Modernleşme ve habercilik

Kıbrıs Postası - - Yorum | Kampüs - Betik Ferhat Atik ferhat.atik@kibrispostasi.com @ferhatatik_cy /ferhatatik.cy

Habermas’a göre modern dönemle birlikte kamusal alanda feodal koşullara bir geri dönüş yaşanmaktadır. Gerçekten de günümüzde büyük örgütler, birbiriyle ve devletle yarışırlar; kendi yönelimlerine bir ölçüde halkın desteğini sağlamak için halkla ilişkiler stratejilerine başvururlar. Bunun sonucunda, kamuoyu giderek küçülmüş siyasal yaşamla ilgilenmeyen ve hiçbir eleştirel değer taşımayan bir duruma gelmiştir. Günümüzde yaşamla ilgili her olayın haberi, kitle iletişim araçlarından alınmaktadır. Modern insan dünyayı, yaşamı, insanın kendisini bile bu araçların hazırladığı içerik yoluyla anlamlandırmaktadır. Kitle iletişim araçları yoluyla gerçekleştirilen iletişim süreci, mesajı gönderen ile alan tarafından başat kültür alanı içerisinde anlaşabilmesini gerektirmektedir.

Bu iletişim sürecinde mesajı alan kesimler bağımlı konumdadırlar, eşit ya da özgür değildirler. Çünkü gönderilen mesajlar, mesajı hazırlayan kişilerin değerlerine, normlarına göre önceden hazırlanmakta, bu nedenle de toplumdaki egemenlik ilişkilerini taşıyan kültüre göre yorumlanmak zorunda kalmaktadır. Bunun nedeni ise, bireyin var olan toplum yaşamına uyumlaşma zorunluluğudur.

19’uncu yüz yılın ikinci yarısında telgrafın icadıyla birlikte çok uzaklardaki haberleri alabilme ve gazete vasıtasıyla, geniş kitlelere iletebilme imkânı, 20’nci yüzyıl başında radyonun insan hayatına girmesiyle haber ve bilginin çok geniş bir alana yayılmasını sağlamıştır. Ellili yıllardan itibaren ise yaygınlaşmaya başlayan televizyon kısa sürede radyonun önüne geçmiş oldu.

Seksenlerin sonunda, uydu yayıncılığının gelişmesiyle, dünyanın her tarafına yayın yapabilen televizyonlar, coğrafi ve siyasal sınırları da ortadan kaldırmıştır. Bu gelişmelere sona eren yüzyıl sonuna da doğru hızla gelişen ve yaygınlaşan kişisel bilgisayar ve internet şebekelerini de katarsak küresel çapta bir iletişim çağını yaşamakta olduğumuz görülmektedir. Dijitalleşen yayıncılık teknolojileri dünyayı sararken aynı zamanda küçültmüştür. Bu küçülme iletişimin artışı ve haberciliğin iletişime paralel hızla ilerlemesi anlamı taşırken, modernleşmenin de hem sonucu hem de sebebi olmayı başarmıştır.

Günümüzde yaşamla ilgili her olayın haberi, kitle iletişim araçlarından alınmaktadır. Modern insan dünyayı, yaşamı, insanın kendisini bile bu araçların hazırladığı içerik yoluyla anlamlandırmaktadır.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.