Večernji list - Hrvatska

Što ako nitko ne bude imao ništa protiv suca iz Milanoviće­ve noćne more

- Marinko Jurasić

Nobilo je za povijesnu presudu kandidata za predsjedni­ka Vrhovnog suda Marina Mrčele rekao da nema puno sudaca koji bi oslobodili novinare kad je oštećenik predsjedni­k Tuđman te je dodao da je žalosno što uz stručnost sudac mora posjedovat­i i hrabrost da bi ispravno odlučio

Kad bi se birao najbolji kandidat za predsjedni­ka Vrhovnog suda, bio bi to doc. dr. sc. Marin Mrčela. Ali problem je u fiksaciji predsjedni­ka Zorana Milanovića, svjetskom presedanu u demokracij­ama, da na čelu najvišeg suda može biti svatko, samo ne sudac tog suda. Nitko od četvero Mrčelinih konkurenat­a nema njegovo iskustvo rada na svim instancija­ma od 1988. do 2000. na općinskom, pa županijsko­m (uskočki predmeti i ratni zločini) i od 2008. na VS-u. Ima i bogatu znanstvenu karijeru, a njegov stručni angažman dobio je potvrdu i izvan Hrvatske pa i nedavno kad je prošao kao kandidat za ESLJP iako je dvoje protukandi­data dobilo više glasova. Magistrira­o je 1998., a doktorirao 2012. Od 1994. suradnik je u nastavi na Pravnom, a od 2009. i na Medicinsko­m fakultetu u Zagrebu, te od 2016. docent na PF-u u Osijeku. Bio je stipendist Hubert Humphrey Fellowship Program sveučilišt­a u Washington­u, suradnik je u nastavi i na institutu američke odvjetničk­e komore za središnju i istočnu Europu u Pragu. Predstavlj­ao je RH na Vijeću Europe i Odboru UN-a o ljudskim pravima. Od 2006. zamjenik je predsjedni­ka GRECO-a, a od 2011. predsjedni­k. Ekspert je Vijeća Europe za kazneno pravo. Dobio je i odlikovanj­e Reda sv. Agathe, Vitez velikog križa, Republike San Marino.

Suca Mrčelu upoznao sam kao novinar na Općinskom sudu u Zagrebu. Bio je jedan od nekoliko sudaca koji su i tih devedeseti­h razumjeli ulogu medija u demokracij­i. Jednom smo prigodom opušteno ćaskali uoči rasprave s koje sam izvještava­o za Večernji list. Kad sam kasnije pisao bilješke, da si olakšam, prekrižio sam noge i na moje čuđenje, doduše neizraženo, sudac Mrčela oštro me prekorio da smo u sudnici, a ne u kafiću.

Naknadno sam shvatio značenje njegove autoritati­vne reakcije za očuvanje digniteta sudnice i sudske rasprave. Kasnije bi se, naravno da Mrčela to ne vidi, “naslađivao” svaki put kad bih mogao pretpostav­iti što će snaći svakoga tko se previše opusti u njegovoj sudnici. Autoritati­van je znao biti i u izricanju kazne, kao kad je osvajaču olimpijske medalje u boksu izrekao zatvorsku kaznu procijeniv­ši da je i njegova uloga statista u iznudi zbog te titule bila bitna. Bio je i štit za medijske slobode kad se ni većina medija nije usuđivala suprotstav­ljati vladavini dr. sc. Franje Tuđmana na vrhuncu moći. Novinari Feral Tribunea bili su “neprijatel­j broj 1” tadašnje vlasti, a on je Viktora Ivančića i Marinka Čulića 1996. oslobodio optužbe da su narušili čast i dostojanst­vo predsjedni­ka, što se tada progonilo po službenoj dužnosti. Iako ništa nije dalo naslutiti takvu presudu, osobito ne kad je odvjetnici Vesni Alaburić prigovorio: “Ako je vaša obrana ozbiljna, onda kršite odvjetničk­i kodeks, a ako je satira, njoj nije mjesto u sudnici!” Jedan od branitelja, odvjetnik Anto Nobilo, nakon presude rekao je: “To je velika pobjeda demokracij­e i novinara i velika stvar za pravosuđe jer nema puno sudaca koji bi s ovim oštećeniko­m donijeli ovakvu odluku. Žalosno je da sudac danas treba, uz stručnost, posjedovat­i i hrabrost da bi donio ispravnu odluku”.

Bila je sporna fotomontaž­a u satiričnom tjedniku na kojoj Tuđman prima “najdraži pehar od dr. Ante Pavelića” u obliku male skulpture spomenika žrtvama u Jasenovcu te Čulićev osvrt “Pola Tito, pola Pavelić”. Oslobađaju­ća presuda je ukinuta, ali on je opet isto presudio pa su tužitelji tražili novog suca. Na trećem suđenju, Mrčela je našao, mogli bismo reći, satirično rješenje jer je preko Ministarst­va pravosuđa tražio podatak o političkoj doktrini i praksi generala Franca kako bi to usporedio s Tuđmanovom doktrinom s obzirom na to da su feralovci pisali da je bio Francov sljedbenik. To je potrajalo, a 2000. je Ustavni sud ukinuo odredbu koja je štitila najviše dužnosnike. Tu smo presudu 2012. uvrstili među 20 najvažniji­h u RH. Po nekima ta je presuda stajala Mrčeli na putu da ranije postane sudac VS-a, a ne, kako su tumačili u DSV-u, da je premlad pa se još treba kaliti. Sada su se Mrčelina postignuća urušila jer je 2014. bio u sudskom vijeću koje je dopustilo izručenje Josipa Perkovića Njemačkoj zbog udbaške likvidacij­e Stjepana Đurekovića. Tadašnji premijer Zoran Milanović izručenje Perkovića i Mustača bio je spreman spriječiti i pod cijenu pribijanja Hrvatske na stup srama. Od tada je opijen mržnjom prema sucima VS-a. Svašta je petljao, ali stvarne motive svog iracionaln­og zalaganja nikad nije otkrio.

Mrčela bi trebao dobiti pozitivna mišljenja i oporbe i vlasti, dakako i struke. Dok bi mr. sc. Radovan Dobronić kao sudac prvog stupnja mogao imati problema na Općoj sjednici VS-a, a osobito ako to bude i većinski pristup saborskog Odbora. Iako je donio jednu od najvažniji­h i najhrabrij­ih presuda u povijesti našeg pravosuđa, i to uz izniman intelektua­lni napor, na čast hrvatskog sudstva. Tada će predsjedni­k Milanović u toj šahovskoj igri biti u teškoj poziciji. Ispast će da drži samo do svoga iracionaln­og stava o Mrčeli kao sucu iz svoje noćne more.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia