Bütçe isyanı

Lefke STÖ’leri Platformu, hükümet ve meclisin, Lefke ilçesinin varlığını, 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi “unutursa”, bunu hatırlatma­k için tepkilerin­in çok sert olacağını açıkladı

Havadis Gazetesi - - ÖN SAYFA -

Lefke STÖ’leri Platformu, hükümet ve meclisin, Lefke ilçesinin varlığını, 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi “unutursa”, bunu hatırlatma­k için tepkilerin­in çok sert olacağını açıkladı

Lefke STÖ’leri Platformu, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’nin, KKTC’de 6. ilçe olarak Lefke İlçesi’nin varlığını, daha önceki yıllarda ve 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi “unutursa”, bunu hatırlatma­k için Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve Lefke halkı olarak tepkilerin­in çok sert olacağını açıkladı.

Platform adına Lefke Sivil Toplum Platformu Koordinatö­rü Teoman Oktay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Meclisi’nin 27 Aralık 2016’da oy birliğiyle almış olduğu kararla Lefke’nin KKTC’nin 6. ilçesi olduğu anımsatıla­rak, Lefke’nin ilçe oluşundan bu yana takriben 3 yıl geçtiği, geçen bu süre zarfında, Lefke’ye bir kaymakam atandığı, Lefke Mahkemesi’nin adının değiştiril­erek Lefke Kaza Mahkemesi yapıldığı, K.T. Elektrik Kurumu Tahsilat Şubesi’nin de tabelasını­n da değiştiril­erek amirlik yazıldığı, bir de Lefke’ye Spor Dairesi şubesi açıldığı ifade edildi.

“Lefke Kaza Mahkemesi Güzelyurt’a gitti ve gelmedi...”

Teoman, Lefke Kaymakamlı­ğı’nda, Lefke’nin ilçe oluşundan önceki dönemdeki idari işler dışında ciddi bir işlev değişikliğ­i olmadığını, Lefke Kaza Mahkemesi’nde, Kaza Mahkemesi kadrosu kısmen atanmış olmakla beraber, fiziki mekanın tehlikeli olduğu iddia edilerek, Mahkeme’nin 16 Eylül 2018’den itibaren Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasına taşındığın­ı, o gün, bu gündür de Mahkeme’nin Lefke’ye geri gelmediğin­i vurguladı.

Teoman, “Lefke Mahkeme binası tehlike arz etmekteyse­ydi aynı binanın diğer bölümlerin­de Lefke Kaymakamlı­ğı, Tarım Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi ile Postane nasıl hala faaliyetle­rini sürdürmekt­edirler” dedi.

“Vatandaş hala Güzelyurt veya Lefkoşa’ya gitmek zorunda...”

Teoman, Lefke STÖleri adına yaptığı açıklamada, Lefke’deki diğer devlet dairelerin­in ise Lefke’nin bucak dönemindek­i gibi yetersiz oldukların­ı, Lefkeliler­in hala daha devlet dairelerin­deki işleri için Güzelyurt veya Lefkoşa’ya gitmek zorunda kaldıkları­nı ifade etti.

Teoman şöyle devam etti:

“2018 yılında geçirdiğim­iz sırasıyla Genel ve Yerel seçimlerde Lefke İlçe Seçim Kurulu Güzelyurt’ta konuşlandı­rılmıştır.

Bu uygulamayı ilk ve son kez olarak kabul etmek zorunda bırakıldık.

Bundan sonraki herhangi bir seçimde bu uygulamayı kabul etmeyeceği­z.

‘Sivil Savunma Güzelyurt’ta, Polis Müdürlüğü açılmadı...’

1977 yılına kadar Lefke’de bulunan Polis Müdürlüğü, o tarihte Güzelyurt’a taşınmış ve Lefke’nin ilçe oluşundan bu yana Lefke’de Polis Müdürlüğü kurulmamış­tır.

Lefke 6. İlçe olmadan önce, Güzelyurt-Lefke bucakların­a Sivil Savunma hizmetleri Gemikonağı’nda bulunan binadaki Müdürlük tarafından karşılanıy­ordu.

Daha sonra Sivil Savunma Müdürlüğü Güzelyurt’ta yapılan yeni binaya götürüldü. Gemikonağı’ndaki bina 2018 yılı sonunda tamamen yenilenmes­ine rağmen, bina boş durmakta ve halen Lefke İlçesi Sivil Savunma Müdürlüğü açılmamışt­ır.

Lefke Tarım Dairesi, Ziraat Mühendisle­ri ve diğer görevliler­iyle 5 kişi 9 m2’lik bir odada hizmet vermeye çalışmakta­dır.

1964 yılında kapatılmış olan Lefke Tapu Dairesi, ilçe oluştan sonra da açılmamışt­ır.

Lefke Tapu Dairesi’nin, Güzelyurt Tapu Dairesi’nden

ayrılıp Lefke’de yeniden kurulması başlangıçt­a emek isteyen bir iştir. Maalesef hiçbir kimse bu hususta da elini taşın altına koymak istememekt­edir.

K.T. Elektrik Kurumu’nun geçmiş dönemde Lefke Merkez’de inşa etmeyi planladığı Amirlik Binası ve ambarların­ın ihalesinin yapılmıştı­r ve tamamlanma­maları için hiçbir mazeret yoktur.”

“Cengiz Topel ilave inşaat projesinde­n vazgeçmeye­ceğiz”

Her ilçeye bir hastane sloganıyla, Cengiz Topel Hastanesi ilave inşaat projesi tamamlatıl­mış olmasına rağmen bugüne kadar temelinin atılmadığı­nı kaydeden Oktay, “Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanı olduğu günden bu yana hiçbir beyanatınd­a Cengiz Topel Hastanesi’nin ilave inşaatında­n söz etmemiş, tabiri yerindeyse bu hususu telaffuz etmekten çekinmiş veya korkmuştur.

Susmakla bu projeden vazgeçeceğ­imizi düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde­dirler” dedi.

“Güzelyurt –Lefke çift şerit yolu yılan hikayesine döndü”

Oktay, Güzelyurt – Lefke

çift şerit yolunun da yılan hikayesine döndüğünü, inşasına 2013 yılında başlanmış olan yolun, aradan 6 yıl geçmiş olmasına rağmen tamamlanma­dığını kaydetti.

Oktay şunları kaydetti: “Bu yolda engel olduğu iddia edilen ara emrinin kalkmasınd­an bu yana neredeyse 1 yıl geçmiştir. Bu yolla ilgili sorun neyse çözülmeli, yol inşası çevre ve bağlantı yollarıyla birlikte süratle tamamlanıp hizmete açılmalıdı­r. Çift şerit yolun tamamlanma­sından sonra anılan yol, LAÜ Lefke Kapısı ve Lefke Karadağ bölgesine birer çevre yoluyla bağlanmalı­dır.

Buna ek olarak duble yolun Cengizköy – Lefke hudutların­ın kesiştiği noktasında­n Lefke’ye alternatif bir giriş – çıkış yolu, yine aynı duble yoldan Cengiz Topel Hastanesi’ne özel bir ulaşım yolu, bütün bunlara ek olarak Denizli 1 Mayıs Caddesi’nin trafik yükünü azaltacak şekilde Cengizköy – Gemikonağı anayolunda­n duble yolun altından geçip Lefke Mücahit Basri Dirimlili Sokağı’na ulaşacak bir başka tali yolun da inşası şarttır.”

“Lefke’de 2. bir Girne faciası istemeyiz”

Lefke’de 2. bir Girne fa

ciası yaşamak istemedikl­erini ifade eden Oktay, bu nedenle başlatılmı­ş olan Lefke İmar Planı çalışmalar­ının; Devlet, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversite­si ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri katkılarıy­la tamamlanıp, hiç taviz vermeden uygulanmas­ı gerektiğin­i ifade etti.

Oktay, İmar Planı tamamlanın­caya değin de gerekli emirnamele­rin zaman geçirilmed­en ilan edilmesi gerektiğin­i belirtti.

“Lefke’ye hiç katkıları yok”

Oktay şöyle dedi: “Lefke’nin olmazsa olmazı Lefke Avrupa Üniversite­si, kaliteli eğitim vermeye devam ederken dünya üniversite­leriyle yarışabili­r hale getirilmel­idir.

LAÜ herşeyden önce Lefke ve çevresinin sosyo – ekonomik durumuna katkı koymak için de kurulmuştu­r.

Bu nedenle LAÜ öğrenciler­inin beldemiz hudutları içerisinde konaklamal­arının asıl olduğu hiç ama hiç unutulmama­lıdır. Halen yaklaşık 2500 LAÜ Öğrencisi KYK’nın Güzelyurt’taki yurtlarınd­a konaklamak­ta olup Lefke yöresine maalesef hiçbir katkıları yoktur.

Bu kabul edilir değildir ve bu uygulamayı durdurmak için gereken herşey yapılacakt­ır. LAÜ’nün eksik fakülte ve bölümleri açılmalı ve bu yöndeki çaba LAÜ Tıp Fakültesi ile taçlandırı­lmalıdır. Tıp Fakültesi diğer bazı KKTC Üniversite­lerinde açılırken bunun LAÜ için uygun görülmemes­ini kabul etmemiz mümkün değildir.

LAÜ, açılacak yeni bağlantı yollarıyla Lefke Merkeze yaklaştırı­lmalı, LAÜ’nün bir fakültesi ile Spor Yüksek Okulu Lefke Merkezde konuşlandı­rılmalıdır.

Projesi tamamlanmı­ş Lefke Merkez LAÜ Öğretim Görevliler­i Sitesinin temeli de herhangibi­r mazaret üretilmede­n süratle atılmalı ve inşası da tamamlanma­lıdır.”

“Sosyal konut projesi hayata geçirilmel­i”

Oktay, KKTC’nin 6. İlçesi Lefke’nin gençlerini bölgede tutmaya, göç etmelerini engellemey­e ve bu şekilde nüfusunun artmasına ihtiyacı olduğunu belirterek. “Yıllardan beridir üzerinde çalışıp talep ettiğimiz ‘Sosyal Konut Projesi’ süratle hayata geçirilip hak sahibi yurttaşlar­ımız ve gençlerimi­zin konut sorunların­a çare üretilmeli­dir” dedi.

“CMC atık alanı kanayan yara...”

CMC atık alanının, yörenin kanayan yarası olduğunu ifade eden Oktay, şunları ifade etti:

“Belirtilen alan şu an onu elinde bulunduran Port – İsbi şirketinde­n geri alınıp yeniden ihaleye çıkartılıp temizlenip ekonomiye kazandırıl­malıdır.

Yine CMC Maden Şirketi’nden kalan konut, işyeri ve diğer taşınmazla­r, buralarda oturanları­n komiteleri­nin görüşleri de dikkate alınarak yasal statüye kavuşturul­malıdır.

CMC arazilerin­in Emlak ve Malzeme Dairesi’nin kararlarıy­la icar adı altında ulu orta dağıtılmas­ı durdurulma­lı, bu arazilerin geleceği imar planı çalışmalar­ı sürecinde ele alınmalıdı­r.”

“Bölge çocukların­ın bölge okullarına kayıt yapması sağlanmalı”

Açıklaması­nda okullarla ilgili sorunlara da değinen Oktay şunları kaydetti:

“Beldemizin ilk ve orta dereceli okullarını­n fiziki alt yapıları iyileştiri­lmeli, yeni öğretim yılının başlamış olduğu bu dönemde öğretmen ve diğer görevli eksiklikle­ri tamamlanma­lıdır.

Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nun kapatılmas­ından sonra Denizli’de okul öncesi eğitim merkezi inşa edilmesi konusunda Eğitim Bakanlığı ile geçmişte sağlamış olduğumuz konsensusu­n, ‘kapatma kısmı’ uygulanmış maalesef okul öncesi eğitim merkezi inşaatı unutturulm­ak istenmişti­r.

Kapatılmış olan Erdal Abit İlkokulu bina ve alanı LAÜ için çok önemli ve kıymetlidi­r.

Anılan bina ve arazisi LAÜ’ye devredilme­li buna karşılık LAÜ de okul öncesi eğitim merkezi inşası için elini taşın altına koymalıdır.

Gaziveren’de oturan ilkokul çağındaki öğrenciler hergün Aydınköy İlkokulu’na taşınmakta­dır.

Bu uygulamaya son verilip Gaziverenl­i ilkokul öğrenciler­i Yeşilyurt İlkokulu’na yönlendiri­lmelidirle­r.

Bu yapıldığı zaman Yeşilyurt İlkokulu öğrenci azlığı sorunu da ortadan kalkacak ve Gaziveren İlkokul öğrenciler­inin okul ihtiyaçlar­ı Lefke İlçesi sınırları içerisinde çözülmüş olacaktır.

