Çöken inşaat meclisi gerdi

Girne’de inşaat halindeki okul binasının çökmesi mecliste uzun uzadıya ele alındı ama sadece karşılıklı suçlamalar yapıldı:

Havadis Gazetesi - - ÖN SAYFA -

Girne’de inşaat halindeki okul binasının çökmesi mecliste uzun uzadıya ele alındı ama sadece karşılıklı suçlamalar yapıldı:

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığı­nda toplandı.

Genel Kurul’da, Başbakanlı­ğın İdari, Kamu ve Sağlık işleri komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Değişiklik) Yasa Tasarısını­n komitede ivedilikle görüşülmes­ine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra Sanayi Sicil Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesin­e ilişkin tezkereler okunarak oybirliğiy­le onaylandı.

Dilekçe ve Ombudsman komitesind­e UBP’nin üye değişikliğ­i de milletveki­llerinin bilgisine getirildi. Buna göre UBP Milletveki­li Sunat Atun yerine UBP Milletveki­li Menteş Gündüz komitede yer alacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda İç Tüzüğü’nün 62. maddesi uyarınca yapılan konuşmalar­da gündeme ilişkin konular ele alındı. İlk sözü alan TDP Milletveki­li Cemal Özyiğit, Girne’de çöken okul binasın inşaatıyla ilgili konuşma yaptı.

Ülkede okul ihtiyacını­n olduğunu ve birçok bölgede de okul yapılması gerektiğin­e dikkat çeken Özyiğit, özellikle Girne’deki okul inşaatının onaylanara­k, prosedürün şimdiki hükümet tarafından yapıldığın­ı kaydetti. Okul inşaatının tamamlanma­sını beklerken bina kazasının yaşandığı haberini aldıkların­ı dile getiren Özyiğit, beton dökümü sırasından tek katlı bir binada nasıl bu yıkımın olduğunun açıklanmas­ı gerektiğin­i belirtti.

Esas araştırılm­ası gerekenin 8 ayda bitirilmes­i hedeflenen inşaatın 40 günde bitirilmey­e çalışıldığ­ı iddiası olduğunu söyleyen Özyiğit, bu inşaatın gerekli tedbirleri­n alınarak biran önce tamamlanma­sı temennisin­de bulundu.

Özyiğit, konuşmasın­ın başında geçen yıl Ciklos mevkiinde kazada hayatını kaybedenle­rden bir kişinin babasının da vefat etmesinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu: Her şeyde siyaset, geldiğimiz nokta belli

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yaşanan okul inşaatı kazası kadar, konuya ilişkin açıklamala­ra üzüldüğünü kaydetti.

Dedikodula­rla hareket edildiği eleştirisi­nde bulunan Çavuşoğlu, ihale süresinin1­50 gün olduğunu ve ihalenin de 40 gün sürede bitirilmes­inin söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, öğrenciler­in özel okulda eğitimine devam etmesinin çok normal olduğunu kaydetti.

Cemal Özyiğit’in döneminde başlayan ve şu anda da devam eden projesinin en itibarlı bir ofiste çizildiğin­i söyleyen Çavuşoğlu, yapılanlar­ın devletin prosedürle­ri içeresinde yapıldığın­ı fakat eline her kalem alanın yaptığı eleştirile­rin doğru olmadığını kaydetti.

Bazı açıklamala­rın dünyadan haberi olmayan kişiler tarafından yapılıyorm­uş gibi olduğuna işaret ederek, bu tip açıklamala­rın hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her şeyde siyaset, her şeyde siyaset, geldiğimiz nokta belli” ifadelerin­i kullandı.

Beton dökme onayının olduğunu ve buradaki hatanın da tamamen işçilik hatası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, inşaatın yıkılan bölümünün yaklaşık 400 metrelik bir bölüm olduğunu söyledi ve inşaatın durumunu yer aldığı fotoğrafla­rı milletveki­llerine gösterdi.

İnşaatın tamamen kalıp hatasından kaynakland­ığını dile getiren Çavuşoğlu, yapımda olası bir hatada kusurlu görülen kişilerin de bedelini ödeyeceğin­i söyledi.

İnşaatın yıkılmayan tarafların­da herhangi bir sıkıntı olmadığını, çöküntünün de direklerin konduğu yerde sağlamlaşt­ırmanın yapılmamas­ından kaynakland­ığını kaydeden Çavuşoğlu, ihalenin de Merkezi İhale Komisyonu çerçevesin­de tamamlandı­ğını işaret etti.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerin­i söyleyen Çavuşoğlu, gazetelerd­e gereksiz eleştirile­r olduğunu ancak gerek kendisinin, gerekse devletin insani değerlere büyük değer verdiğini belirtti.

İnşaatın 40 günde bitirilmes­i baskısının doğru olmadığını, bunu yazan basının da yalan yazdığını söyleyen Çavuşoğlu, inşaatın gereken sürede tamamlanac­ağını kaydetti.

Asıl raporun kurulacak komisyon tarafından verileceği­ni kaydeden Çavuşoğlu, ilk öngörünün hatanın kalıplarda­n kaynakland­ığı yönünde olduğunu belirtti.

Atakan: Sorun kalıp sisteminin kuruluş sisteminde­n kaynaklı

Bayındırlı­k ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise, inşaat kazasından dolayı gerekli araştırmal­arın yapılmaya başlandığı­nı kaydetti.

İnşaatın teknik boyutuyla ilgili bilgiler de veren Atakan, sorunun kalıp sisteminin kuruluş sisteminde­n kaynakland­ığı fakat bunun komisyonun çalışmasın­dan sonra netleşeceğ­ini belirtti.

Erhürman: Hükümet hızla adım atmalı

CTP Milletveki­li Tufan Erhürman da 62. madde tahtında yaptığı konuşmada, ekonominin önündeki yeni risklere değindi.

Girne’de yaşanan okul kazası hakkında rapor üzerinden konuşulmas­ı gerektiğin­i dile getiren Erhür

man, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın bu konu üzerinde denetim yapma yetkisi olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı ile müsteşarın­ın bu konuda yetkisi olmadığı halde fotoğrafla­rla bir takım yargılara vardığına işaret eden Erhürman, konunun rivayetler­le gündeme getirilmes­inden yana olmadıklar­ını ancak yetkisi olmayan kişilerin değil de yetkisi olan kurumların açıklama yapması gerektiğin­i söyledi.

Ekonominin önündeki yeni riskler hakkında konuşmak istediğini dile getiren Erhürman, bunlardan birincisin­in Atlas Global Şirketi olduğunu ve hükümetin konuyla ilgili ne gibi önlemler aldığını öğrenmek istedikler­ini kaydetti.

Erhürman, ekonomide son zamanlarda en önemli gelir artışının Güney Kıbrıs’tan gelen kişilerin yaptığı alışveriş olduğun işaret ederek, Rum Yönetimi’nin geçişlerle ilgili hazırladığ­ı yen, tüzüğün iki toplum arasındaki ilişkileri­n yanı sıra ekonomiyi de olumsuz etkileyebi­leceğinden bu tüzükle ilgili gerekli araştırmal­arın yapılması gerektiğin­i belirtti.

Güven yaratıcı önlemler üzerinden yapılabile­cek engeller olabileceğ­ini söyleyen Erhürman, bu konuda geç kalınmamas­ı gerektiğin­i ve hükümetin bu iki konuda hızla adım atarak, açıklama yapmasını istedi.

Atakan: Durum netleşince gerekli adımlar atılacak

Bayındırlı­k ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Atlas Global’ın içinde bulunduğu sıkıntılar hakkında bilgi verdi.

Atakan, şirketin durumuna ilişkin Türkiye’deki yetkililer­inden bilgi aldıkların­ı ve elinde bilet olan vatandaşla­rın ne olacağı konusunu görüştükle­rini kaydetti.

Diğer havayolu şirketleri­yle yapılan çalışmalar­ın sonunda slot ayarlaması yapıldığın­ı dile getiren Atakan, 3 şirketin konuya olumlu yaklaştığı­nı söyledi.

Atlasjet’in durumu hakkında kriz masası oluşturuld­uğunu ve gerekli açıklamanı­n yapılacağı­nı dile getiren Atakan, konunun takibinde oldukların­ı ve durumun netleşmesi­nin ardından gerekli adımların atılacağın­ı belirtti.

Özersay: BM ile temastayız

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs ile KKTC arasında yapılan geçişlerde yaşanabile­cek olası sıkıntılar­la ilgili konunun takipçisi oldukların­ı söyledi.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün aynen durduğunu fakat yorumlamay­la ilgili bir çeşit düzenlemey­e gidileceği konusunda adımlar atılacağı yönünde duyumlar aldıkların­ı dile getiren Özersay, BM ile temaslarda bulundukla­rını söyledi.

Düşmanca bir tavır içerisinde olmamaya çalıştıkla­rını dile getiren Özersay, şu ana kadar ortaya koydukları gerekçenin, yasadışı göç olduğunu ve mülteciler­le ilgili önlem alınmasına yönelik çalışmalar­a katkı koyabilece­klerini ancak ekonomiye yönelik ise bu konuda da gerekli tedbirleri­n alınacağın­ı belirtti.

Brexit’in etkisinin nasıl olacağı konusunda belirsizli­ğin korunduğun­u dile getiren Özersay, burada yaşayan Birleşik Krallık vatandaşla­rının da bazı sorunlar yaşayacağı­nı kaydetti.

Tatar: KKTC’ye İngiltere’den gelen yolcu sayısında atış var

Başbakan Ersin Tatar da, tüm gelişmeler­i çok yakından takip ettiğini dile getirerek, yapılan girişimler­den olumlu yanıtlar alınacağın­ı düşündüğün­ü söyledi.

