EDICIÓN ESPECIAL / 2018

Arte por Excelencias - - CONTENTS -

Edi­tor y Di­rec­tor Ge­ne­ral Jo­sé Carlos de San­ti­a­go

Ase­so­ra Edi­to­ri­al Con­su­e­lo Eli­pe Ra­mos

Re­dac­to­ra Je­fe Ana Ma­ría Gó­mez

Cor­res­pon­sal Per­ma­nen­te en Cu­ba Jor­ge Ig­na­cio Co­ro­mi­na Sánc­hez Co­or­di­na­ci­ón Ju­li­et Agui­lar Ce­ba­llos

Co­or­di­na­ci­ón Es­paña Án­gel Gonzá­lez

Co­or­di­na­do­ra de Re­dac­ci­ón In­ter­na­ci­o­nal Ve­ró­ni­ca de San­ti­a­go Pu­bli­ci­dad Es­paña Ma­ri­sa Sa­bio

Co­la­bo­ra­do­res In­ter­na­ci­o­na­les Ma­drid, Es­paña: Ale­jan­dra Aguir­re Or­dóñez; Gra­na­da, An­da­lu­cía: Yor­da­nis Ri­car­do Pu­po; Barcelona, Ca­ta­luña: Ra­món Ca­sa­lé y Cris­ti­na Fo­no­llo­sa; Qui­to, Ecu­a­dor: An­to­nio Me­di­na; Is­las Galá­pa­gos, Ecu­a­dor: Hu­go Hu­guet; Ciu­dad de Mé­xi­co: Omar Me­de­ros y Ale­jan­dra Ma­ci­el; Mon­ter­rey, Mé­xi­co: Liz­bet Gar­cía; Re­pú­bli­ca Do­mi­ni­ca­na: Thi­mo Pi­men­tel; La Pla­ta, Ar­gen­ti­na: Ka­lo­ian San­tos Ca­bre­ra; San­ti­a­go de Chi­le, Chi­le: Jor­ge Zu­ri­ta; Ma­ra­cai­bo, Ve­ne­zu­e­la: Ale­xis Fernán­dez; Ciu­dad de Pa­namá, Pa­namá: Se­bas­tián He­re­dia; Nu­e­va York, Es­ta­dos Uni­dos: Carlos Luis So­to­lon­go; Mi­a­mi, Es­ta­dos Uni­dos: Carlos Ra­fa­el Di­é­guez; Ro­ma, Ita­lia: Du­na Vi­ez­zo­li; Río de Ja­nei­ro, Bra­sil: Bren­da Mar­ques Pe­na Con­se­jo Ase­sor Ma­nu­el Ló­pez Oli­va, Gui­lle Vi­lar, To­ni Piñe­ra, Jo­a­quín Bor­ges-tri­a­na, Vi­vi­an Mar­tí­nez Ta­ba­res, Lu­ci­a­no Cas­ti­llo, Lour­des Me­de­ros Ma­tos, Jor­ge Fernán­dez Era

Edi­tor Je­fe Fran­ces­co Ros­si­ni

Di­rec­ci­ón de Ar­te Pa­blo Ga­la­fat

Co­la­bo­ra­ci­ón Edi­to­ri­al Fon­do Cu­ba­no de Bi­e­nes Culturales, Ar­tex S.A., Egrem, Em­ser­pet, Agen­cia Ca­ri­ca­tos, Agen­cia Ac­tu­ar, Di­rec­ci­ón Pro­vin­ci­al de Cul­tu­ra de La Ha­ba­na, Ins­ti­tu­to Cu­ba­no de Ra­dio y Te­le­vi­si­ón, 40 Fes­ti­val de Ci­ne de La Ha­ba­na, Ga­le­rí­as Gé­ne­sis, Pro­duc­ci­o­nes Ab­da­la, Con­se­jo Nacional de las Ar­tes Es­cé­ni­cas, Con­se­jo Nacional de Ar­tes Plás­ti­cas, Min­cult

Han co­la­bo­ra­do en es­te nú­me­ro Ale­xis Tri­a­na, Isel Pé­rez Pé­rez, Tais­sé Del Va­lle Valdés, Ra­món Ca­sa­lé So­ler, Yor­da­nis Ri­car­do Pu­po, Es­tre­lla Dí­az, Thi­mo Pi­men­tel, Mi­guel Ca­bre­ra, Reny Mar­tí­nez, Ma­rit­za Gu­e­ler, Mart­ha Sánc­hez, Ale­jan­dra Aguir­re Or­dóñez, Omar Gonzá­lez, Jo­sé Án­gel Té­llez Vi­lla­lón, Lea Pin­ta­do, Jor­ge Zu­ri­ta, Omar Me­de­ros, Te­re­sa Me­lo, Willy Hi­er­ro Allen, Ka­lo­ian San­tos Ca­bre­ra, Liz­bet Gar­cía Ro­drí­guez, Du­na Vi­ez­zo­li, Yu­leidys Ro­jas Gar­cía, Es­te­fa­nía Pé­rez Ba­día, Ga­bri­el Dá­va­los, De­ni­se Gu­er­ra, Jo­han Pers­son, Y. Du­brosky, Na­ta­lia Muñoz Ren­te­ría, Arc­hi­vo Ex­ce­len­ci­as, Efra­ín Al­da­ma Vi­lla, Et­to­re Fer­ra­ri, Án­ge­lo Sa­las, Yram Mar­re­ro Ji­mé­nez

Sus­crip­ci­o­nes y Aten­ci­ón al Cli­en­te

Telf.: 34 (91) 556 00 40, (53) 7204 8190

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.