko mje­se­ci, ogu­lje­na i na­re­za­na na koc­ki­ce u hlad­nja­ku ne­ko­li­ko da­na, a u za­mr­zi­va­ču i po­la go­di­ne. No bi­lo da je pri­pre­ma­te kao sa­mos­tal­no je­lo s ma­lo mas­la­ca i za­čin­skog bi­lja po­put maj­či­ne du­ši­ce, mu­škat­nog oraš­či­ća, đum­bi­ra, či­li­ja, ci­me­ta... bi­lo kao prilog, ne­mo­gu­će je po­gri­je­ši­ti. Od hok­ka­ida, jar­ko na­ran­čas­te ko­re i na­ran­čas­tog me­sa, či­ji okus pod­sje­ća na kes­ten, jes­ti­va je čak i ko­ra, ko­ja se na­re­za­na na ma­nje ko­ma­de mo­že ku­ha­ti u ju­hi, ka­že Predrag Li­vak iz Po­že­ge, je­dan od naj­ve­ćih uz­ga­ji­va­ča hok­ka­ida, ko­ji je s na­ma po­di­je­lio i ne­ke re­cep­te. Za kre­mas­ti hum­mus od bun­de­ve treba vam: 1 kg na­re­za­ne i ogu­lje­ne hok­ka­ido tik­ve ko­ju će­te pe­ći 15-ak mi­nu­ta na 200 stup­nje­va, 1/4 ša­li­ce ta­hi­ni pas­te, la­ga­no po­pr­že­na 2 češ­nja češ­nja­ka, 1 lju­ta pa­pri­či­ca (bez sje­men­ki) i 200 ml mas­li­no­va ili bu­či­na ulja. Sve iz­blen­daj­te i ohla­di­te. Tos­ti­raj­te kruh, na­tr­ljaj­te ga češ­nja­kom, pre­ma­ži­te hum­mu­som i pos­pi­te bu­či­nim sje­men­ka­ma, ru­ko­lom ili baby špi­na­tom. Za uštip­ke pak na­pra­vi­te smje­su kao za pa­la­čin­ke (2 ja­ja umu­ti­te s braš­nom, mli­je­kom, ma­lo mi­ne­ral­ne vo­de, so­li i še­će­ra) i u nju do­daj­te ma­nju iz­ri­ba­nu tik­vu (na krup­ni­je). Gus­tu smje­su žli­com stav­ljaj­te u vre­lo ulje i pr­ži­te po ne­ko­li­ko mi­nu­ta s obje stra­ne. U slast!

Aro­ma­tič­na i slat­ka, oku­sa ko­ji pod­sje­ća na kes­ten, hok­ka­ido se ubra­ja me­đu naj­cje­nje­ni­je bun­de­ve. Ne­moj­te ba­ci­ti ko­ru!

NA­PRA­VI­TE ZALIHE Na hlad­nom i su­hom mjes­tu ne­ošte­će­na bun­de­va os­tat će svje­ža i ne­ko­li­ko mje­se­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.