“Na na­šoj apli­ka­ci­ji odr­ža­ni su pr­vi e-iz­bo­ri u Hr­vat­skoj”

Sus­tav e-gla­sa­nja ko­ji se mo­že ko­ris­ti­ti od ško­la i tvrt­ki, pre­ko udru­ga i po­li­tič­kih stra­na­ka, pa sve do par­la­men­tar­nih i pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Bo­že­na Ma­ti­je­vić

Upo­tre­ba ove apli­ka­ci­je ko­šta pet pu­ta ma­nje no što je bi­lo do­sad. Od jed­ne do dvi­je ku­ne po gla­sa­ču

HNS je pret­proš­le ne­dje­lje odr­žao unu­tar­stra­nač­ke iz­bo­re do­biv­ši no­vog čel­ni­ka, Pre­dra­ga Štro­ma­ra. Od ukup­no 602 de­le­ga­ta gla­sa­lo je njih 529, a Štro­ma­ra je po­dr­ža­lo 468. No, ni­je “vi­jest” sa­mo ta pro­mje­na na če­lu HNS-a, već se za­nim­ljiv po­da­tak kri­je i u na­či­nu na ko­ji je to gla­sa­nje obav­lje­no. Zbog epi­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa HNS je svoj tra­di­ci­onal­ni Sa­bor za­mi­je­nio onli­ne gla­sa­njem, i ti­me pos­tao pr­va po­li­tič­ka stran­ka u Hr­vat­skoj ko­ja je pro­ve­la e-iz­bo­re. A da bi se to mo­glo do­go­di­ti, ko­ris­ti­la se do­ma­ća pa­met – apli­ka­ci­ja za e-gla­sa­nje “Fa­irVo­tes” ko­ju je osmis­li­la za­gre­bač­ka tvrt­ka IDE3.

Gla­sa­nje u 10 do 15 se­kun­di

– Ide­ja o tom pro­jek­tu kre­nu­la je pri­je go­di­nu i pol da­na. In­for­ma­tič­ka smo tvrt­ka pa se ba­vi­mo i ra­zvo­jem mo­der­nih web-apli­ka­ci­ja ko­ji­ma ubr­za­va­mo i di­gi­ta­li­zi­ra­mo raz­li­či­te pos­lov­ne pro­ce­se. Ka­ko smo ima­li kli­jen­ta ko­ji je tra­žio da mu po­mog­ne­mo pri or­ga­ni­za­ci­ji jed­nog gla­sa­nja, ja­vi­la se ide­ja za osmiš­lja­va­njem po­seb­ne apli­ka­ci­je za e-gla­sa­nje. S ob­zi­rom na to da ta­kav sus­tav u Hr­vat­skoj još ni­je pos­to­jao, po­mis­li­li smo da bi on mo­gao bi­ti od ko­ris­ti i dru­gi­ma jer na­ša zem­lja još uvi­jek za­os­ta­je u di­gi­ta­li­za­ci­ji. I pri­je sa­me kri­ze raz­miš­lja­li smo ka­ko po­jed­nos­ta­vi­ti i di­gi­ta­li­zi­ra­ti bi­lo kak­vo gla­sa­nje na raz­nim skup­šti­na­ma, kon­gre­si­ma i iz­bo­ri­ma. Za­pra­vo, gdje god pos­to­ji po­tre­ba za ne­kom po­vrat­nom in­for­ma­ci­jom od oso­ba ko­je se ne­što že­li pi­ta­ti i da smo si­gur­ni da su te oso­be od­go­vo­ri­le. I u tom smo smis­lu bi­li pi­oni­ri jer smo osmis­li­li sus­tav uz po­moć ko­jeg će se to mo­ći re­ali­zi­ra­ti. Na­zva­li smo ga Fa­irVo­tes sus­tav za e-gla­sa­nje. U ovom na­zi­vu sa­že­ta je ci­je­la srž sus­ta­va. On omo­gu­ća­va onli­ne gla­sa­nje, eli­mi­ni­ra mo­guć­nost du­plog gla­sa­nja i slič­ne mal­ver­za­ci­je te šti­ti taj­nost sva­kog gla­sa – ka­zao je di­rek­tor i os­ni­vač tvrt­ke IDE3 Ivan Hen­di­ja ko­ji je i osmis­lio spo­me­nu­tu apli­ka­ci­ju. A, ka­ko ka­že, dok se sus­tav ko­ris­ti, dok “ži­vi”, kons­tant­no se ra­di na nje­go­vu po­bolj­ša­nju, si­gur­nos­ti.

