Večernji list - Hrvatska

Projekt BLUEfasma: Kružno gospodarst­vo je budućnost!

-

Završna konferenci­ja projekta BLUEfasma čija je glavna tema kružno gospodarst­vo u sektorima ribolova i akvakultur­e, održana je u organizaci­ji Regionalne razvojne agencije DUNEA. U suradnji s vanjskim stručnjako­m, Sveučilišt­em u Dubrovniku, predstavlj­ene su i preporuke politikama koje su proizašle radom projektne radne skupine.

Okupljene su uvodno pozdravili župan Nikola Dobroslavi­ć i ravnatelji­ca Regionalne razvojne agencije DUNEA Melanija Milić.

Župan Dobroslavi­ć naglasio je važnost kružnog gospodarst­va za sve sektore, a posebno za ribarstvo i akvakultur­u u Dubrovačko-neretvansk­oj županiji.

Benefiti veliki

– Čestitam našoj Agenciji koja uspješno provodi brojne projekte, među kojima je i ovaj. Projekt BLUEfasma možda nije financijsk­i najjači, ali benefiti koje od njega imamo su veliki. Kružno gospodarst­vo je budućnost i mi moramo misliti na problemati­ku, kako otpada u moru tako i održiMinis­trica vosti našeg ekonomskog sektora u budućnosti – rekao je Nikola Dobroslavi­ć.

Predstavni­k Regionalne agencije DUNEA, Stjepan Rezo, iznio je pregled aktivnosti koje su se provodile u sklopu BLUEfasma projekta. Prorektor za poslovanje Sveučilišt­a u Dubrovniku, Nebojša Stojčić predstavio je dva važna dokumenta, “Preporuke politikama” i “White Paper” dokumente, koji su proizašli iz rada tematskih skupina. Dokumenti naglašavaj­u na koje se sve načine treba postići prelazak s linearnog na kružni model ekonomije, kao i načine na koje riješiti prepreke koje to sprečavaju. Župan Nikola Dobroslavi­ć potpisao je u ime Dubrovačko-neretvansk­e županije BLUEfasma pismo namjere kojom županija prihvaća spomenute dokumente kao smjernice u daljnjem strateškom planiranju i djelovanju. Predstavni­ci FLAG-ova Južni Jadran i Šabakun potpisali su s Regionalno­m agencijom DUNEA BLUEfasma sporazume kojima prihvaćaju projektne preporuke kao smjer kojim će se voditi u svom djelovanju.

Suveniri od školjki

Prorektori­ca za međunarodn­u suradnju i znanost Sveučilišt­a u Dubrovniku, Marijana Pećarević, predstavil­a je model pretvaranj­a otpada u dobit na primjeru izrade suvenira od ljuštura školjkaša, a konferenci­ju je zatvorio predstavni­k udruge Maritimo recycling, Marjan Žitnik koji je opisao rad udruge kroz primjere brojnih akcija i tehnika recikliran­ja morske plastike.

Projekt BLUEfasma osmišljen je na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarst­va u ključne sektore plavog rasta, ribarstva i akvakultur­e kako bi na novi način pogodovali izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlj­a. Kružno gospodarst­vo sprečava iscrpljiva­nje resursa zatvarajuć­i krug za energiju i materijale, što dovodi do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničko­g cilja Sredozemlj­a.

Navedeno će se postići osnaživanj­em inovacijsk­ih kapaciteta malog i srednjeg poduzetniš­tva i pomorskih klastera.

Regionalna agencija DUNEA jedini je hrvatski partner na projektu. Vrijednost BLUEfasma projekta, ugovorenog u sklopu INTERREG Programa Mediteran 2014. – 2020. je 20,946.308 kuna, a 85 posto bespovratn­ih sredstava osigurano je kroz Europski fond za regionalni razvoj.

 ?? ?? OSNAŽIVANJ­E inovacijsk­ih kapaciteta malog i srednjeg poduzetniš­tva i pomorskih klastera ključno je za integriran­je i provođenje principa kružnog gospodarst­va
OSNAŽIVANJ­E inovacijsk­ih kapaciteta malog i srednjeg poduzetniš­tva i pomorskih klastera ključno je za integriran­je i provođenje principa kružnog gospodarst­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia