O svjet­skoj eko­no­mi­ji pri­čat će i sa­vjet­nik Oba­me

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - (irl) (h)

Vo­de­ći svjet­ski znans­tve­ni­ci i eko­no­mis­ti oku­pi­li su se u Uma­gu na pr­voj me­đu­na­rod­noj kon­fe­ren­ci­ji “Agen­da 2030: Eko­no­mi­ja u svi­je­tu pro­mje­na”.Zvi­jez­da kon­fe­ren­ci­je je Alan B. Kru­eger, eko­nom­ski sa­vjet­nik biv­šeg pred­sjed­ni­ka SAD-a Ba­rac­ka Oba­me.

“Dan vi­še bi­lja, ma­nje so­li” dio je ini­ci­ja­ti­ve za sma­nje­nje uno­sa so­li, a obi­lje­ža­va se u uto­rak. Stru­ka upo­zo­ra­va da se u Hr­vat­skoj uno­se dva i tri pu­ta ve­će ko­li­či­ne od mak­si­mal­nog dnev­nog uno­sa so­li od šest gra­ma tj. jed­ne čaj­ne žli­či­ce.

BRANKO SOČANAC: Ia­ko je Us­tav­ni za­kon o pra­vi­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na usvo­jen pri­je 15 go­di­na, on se još ne­do­volj­no pri­mje­nju­je, a ne­ki još i ne zna­ju da pos­to­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.