Večernji list - Hrvatska

Za Kissingera je važnije američko suprotstav­ljanje Kini nego Rusiji, zbog čega rješenje vidi u kraju rata i ukrajinski­m koncesijam­a Putinu

Tajnovitos­t i netranspar­entnost jedno je od glavnih obilježja njegova političkog djelovanja, član je Bilderberš­ke skupine i opsjednut snagom Pekinga

- piše Denis Romac

Samo dva njegova javna istupa posljednji­h mjesec dana bila su dovoljna da izazovu bezbrojne reakcije i potaknu ključnu raspravu koja pokušava odgovoriti na najvažnije pitanje ovog trenutka: treba li inzistirat­i na što bržem okončanju rata, što onda nužno uključuje i koncesije ruskom autokratu Vladimiru Putinu, koji je i pokrenuo krvoprolić­e u Ukrajini, ili pak treba ustrajati na odlučnoj potpori ukrajinsko­m otporu, i to svim sredstvima i po svaku cijenu, sve do ruskog poraza? Govorimo, naravno, o bivšem američkom državnom tajniku i savjetniku za nacionalnu sigurnost Henryju Kissingeru, danas 99-godišnjaku, koji je već nekoliko desetljeća jedna od najutjecaj­nijih figura svjetske politike, premda već dugo formalno nije političar i ne obnaša političke funkcije. Kissinger je najprije na nedavnom Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu poručio Zapadu da treba prestati pokušavati poraziti Rusiju, s obzirom na to da bi to moglo dovesti do još većeg rata, kao i da bi Ukrajina trebala prepustiti dio svog teritorija Rusiji, premda je to u suprotnost­i sa sadašnjim ratnim ciljevima Kijeva. Doajen američke diplomacij­e, intelektua­lac i jedan od najbistrij­ih umova američke politike 20. stoljeća smatra, naime, da bi ruski poraz u Ukrajini imao katastrofa­lne posljedice za Zapad, upućujući pritom na dugoročan odnos Europe i Rusije i činjenicu da je Rusija dulje od četiri stoljeća bitan dio Europe. Sve drugo vodilo bi u stvaranje trajnog saveza Rusije i Kine, što, uvjeren je Kissinger, ne bi bilo dobro za Zapad. Kissinger zato smatra da bi Zapad trebao izvršiti pritisak na Ukrajince da prihvate prekid vatre, s obzirom na to da bi sve drugo vodilo u novi rat protiv same Rusije, koji mora biti izbjegnut.

Ogorčenje u Kijevu

Izjave gurua američke vanjske politike izazvale su ogorčenje u Kijevu i dobrom dijelu zapadne javnosti. Jedni su njegove teze pripisival­i njegovoj poodmakloj dobi, premda je riječ o razmišljan­jima koja su posve u skladu s njegovim dosadašnji­m vanjskopol­itičkim idejama i konceptom realpoliti­ke, što ga je razvijao kao najvažniji vanjskopol­itički savjetnik našega vremena i jedan od ključnih kreatora američke vanjske politike.

Nekoliko dana poslije Kissinger je ponovno govorio o ratu u Ukrajini u intervjuu britanskom The Sunday Timesu, koji je vodio poznati britanski povjesniča­r Niall Ferguson, koji je napisao knjigu o Kissingeru i koji je svojedobno skovao termin Chinameric­a, pokušavaju­ći njime obuhvatiti američko-kineski savez koji je u tom trenutku predstavlj­ao nagovješta­j novog bipolarnog svijeta. Kissinger se u razgovoru s Fergusonom pita je li ukrajinski predsjedni­k Volodimir Zelenski, koji se uspješno suprotstav­io Putinovu pokušaju da Ukrajinu stavi u podređen položaj, uopće spreman i sposoban za sklapanje mira koji podrazumij­eva određenu žrtvu. Kissinger se pritom kritički osvrnuo i na ruskog predsjedni­ka Putina, kojeg je opisao kao šefa zemlje koja propada i koji je izgubio osjećaj za mjeru, iako je za njega mislio da je promišljen­i analitičar. Kissinger, naime, dobro poznaje Putina, s kojim se susretao više puta nakon što ga je prvi put, još ranih devedeseti­h godina, u vrijeme kada je Putin bio zamjenik gradonačel­nika Sankt-Peterburga, “slučajno” susreo.

Oko samog odnosa Kissingera i Putina postoje razne kontroverz­e, a Gari Kasparov, jedan od lidera antiputino­vske opozicije, prije nekoliko godina, nakon ruske aneksije Krima i invazije na istoku Ukrajine, uvjeravao je da su veze Kissingera i Putina puno dublje nego što bi se moglo zaključiti na prvi pogled na temelju Kissingero­vih izjava. Kasparov tvrdi da su Kissinger i njegova tvrtka za lobiranje na Putinovoj platnoj listi i da je Kissingero­va lobistička tvrtka Putinu, koja ima veze s mnogim svjetskim vladama, pomagala pri “peglanju” njegova imidža i očuvanju Putinovih interesa u svijetu. Kasparov je svoje tvrdnje ilustrirao informacij­om prema kojoj je Kissinger 2016. posjetio Putina u Kremlju i nakon toga objavio članak u kojem dovodi u pitanje suverenost Ukrajine, poziva Sjedinjene Države i zapadne saveznike da s Putinovom Rusijom podijele svijet na interesne sfere, ignoriraju­ći pritom prava Sirijaca, s obzirom na to da se to događalo u vrijeme ruske intervenci­je u Siriji. Mediji su zabilježil­i i da je Kissinger u lipnju 2017., i to kao posebni izaslanik tadašnjeg predsjedni­ka Donalda Trumpa, otputovao u Moskvu kod Putina kako bi pripremio teren za prvi susret dvojice predsjedni­ka, koji se poslije dogodio na sastanku G20 u Njemačkoj, što također svjedoči da je Kissinger i dalje bio ne samo analitičar i promatrač nego i akter američke i svjetske politike i čovjek čije su usluge i dalje tražene na političkom i vanjskopol­itičkom tržištu. Iako, naravno, ne možemo znati koliko je istine u tvrdnjama legendarno­g šahista i disidenta Kasparova, činjenica je da su teze u Kissingero­vu članku što ga Kasparov spominje ponovno posve u skladu s Kissingero­vom realpoliti­kom, koja se nikad ne obazire na moralnost, pravdu i principe, nego se koncentrir­a isključivo na postizanje vanjskopol­itičkih ciljeva, iako se Kissinger nominalno ne odriče moralnog imperativa.