– Na na­šem sus­ta­vu i nje­go­vu ra­zvo­ju već go­di­nu i pol ra­di gru­pa od šest lju­di, iako je tu još njih de­se­tak. Sus­tav je fi­nan­ci­ran vlas­ti­tim sred­stvi­ma jer vje­ru­je­mo da će svi­ma bi­ti ko­ris­tan i da će se po­če­ti ko­ris­ti­ti i ši­re jer je sva­ko gla­sa­nje pu­tem nje­ga ano­nim­no. To zna­či da se ne mo­že do­ći do in­for­ma­ci­je tko je za što ili ko­ga gla­sao, ali se ku­mu­la­tiv­ni re­zul­ta­ti zbra­ja­ju pa se na kra­ju do­đe do ko­nač­nog re­zul­ta­ta. Ka­da smo po­če­li ra­di­ti taj sus­tav, sve je kre­nu­lo iz jed­nos­tav­nih že­lja, za­da­ta­ka i ci­lje­va ko­je tre­ba­mo ri­je­ši­ti, pre­ko prak­se do ko­je smo doš­li tes­ti­ra­njem i pri­mje­nom sus­ta­va u raz­nim gla­sač­kim iz­bor­nim pro­ce­si­ma. Sus­tav se ko­ris­tio u ma­njim do­ma­ćim i pri­vat­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, udru­ga­ma i ško­la­ma. Naj­ve­će gla­sa­nje do sa­da pro­ve­de­no na­šim sus­ta­vom bi­lo je ono u Hr­vat­skom no­vi­nar­skom druš­tvu ko­je bro­ji vi­še od 2000 čla­no­va. Za tu smo pri­li­ku na­pra­vi­li ci­je­lu apli­ka­ci­ju. I mo­že­mo re­ći da ne­ma gru­pa­ci­je ili sus­ta­va ko­ji ne mo­že pri­mi­je­ni­ti na­šu apli­ka­ci­ju – od sin­di­ka­ta, ško­la i tvrt­ki, pre­ko udru­ga i po­li­tič­kih stra­na­ka, pa sve do par­la­men­tar­nih, lo­kal­nih i pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Ta­ko je na iz­bo­ri­ma u HNS-u bi­lo pr­vo tes­ti­ra­nje na­še apli­ka­ci­je u ne­koj po­li­tič­koj stran­ci jer su on­dje shva­ti­li da ta­ko ne­što pos­to­ji, a htje­li su i sa­mo gla­sa­nje odra­di­ti u skla­du s pre­po­ru­ka­ma po­na­ša­nja u COVID-19 uvje­ti­ma. Bi­lo je oko 600 gla­sa­ča HNS-a ko­ji su ci­je­lo gla­sa­nje pro­ve­li prak­tič­ki iz svog do­ma, pu­tem in­ter­ne­ta, od­nos­no mo­bi­te­la, ta­ble­ta ili osob­nog ra­ču­na­la. I sve je proš­lo glat­ko, ni­je bi­lo ni­kak­vih pro­ble­ma – upu­tio nas je Hen­di­ja pri­tom do­da­ju­ći da naj­vi­še iz­a­zo­va na iz­bo­ri­ma do­la­zi od sa­mih ko­ris­ni­ka.

– Tehnologij­e ra­de sto pos­to toč­no i do­bro, no pro­ble­mi do­la­ze od ko­ris­ni­ka ko­ji ni­su na toj ra­zi­ni in­for­ma­tič­ke pi­sme­nos­ti pa se on­da mo­ra ulo­ži­ti odre­đe­ni trud da bi svi shva­ti­li pred­nos­ti ovak­vih apli­ka­ci­ja. Za­to pred sva­ke iz­bo­re, ko­ji se odr­ža­va­ju bi­lo gdje, pred­la­že­mo lo­kal­ne ad­mi­nis­tra­to­re ko­ji lju­de upu­ću­ju u teh­nič­ke po­je­di­nos­ti ka­ko bi se sve even­tu­al­ne ne­jas­no­će i pro­ble­mi s pri­mje­nom tehnologij­e što pri­je i lak­še ri­je­ši­li. To uvi­jek po­lu­či do­bar re­zul­tat. Evo, u ne­dje­lju je, na iz­bo­ri­ma u HNS-u, u pr­vih po­la sa­ta od po­čet­ka iz­bo­ra gla­sa­lo go­to­vo 30% čla­no­va stran­ke. Svi su u is­to vri­je­me do­bi­li po­vez­ni­cu i u tom su tre­nut­ku mo­gli pris­tu­pi­ti gla­sa­nju ko­je su mo­gli oba­vi­ti u tri po­te­za, ili tri kli­ka, što tra­je 10-15 se­kun­di. A ta­kav na­čin ra­da uve­li­ke po­ma­že sa­mim or­ga­ni­za­to­ri­ma iz­bo­ri­ma te ujed­no i po­jed­nos­tav­lju­je pro­ces gla­sa­nja sa­mim gla­sa­či­ma jer ni­je po­treb­no ni­ka­mo iz­la­zi­ti i od­la­zi­ti, or­ga­ni­zi­ra­ti i osi­gu­ra­va­ti bi­ra­li­šta te sve ono što ide uz tak­ve na­či­ne gla­sa­nja. S dru­ge stra­ne, bit­no je i to što se tak­vim pris­tu­pom iz­bo­ri po­jed­nos­tav­lju­ju i ta­ko što se u sva­kom tre­nut­ku mo­že vi­dje­ti toč­na iz­laz­nost bi­ra­ča pa se i ve­li­ke iz­bo­re mo­že odra­di­ti u vr­lo krat­kom vre­me­nu jer se u sva­kom tre­nut­ku zna ko­li­ko je gla­sa­ča oba­vi­lo svo­ju duž­nost – is­tak­nuo je Hen­di­ja. A ko­li­ko ta­kav na­čin gla­sa­nja sma­nju­je tro­ško­ve pro­ved­be iz­bo­ra i što gla­sač mo­ra ima­ti da bi se mo­gao iz­jas­ni­ti na taj na­čin?

Tre­ba sa­mo ure­đaj i pris­tup in­ter­ne­tu

– Ko­ri­šte­nje ove apli­ka­ci­je za iz­bo­re ko­šta si­gur­no pet pu­ta ma­nje ne­go što je to do­sad. Od jed­ne do dvi­je ku­ne po gla­sa­ču. A da bi gla­sač mo­gao pris­tu­pi­ti e-gla­sa­nju, tre­ba ima­ti ure­đaj, smar­t­fon, ta­blet ili ra­ču­na­lo, i pris­tup in­ter­ne­tu – uz­vra­ća Hen­di­ja is­ti­ču­ći da je apli­ka­ci­ja pri­mje­nji­va za iz­bo­re na ko­ji­ma se tre­ba iz­jas­ni­ti od dvo­je-tro­je lju­di, ko­ji mo­ra­ju ne­što oda­bra­ti, do svih sta­nov­ni­ka ne­ke dr­ža­ve.

– Pred­nos­ti onli­ne gla­sa­nja su dos­tup­nost, ve­ći oda­ziv, in­tu­itiv­nost, is­pla­ti­vost, pre­ciz­nost i si­gur­nost – za­klju­ču­je.

IVAN HEN­DI­JA Di­rek­tor i os­ni­vač za­gre­bač­ke tvrt­ke IDE3 ko­ja je pi­onir­ski osmis­li­la apli­ka­ci­ju za e-gla­sa­nje “Fa­irVo­tes”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.