Di­rec­tory of me­di­cal and health ser­vi­ces

Guía de Excelencias Cuba - - Directory Of Medical And Health Services -

Ca­lle Ge­ne­ral Ra­bí s/n, e/ Ge­ne­ral Gar­cía y Luz Ca­ba­lle­ro, 23 366727, di­rec­tor.gran­ma@smcsalud.cu, gus­ta­vo.grma@in­fo­med.sld.cu » Ho­tel Fa­ra­llo­nes del Ca­ri­be In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ho­tel Fa­ra­llo­nes del Ca­ri­be, Pi­lón, 23 597181, di­rec­tor.gran­ma@smcsalud.cu, gus­ta­vo.grma@in­fo­med.sld.cu » Gui­sa In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ca­lle Ge­ne­ral Gar­cía No. 155 e/ Car­los Ma­nuel de Cés­pe­des y Jo­sé Luz Ca­rra­za­na, Rp­to. Ca­lix­to Gar­cía, di­rec­tor.gran­ma@smcsalud.cu, gus­ta­vo.grma@in­fo­med.sld.cu

Hos­pi­tals

» Car­los Ma­nuel de Cés­pe­des Hos­pi­tal, Ca­rre­te­ra Cen­tral, Vía a San­tia­go de Cu­ba, km 1, Ba­ya­mo, CP: 85100, 23 420442, tur­sa­ludhcmc@in­fo­med.sld.cu » Ce­lia Sán­chez Man­du­ley Hos­pi­tal, Cir­cun­va­la­ción esq. Can­du­cha Fi­gue­re­do, Man­za­ni­llo, 23 577562 / 23 571405, yo­yi@in­fo­med.sld.cu

Vi­llas

» Ho­tel Vi­lla El Ya­rey Reha­bi­li­ta­tion Cli­nic, Ca­rre­te­ra Vía a San­tia­go de Cu­ba, Ji­gua­ní, 23 367948 / 49, 23 367000 / 01 / 02, di­rec­tor.gran­ma@smcsalud.cu, gus­ta­vo.grma@in­fo­med.sld.cu

SAN­TIA­GO DE CU­BA

Su­cur­sal CSMC S.A.

» Su­cur­sal Ser­vi­cios Mé­di­cos San­tia­go de Cu­ba, Ca­rre­te­ra de Ba­co­nao, km 9½, 22 628893 / 22 686213, di­rec­tor@scu. ser­vi­med.co.cu, di­rec­cion@cli­ni­casc.co.cu

Sun Cli­nic

» San­tia­go de Cu­ba In­ter­na­tio­nal Cli­nic, Ave. Raúl Pu­jol esq. a Ca­lle 10 s/n, Rp­to San­ta Bár­ba­ra, 22 714021 / 22 714256, di­rec­cion@cli­ni­casc.co.cu

Me­di­cal Con­sul­ting

» Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Me­liá San­tia­go, Ca­lle M e/ 4ta y Ave. de Las Amé­ri­cas, 22 687070, je­fe.ven­tas.msc@me­lia­cu­ba.com » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Ver­sa­lles, Ca­rre­te­ra del Mo­rro, km 1½, s/n, Al­tu­ras de Ver­sa­lles, 22 691016, car­pe­ta@ho­tel­ver­sa­lles.co.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Ca­ri­sol, Ca­rre­te­ra de Ba­co­nao, km 50, 22 356115, di­rec­cion@ca­ri­sol-los­co­ra­les.co.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Co­ra­les, Ca­rre­te­ra de Ba­co­nao, km 50, 22 356122 » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Ca­sa Gran­da, He­re­dia No. 403 esq. a San Pe­dro, 22 653021, di­rec­tor@ ca­sa­gran.cu­ba­na­can.tur.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Sierra Mar, Ca­rre­te­ra de Chi­vi­ri­co, km 60, Gua­má, 22 329110, di­rec­tor@smar.scu.tur.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Cu­ba­na­cán Ho­tel Los Ga­leo­nes, Po­bla­do Chi­vi­ri­co, Gua­má, 22 326160 » Me­di­cal Con­sul­ting Po­bla­do Chi­vi­ri­co, Gua­má, 22 326160 » Me­di­cal Con­sul­ting Is­la­zul Ho­tel Las Amé­ri­cas, Ave. de las Amé­ri­cas s/n, e/ Ge­ne­ral Ce­bre­co y Ca­rre­te­ra del Ca­ney, 22 642011, di­rec­tor@ha­me­ri­ca.scu.tur.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Is­la­zul Ho­tel San Juan, Ca­rre­te­ra Si­bo­ney, km 1½, 22 687200, eco­no­mia@sa­njuan.co.cu » Me­di­cal Con­sul­ting Is­la­zul Ho­tel Cos­ta Mo­re­na, Ca­rre­te­ra de Ba­co­nao, km 35, 22 356127, di­rec­tor@cmo­re­na.co.cu