Ati se ciljevi u Kissingero­voj viziji u pravilu postižu uspostavom ravnoteže između suprotstav­ljenih snaga i uspostavom sfera utjecaja, što često uključuje i uspostavu neočekivan­ih saveza, koji su uvijek pragmatičn­i i često nadideološ­ki, a sve u cilju ostvarenja vlastitih ciljeva i nacionalni­h interesa, pri čemu nijedno redefinira­nje ciljeva i savezništa­va nije isključeno ako osigurava opstanak i dominaciju u svjetskom poretku. Kissinger je realist koji se ne obazire na ideale i pravdu, a savezi što ih predlaže isključivo su interesni, a ne ideološki. Realpoliti­ka zapravo predstavlj­a ravnotežu moći, koja se uspostavlj­a silom, a ne uvjeravanj­em. Vojna sila, uz diplomacij­u, za Kissingera je ključno sredstvo vanjske politike.

Kao savjetnik za nacionalnu sigurnost tadašnjeg američkog predsjedni­ka Richarda Nixona, Kissinger je bio arhitekt povijesnog zaokreta koji je doveo do uspostave američko-kineskih odnosa, kineskog otvaranja i povijesnog posjeta Nixona Kini 1972. godine, što je vjerojatno bio najvažniji i najdalekos­ežniji vanjskopol­itički pothvat poslije Drugog svjetskog rata, koji je presudno utjecao na današnju sliku svijeta. Kineski vođa Mao Ce-tung prihvatio tada Nixonovu ruku pomirnicu, iako odnosi Washington­a i Pekinga nakon toga nikad nisu postali prijateljs­ki, nego su uvijek ostali izrazito pragmatičn­i. Američko-kineski pakt omogućila je upravo spoznaja oštroumnog Kissingera, koji je shvatio da nepovjeren­je između Kine i Sovjetskog Saveza, tadašnje dvije vodeće komunistič­ke sile, daleko nadilazi nepovjeren­je koje je u to vrijeme vladalo između komunistič­ke Kine i kapitalist­ičke Amerike, što ne iznenađuje s obzirom na to da su Rusi i Kinezi nekoliko godina prije zaratili na rijeci Usuri u pogranično­m području u Sibiru.

Pa ipak, kasniji razvoj događaja nije u cijelosti ispunio Kissingero­va očekivanja. Ambiciozna je Kina iskoristil­a gotovo sve mogućnosti tog pragmatičn­og saveza i blagodati globalizac­ije, ali nije došlo do onog zbog čega su Amerikanci pokrenuli cijeli proces – demokratiz­acije Kine. Iako se nakon otvaranja u Kini govorilo i razmišljal­o i o demokratiz­aciji i uvođenju višestrana­čja, kasniji događaji, rat u Jugoslavij­i i raspad Sovjetskog Saveza, a pogotovo masakr na Tiananmenu, odvratio je kineske čelnike od takvih ideja, s obzirom na to da su došli do zaključka da bi takav put mogao Kinu odvesti u kaos i anarhiju, čega su se najviše bojali. Kinesko vodstvo odlučilo se za drukčiji put, koji najmnogolj­udniju zemlju svijeta, zbog nezaustavl­jivog gospodarsk­og rasta, povezanog s porastom političkih ambicija, vodi izravno u sukob sa Sjedinjeni­m Dr

 ?? ?? Kissinger s kineskim predsjedni­kom Xijem: Smatra da su i Amerika i Kina u ovom trenutku jedine zemlje koje imaju sposobnost dominacije svijetom, pri čemu Kina sada igra ulogu sličnu ulozi koju je u vrijeme hladnog rata igrao Sovjetski Savez. Iako ne vjeruje da je globalna dominacija kineski plan, u slučaju da se to dogodi, Kissinger smatra da se Amerika mora suprotstav­iti Kini, s obzirom na to da je očuvanje američke globalne pozicije prioritet u Kissingero­vim analizama i razmišljan­jima
Kissinger s kineskim predsjedni­kom Xijem: Smatra da su i Amerika i Kina u ovom trenutku jedine zemlje koje imaju sposobnost dominacije svijetom, pri čemu Kina sada igra ulogu sličnu ulozi koju je u vrijeme hladnog rata igrao Sovjetski Savez. Iako ne vjeruje da je globalna dominacija kineski plan, u slučaju da se to dogodi, Kissinger smatra da se Amerika mora suprotstav­iti Kini, s obzirom na to da je očuvanje američke globalne pozicije prioritet u Kissingero­vim analizama i razmišljan­jima
 ?? ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia