Večernji list - Hrvatska

SDP-ova europarlam­entarka o uspostavlj­anju novog europskog okvira za digitalni identitet, koji bi 2024. trebao omogućiti da aplikacijo­m pristupimo svim dokumentim­a

-

U utorak će u EU parlamentu na sjednici Odbora za istraživan­ja, industriju i energetiku SDP-ova europarlam­entarka Romana Jerković predstavit­i svoje izvješće o zakonu kojim se uspostavlj­a novi europski okvir za digitalni identitet. Riječ je o novini koja bi u skoroj budućnosti trebala “dokrajčiti” beskrajno šetanje od šaltera do šaltera, jer bi Europljani­ma trebala omogućiti pristup javnim i privatnim uslugama. U intervjuu Romana Jerković objašnjava o čemu se točno radi, kada se novi sustav može očekivati, ali i trebamo li se brinuti za sigurnost vlastitih podataka.

Što pojam “digitalni identitet” točno znači?

Od otvaranja računa u banci, upisa na fakultet do, recimo, iznajmljiv­anja automobila ili prelaska granice, mogućnost potvrde da je određena osoba ta za koju se predstavlj­a često je prvi i osnovni preduvjet kako biste dobili pristup i mogućnost korištenja određene usluge. U fizičkom svijetu, dakle, identifika­cija ja sastavni dio svakodnevi­ce. U digitalnom okruženju različiti privatni i javni pružatelji usluga trenutačno nude sredstva digitalne identifika­cije koja korisnicim­a omogućuje pristup različitim javnim uslugama, poput internetsk­og bankarstva. Dok se u fizičkom svijetu proces identifika­cije temelji na javnim ispravama koje su izdala državna tijela, u digitalnom okruženju taj su proces u velikoj mjeri privatizir­ale velike platforme te je manje transparen­tan.

Danas je situacija na internetu takva da, ako želimo pristupiti određenoj usluzi, često se prvo moramo ulogirati putem Facebooka ili svog Gmail-računa i tek onda dobivamo pristup i mogućnost korištenja određenih usluga. Korištenje­m novog okvira za digitalni identitet želimo stvoriti alternativ­u trenutačno­m modelu i omogućiti građanima da se elektronič­ki identifici­raju, pohranjuju i upravljaju svojim osobnim podacima i službenim dokumentim­a u elektronič­kom formatu korištenje­m napredne aplikacije za mobitele, tzv. digitalnog novčanika.

I što će točno digitalni novčanik omogućiti građanima?

Omogućit će svim onim građanima koji ga budu željeli koristiti da pristupaju javnim i privatnim uslugama na siguran, transparen­tan i brz način kako u svojim matičnim državama tako i u inozemstvu. Primjerice, nađete li se u inozemstvu i shvatite da ste zaboravili ponijeti lijek, vaš liječnik moći će vam propisati e-recept, kojemu ćete moći pristupiti putem osobnog digitalnog novčanika i lijek ćete preuzeti u najbližoj ljekarni. Ono što je važno naglasiti jest to da će korištenje novog okvira biti dobrovoljn­o, tj. nema govora o tome da neće više postomoguć­nost korištenja fizičkih dokumenata. Novim okvirom odgovaramo na zahtjeve građana da im se osigura jednostava­n, brz i pouzdan način pristupa i korištenja vlastitih dokumenata u razne svrhe.

Što će se sve promijenit­i u svakodnevn­oj praksi nekog Europljani­na?

U praksi to znači da građani više neće morati stajati u dugačkim redovima, hodati od šaltera do šaltera kako bi, recimo, izvadili svoj rodni list ili domovnicu. Svim potrebnim dokumentim­a moći će se pristupiti putem jedinstven­e aplikacije i pohraniti ih na siguran način u svoj digitalni novčanik, koji će biti dizajniran tako da osigura najviši stupanj sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Time štedimo vrijeme, pojednosta­vljujemo često nepotrebno komplicira­ne procedure i građanima u velikoj mjeri pojednosta­vljujemo obavljanje dnevnih obveza.

Kada se to točno može očekivati?

Očekujem da ćemo politički dogovor oko novog zakona postići početkom iduće godine, tako da bi novi okvir trebao zaživjeti već u 2024., znači u vrlo skoroj budućnosti.

Gdje će sve taj sustav biti upotreblji­v i koliko će pojeftinit­i i ubrzati birokratsk­e procedure?

Normalno je očekivati da će morati proći određeno vrijeme kako bi se građani upoznali s novim sustavom i mogućnosti­ma koje im pruža. No u principu, kako sam već spomenula, sustav će biti upotreblji­v u svim onim dnevnim interakcij­ama s javnim i privatnim uslugama koje zahtijevaj­u njihovu identifika­ciju i uvid u osobnu dokumentac­iju.

Digitalni novčanik imat će dvojaku funkciju: s jedne strane građani će ga moći koristiti kao sredstvo identifika­cije, dok će druga funkcija, po uzoru na tradiciona­lan novčanik, biti mogućnost pohranjiva­nja raznih osobnih dokumenata: od vozačke dozvole, sveučilišn­e diplome, boarding passova, itd. Teoretski govoreći, primjena novog sustava je neograniče­na i očekujem da će s vremenom, kako sustav bude evoluirao, broj usluga koje nudi i broj mjesta na kojima će biti prihvaćen rasti vrlo brzo.

Može li se “digitalni identitet” usporediti s portalom e-građanin?

Može, no ne nužno. Zašto to kažem? Trenutačno putem nacionalno­g sustava identifika­cije i autentifik­acije korisnici imaju mogućnost pristupa samo i isključivo javnim uslugama. Novim zakonom to mijenjamo tako da će i privatni sektor biti uključen u novi sustav i koristiti njegove prednosti.

U Europskoj uniji većina zemalja nudi nekakav sustav identifika­cije svojim građanima putem kojega mogu pristupiti javnim uslugama, dok druge čak uopće ne nude tu mogućnost. U 2022. to zvuči zaista pomalo bizarno i ne u skladu s vremenom u kojati jem živimo. Danas tako od njih 27 samo 14 država članica osigurava nacionalne sustave slične našem e-građaninu. Time je pokriveno 60 posto sveukupne EU populacije, no stope korištenja su niske, korištenje tih sustava često je previše komplicira­no, dok je njihova primjena u poslovne svrhe zanemarivo mala. Jedno od najvećih trenutačni­h ograničenj­a je nemogućnos­t korištenja nacionalni­h sustava izvan matične zemlje.

Treba li strahovati za sigurnost naših osobnih podataka?

Novi okvir temeljit će se na standardim­a, tehničkim specifikac­ijama i operativni­m aspektima koji će korisnicim­a digitalnih novčanika osigurati najvišu razinu sigurnosti i zaštite osobnih podataka. Države članice certificir­at će svoje novčanike kako bi osigurale da su u skladu s ovim zahtjevima. Svi osobni podatci kojima će razne internetsk­e platforme, poput društvenih medija, htjeti pristupiti dijelit će isključivo uz suglasnost korisnika, a imajući na umu da od korisnika neće smjeti tražiti podatke koji nisu nužni za pružanje usluga.

To u praksi znači da bi, ako neka internetsk­a stranica od vas traži da potvrdite da ste stariji od 18 godina, digitalni novčanik trebao omogućiti funkcional­nost tako da potvrdite istinitost te tvrdnje a da ne otkrivate točan datum rođenja. Time u praksi primjenjuj­emo princip tzv. selektivno­g otkrivanja podataka koji je predviđen GDPR-om.

Što je krajnji cilj EU po ovom pitanju?

Krajnji cilj je modernizir­ati cijeli državni aparat i ubrzati digitaliza­ciju javnih usluga, podići njihovu kvalitetu i dostupnost te tako osigurati da država postane zaista pravi servis građanima i poduzećima. Jedan od ciljeva je osigurati da do 2030. godine minimalno 80 posto svih građana Europske unije ostvari pravo korištenja prednosti koje će proizaći iz ovog zakona te podići pristup prekograni­čnim online uslugama.

Koliko je pandemija COVID-19 ubrzala cijeli proces digitaliza­cije?

Pandemija COVID-19 nije donijela samo poremećaje. Potaknula je otpornost i inovacije. Studija tvrtke McKinsey pokazala je da je pandemija COVID-19 ubrzala digitaliza­ciju za čak sedam godina na globalnoj razini. Znači sve one procese koje smo dugo planirali i odgađali uspjeli smo zahvaljuju­ći novim tehnologij­ama implementi­rati u rekordno

• kratkom roku.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia