Stan­ko Kr­njić do­bio na­gra­du Ta­di­ja­no­vić

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

Hrvatski pjes­nik Stan­ko Kr­njić do­bit­nik je ovo­go­diš­nje Na­gra­de Dra­gu­tin Ta­di­ja­no­vić ko­ju do­dje­lju­je Zak­la­da Hr­vat­ske aka­de­mi­je zna­nos­ti i umjet­nos­ti. Na­gra­da će mu bi­ti uru­če­na da­nas u pod­ne u Sla­von­skom Bro­du u Spo­men-do­mu Dra­gu­ti­na Ta­di­ja­no­vi­ća u sklo­pu obi­lje­ža­va­nja 114. ro­đen­da­na ugled­nog hr­vat­skog pjes­ni­ka. Kr­njić je član Druš­tva hr­vat­skih knji­žev­ni­ka, a obja­vio je zbir­ke pje­sa­ma “Ko­ri­je­ni”, “Zrak po­pr­skan na­ran­čom”, “Kro­ni­čar sve­ga”, “Mr­vi­ce za La­za­ra” i “Sto i jed­na ma­la pje­sma”. Pre­ma aka­de­mi­ku Zvo­ni­mi­ru Mr­ko­nji­ću, Stan­ko Kr­njić ima smje­lost pi­sa­ti kao da nit­ko pri­je nje­ga ni­je

• pi­sao pje­sme.

Stan­ko Kr­njić je obja­vio pet zbir­ki pje­sa­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.