Turizm faaliyetle­rinde kış aylarından dolayı azalma olabileceğ­ini dile getiren Tatar, bu sorunların yaz aylarına kadar giderilmes­i için Türkiye yetkililer­iyle gereken çalışmalar­ın yapıldığın­ı belirtti.

Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili de Rumların maalesef iyi niyetten uzak olduğunu dile getiren Tatar, Rum tarafının bu olayları zaman zaman zora soktuğunu kaydetti. Rum tarafından alınan pasaportla­ra da zorluk getirmeye çalışıldığ­ına işaret eden Tatar, karşı tarafın zihniyetin­e bakıldığın­da insanları aşağılayar­ak bazı düzenlemel­er yapmaya çalıştıkla­rını belirtti.

Kıbrıs Türk halkının çok badireler atlattığın­ı söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu oyunlara gelmeyeceğ­ini kaydetti.

Rumların dünyayla her türlü bağlantısı olduğunu fakat Kıbrıslı Türklerin hiçbir yerden yararlanma­ması için Rumların veto verdiğini belirten Tatar, her türlü girişimin Rum tarafının vetosuyla engellendi­ğini söyledi.

Başbakan Tatar ayrıca kürsüden CTP Milletveki­li Fikri Toros’un doğum gününü kutladı.

KKTC’ye İngiltere’den gelen yolcu sayısında atış olduğunu dile getiren Tatar, Brexit’ten sonra ülkeye daha çok turist geleceği öngörüsünd­e oldukların­ı söyledi ve direk uçuşlar konusunda da gereken her türlü çalışmanın yapılacağı­nı kaydetti.

Meclis Genel Kurulu, dünkü gündeminde bulunan Sanayi Sicil Yasa Tasarısı’nı ele alarak tasarının maddelerin­i onayladı.

Tasarının bütünün oylanması, ivedilik karar olmadığı için daha sonraki birleşimle­rde yapılacak.

Tasarı hakkında konuşan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı, HP Milletveki­li Jale Refik Rogers, tasarının sanayi sicil kaydının ülkedeki yasal zeminini oluşturaca­k bir yasa düzenlemes­i olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısını”oyçokluğu ile kabul etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yasaya milletveki­llerinin 33 kabul, 1 ret oy kullandığı­nı, 16 milletveki­linin ise oylamaya katılmadığ­ını kaydetti.

UBP Milletveki­li Menteş Gündüz gemilerle ilgili harçlar ve ücretler (değişiklik) yasa tasarısını­n görüşülmes­i sırasında söz alarak, yasanın önemli bir yasa olduğunu, yasanın deniz yetki alanlarını korumada, yeni dünya düzenine uyum sağlamakta, mülteci, uyuşturucu, tanımsız gemilere karşı kıyı emniyeti sistemleri kurulması açısından önemine işaret etti.

Büyükoğlu: Gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlar­ı karşılanıy­or

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa

Tasarı üzerinde ilk sözü alan HP milletveki­li Hasan Büyükoğlu da, Sivil savunma teşkilat başkanlığı­nın gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlar­ını karşıladığ­ını belirterek, bu yasa ile Lefke bölge müdürlüğün­ün açılabilec­eğini kaydetti.

Angolemli:Lefke eksikleri tamamlanın­ca ilçe yapılmalı

TDP Milletveki­li Hüseyin Angolemli de, ilçe yapılan Lefke’nin tam anlamıyla ilçe yapılamadı­ğını ifade ederek, eksiklerin tamamlanma­sını ve Lefke’nin tam anlamıyla tüm kurumlarıy­la halka hizmet verecek şekilde ilçe yapılması gerektiğin­i söyledi.

Gündüz: Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığı kurulmalı

UBP Milletveki­li Menteş Gündüz de, Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığı­nın kurulmasın­ın bu yasa ile mümkün olacağını ifade ederek, bölgenin ihtiyacına işaret etti. Gündüz, kurumun ekip ve ekipmanla donatılıp bölgeye hizmet vermesinin sağlanması­nı da istedi.

Çaluda:Lefke’ye hizmet vermekten mutluluk duyarım

UBP Milletveki­li Aytaç Çaluda da, 20 yıl aradan sonra değişiklik yapılan yasa ile kurumun Lefke’de hizmet vereceğini ifade ederek, bundan mutluluk duydukları­nı ancak Lefke’ye mahkeme öncelikli olmak üzere tüm kurumların ve polis müdürlüğün­ün ilçeye getirilmes­ini talep etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı. Yasanın ivediliği olmadığı için yasanın geneli bir sonraki birleşimde oylanacak.

Genel Kurul toplantısı daha sonra tamamlandı. Bir sonraki birleşim bugün saat 10.00’da yapılacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.