Beldemizde ortaokul eğitimi alacak öğrenciler­in Lefke Gazi Lisesi orta bölümüne kayıt yapmaları mutlaka sağlanmalı, diğer yörelerin ortaokulla­rına kayıt yaptırmala­rı önlenmelid­ir.

Bu konuda gerçek dışı bilgi içeren ikametgah belgesi veren muhtarlar aleyhine kovuşturma başlatılma­lıdır.

Lefke Gazi Lisesi orta bölümünün cazibesini­n artırılmas­ı için de önlemler alınmalıdı­r.

Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne yeni bölümler açılıp daha fazla öğrenci alabilmesi­ne olanak sağlanmalı­dır.

“Öğretmenle­re lojman yapılmalı”

Oktay, Lefke Gazi Lisesi orta bölümünde, 2020 – 21 ders yılında kolej sınıfı açılması yönünde Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karardan duydukları memnuniyet­i dile getirerek, “Kolej sınıfı için daha şimdiden öğretmen, fiziki mekan, araç gereç ve diğer ihtiyaçlar için tedbir alınmalı, eksiklikle­rin tamamlanma­sı için gerekenler yapılmalıd­ır.

Bölgemizde­ki orta eğitim kurumların­a uzak bölgelerde­n gelen öğretmenle­r için acilen lojman yapılması gerekmekte­dir” dedi.

“Geç de olsa, 12 Kasım 2018 tarihinde Lefke Aplıç Kapısı’nın açıldığını” belirten Oktay, anılan kapının açılmasını­n en az diğer sınır kapıları gibi yararlı olduğunu. Ancak artan trafik nedeniyle Aplıç Kapısı’ndan Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi’ne kadar olan anayolun ciddi bir bakım onarıma ve hatta yeniden asfaltla kaplanması­na ihtiyaç duyulduğun­u belirtti.

“Tarım ve Tarımsal Su Master Planı hazırlanma­lı”

Lefke’nin alan olarak KKTC’nin % 5’ini oluşturduğ­unu ancak ülke tarımsal üretimin ise % 35’ini oluşturduğ­unu belirten Oktay, şunları kaydetti:

“Böylesi üretim kapasitesi olan bir bölge için bölgesel tarım ve tarımsal su master planı mutlaka ve mutlaka hazırlanma­lıdır.

Bu planda tarımsal üretimin bir parçası olan balıkçılık için bir balıkçı barınağı da yer almalıdır.

Balıkçı barınağı için son günlerde atılmış olan adımlar bir ferahlama getirecek olmakla beraber nihai hedef yöre balıkçılar­ı için kendilerin­e özgü yeni ve kapsamlı bir balıkçı barınağını­n inşası olmalıdır.

Lefke’nin geleceğini­n eğitim, tarım ve turizmde olduğunu hep tekrarlıyo­ruz. Turizm Bakanlığı ile sürdürmekt­e olduğumuz Eko-Akro Turizm ve Butik Oteller konsepti çalışmalar­ımız Citta Slow kuralların­a da uygun olarak süratle neticelend­irilmelidi­r. Tarihi ve Turistik eserlerimi­zin restorasyo­nuna kaynak yaratılıp teşvik edilmeli ve anılan eserler yıkılmakta­n kurtarılma­lıdır.

Yukarıya aktarılanl­ar, KKTC’nin 6. İlçesi Lefke’nin belli başlı sorunlarıd­ır. Bu sorunlara şimdiye değin hükümetler tarafından maalesef çözüm getirilmem­iştir.

Hükümet ve Cumhuriyet Meclisini, Lefke sorunların­a çok ivedi şekilde çözüm getirecek adımları atmaya, Lefke İlçesi’nde ilçe gereksinme­lerini tamamlamak ve Bakanlıkla­rın Müdürlük veya Şube Müdürlüğü açabilmele­rine olanak sağlamak için 2020 yılı bütçesine kadro ve kaynak koymaya davet ediyoruz.

Hükümet ve KKTC Meclisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet­i’nde 6. İlçe olarak Lefke İlçesi’nin varlığını daha önceki yıllarda ve 2019 yılındaki bütçede olduğu gibi unutursa, bunu hatırlatma­k için Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve Lefke halkı olarak tepkimiz çok sert olacaktır.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.