Fa­culty

» San­tia­go de Cu­ba Me­di­cal Scien­ces Uni­ver­sity, Ave. las Amé­ri­cas e/ Ca­lle E y Ca­lle I, Rp­to. Sue­ño, CP: 90100, 22 644654 / 22 644710, www. ins­ti­tu­cio­nes.sld.cu/feu­med » Fa­culty No.1, San­tia­go de Cu­ba Me­di­cal Scien­ce Ins­ti­tu­te, Ave. las Amé­ri­cas e/ Ca­lle E y Ca­lle I, Rp­to. Sue­ño, CP: 90100, 22 644710, www.ins­ti­tu­cio­nes. sld.cu/fa­ci­med » San­tia­go de Cu­ba Den­tal Uni­ver­sity, Ave. las Amé­ri­cas e/ Ca­lle E y Ca­lle I Rp­to. Sue­ño, 22 653011 ext. 124, www.ins­ti­tu­cio­nes.sld.cu/ucms­cu » San­tia­go de Cu­ba Me­di­cal Scien­ces Uni­ver­sity, Ave. las Amé­ri­cas e/ Ca­lle E y Ca­lle I, Rp­to. Sue­ño, CP: 90100, 22 653011 ext 164, www.ins­ti­tu­cio­nes. sld.cu/ucms­cu

Drug Sto­res

San­tia­go de Cu­ba In­ter­na­tio­nal Cli­nic Drug Sto­re, Ave. Raúl Pu­jol esq. Ca­lle 10 s/n, Rp­to. San­ta Bár­ba­ra, 22 714022 » Ho­tel Me­liá San­tia­go In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ca­lle M e/ 4ta y Ave. de Las Amé­ri­cas, 22 687070, je­fe.ven­tas.msc@me­lia­cu­ba.com » Cen­tro de Ne­go­cios In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ave. Je­sús Me­nén­dez no. 605 e/ En­ra­ma­da y Ja­güey, Cen­tro de Ne­go­cios La Ala­me­da, 22 687477 » Chi­vi­ri­co Gua­má In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ca­lle de la Ju­ven­tud s/n, 22 326964

Hos­pi­tals

» Dr. Juan Bruno Za­yas Al­fon­so Ge­ne­ral Hos­pi­tal, Ca­rre­te­ra El Ca­ney, CP: 90100, 22 642016, www. ins­ti­tu­cio­nes.sld. cu/cli­ni­cos­cu/ » Am­bro­sio Gri­llo Hos­pi­tal, Ca­rre­te­ra Cen­tral km 21 1/2, Mel­ga­re­jo, El Co­bre, 22 346301 / 04, www. ins­ti­tu­cio­nes. sld.cu/hgri­llos­cu » Sa­tur­nino Lo­ra Pro­vin­cial Hos­pi­tal, Ave. Los Libertadores s/n en­tre ca­lle 4ta y 6ta, Rp­to. Sue­ño, 22 626578 / 22626571, www. ins­ti­tu­cio­nes.sld.cu/hsrs­cu » Sur Pe­dia­tric Hos­pi­tal, Ave 24 de Fe­bre­ro no.402, 22 626555

Glas­ses Shop

» Mi­ra­mar- San­tia­go de Cu­ba Glas­ses Shop, Ave. Je­sús Me­nén­dez, No. 605 e/ En­ra­ma­da y Ja­güey, Cen­tro de Ne­go­cios La Ala­me­da, 22 625259

Vi­llas

» Vi­lla El Co­li­brí Reha­bi­li­ta­tion Cli­nic, Ca­rre­te­ra Ba­co­nao, km 9½, 22 628893 / 22 686214, co­mer­cial@scu.ser­vi­med.co.cu

GUAN­TÁ­NA­MO

CSMC S.A. Suc­cur­sal

» Guan­tá­na­mo Me­di­cal Ser­vi­ces Suc­cur­sal, Los Ma­ceos No. 652 e/ Pa­seo y Nar­ci­so López, di­rec­tor.gtm@ smcsalud.cu, smc.gtm@smcsalud.cu, www.gtm.smcsalud.cu

Sun Cli­nic

» Ba­ra­coa-guan­tá­na­mo Cli­nic In­ter­na­tio­nal, Ca­lle Ma­ceo no. 89 en­tre 24 de Fe­bre­ro y 10 de Oc­tu­bre, 21 641037 / 38

Me­di­cal Con­sul­ting

» Ho­tel Guan­tá­na­mo Me­di­cal Con­sul­ting, Ca­lle 13 Nor­te esq.a Aho­ga­dos, 21 381015 etx. 226 » Ho­tel Por­to­san­to Me­di­cal Con­sul­ting, Ca­rre­te­ra Jai­te­ci­to, 21 645106 » Ho­tel Cas­ti­llo Me­di­cal Con­sul­ting, Lo­ma el Pa­raí­so, 21 645165

Fa­culty

» Guan­tá­na­mo Me­di­cal Scien­ces Uni­ver­sity, Ca­lle 5 Oes­te s/n e/ 6 y 9 Nor­te, CP: 95100, 21 357907, www.ucm.gtm.sld.cu

Drug Sto­res

» Ba­ra­coa In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ca­lle Ma­ceo no. 89 en­tre 24 de Fe­bre­ro y 10 de Oc­tu­bre, 21 641037 / 38, cli­ni­cain­ter.ba­ra­coa@enet.cu » Guan­tá­na­mo In­ter­na­tio­nal Drug Sto­re, Ca­lle F. Crom­bet s/n e/ Los Ma­ceos y Ca­lix­to Gar­cía, Guan­tá­na­mo, 21 351129

Hos­pi­tal

» Dr. Agos­tino Ne­to Ge­ne­ral Do­cent Hos­pi­tal, Ca­lle 5 Oes­te y 11 Nor­te s/n, 21 382766 / 21 387516, www.hg­dan.gtm.sld.cu

Newspapers in Spanish

Newspapers from Cuba

© PressReader. All rights reserved.