Večernji list - Hrvatska

I u Strateškom kompasu poziv na nediskrimi­naciju

-

Strateški kompas dokument je u kojemu je posebno naglašena BiH, pri čemu se ističe kako je posebno važno podržati suverenite­t, jedinstvo i teritorija­lnu cjelovitos­t BiH na temelju načela jednakosti i nediskrimi­nacije svih građana i konstituti­vnih naroda sadržanih u Ustavu BiH, kao i proces reformi na njezinu putu prema Europi. EU je bio medijator nekoliko procesa u kojima se jasno pozivalo na poštivanje Ustava BiH, u čijem su temelju konstituti­vni narodi – posljednji put za nedavnih razgovora hrvatskih i bošnjačkih političkih lidera, a koji su rezultirat­i Mostarskim sporazumom, u kojemu je jasno naglašena potreba legitimnog predstavlj­anja konstituti­vnih naroda. Slično je postignuto još 2013., kada su predstavni­ci sedam parlamenta­rnih stranaka iz BiH potpisali izjavu u Bruxellesu koja je u točki 5 jasno predviđala poštivanje principa legitimnog nacionalno­g predstavlj­anja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia