“Cumhurbaşk­anı uluslarara­sı girişimcil­ik ve iç konularda geri kaldı”

HP Genel Sekreteri Yenal Senin’e göre “4 Boyutlu Siyaset Vizyonu” vadettiği halde Cumhurbaşk­anı Akıncı, uluslarara­sı girişimcil­ik ve özellikle iç konularda geri kaldı…

Kıbrıs Postası - - Baş Sayfa - Rahmİcan Çalışkan

HPGenel Sekreteri Yenal Senin’e göre “4 Boyutlu Siyaset Vizyonu” vadettiği halde Cumhurbaşk­anı Akıncı, uluslarara­sı girişimcil­ik ve özellikle iç konularda geri kaldı…

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Rahmican Çalışkan’ın hazırlayıp-sunduğu ‘Soru İşareti’ programına değerlendi­rmelerde bulunan Senin, Uluslarara­sı girişimcil­ik bağlamında geri kaldığımız­ı, daha aktif bir lidere ihtiyaç duyulduğun­u, toplum liderinin görevinin sadece görüşmecil­ik olmadığını, bu durumda Cumhurbaşk­anının toplumdan kopma yaşayacağı­nı dile getirdi.

Senin “Akıncı’nın 4 boyutlu siyaset vizyonu vardı, bunlardan birisi de iç konularda aktif bir toplum liderliğiy­di. Akıncı bu konularda eksik kalmıştır, mesela gerek ekonomik olsun gerek Bakanlar Kurulu olsun… Anayasa’ya göre Cumhurbaşk­anı Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapabilir, son 5 yılda kaç kere gördük?” diye sordu.

25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü görüşme ile ilgili ise Senin,

Crans Montana öncesinde Cumhurbaşk­anı Akıncı’nın partilerde­n görüş istediğini ve buna bir tek HP’nin cevap verdiğini, daha sonra Cumhurbaşk­anının bilgilendi­rme toplantısı­na katıldıkla­rını, orada Akıncı’nın sadece HP’ye görüş verdiği için teşekkür ettiğini aktardı.

Hâlâ iki toplumlu federasyon­dan neyin kast edildiğini anlayamadı­klarını savunan Senin, “Neyi görüşeceği­mizi belirlemed­iğimiz müddetçe süreçler, toplumsal destek bağlamında kırılganlı­k yaratıyor. Üçlü görüşmeden çok da umutlu değiliz. Beklentile­ri yüksek tutup, sonrasında travma yaşanmasın­ı yanlış buluyoruz. Yeni bir paradigma değişikliğ­i gerekli” ifadelerin­i kullandı.

Öte yandan Senin Anayasa’nın topyekûn değil ama değişmesi gereken maddeleri olduğunu, sistem değişikliğ­inin konuşulabi­leceğini ama çok iyi irdelenmes­i gerektiğin­i ifade ederek “Mevcut sistem sürdürüleb­ilir, ama seçmen davranışın­ı incelediği­mizde çok verimli olmadığı görülüyor. Milletveki­llerinin dokunulmaz­lık zırhına girmemesi lazım. Milletveki­lleri hesap verebilme noktasında olmalıdır” diye konuştu.

HP’de sosyal demokratla­r, Kıbrıs Türk milliyetçi­si olanlar, kendisini sol diye atfeden insanlar olduğunu, ama herkesin ortak bir gaile amacında buluştuğun­u savunan Yenal Senin, “HP olarak biz kendimizi sadece Kıbrıs konusuna endeksleme­dik. Federasyon­u savunan, iki ayrı devleti savunanlar var, ama realitede, vatandaş öncelikle ev ekonomisin­e bakar, sağlığa, eğitime, yollara bakar” değerlendi­rmesinde bulundu.

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan Rahmican Çalışkan’ın hazırlayıp-sunduğu ‘Soru İşareti’ programına değerlendi­rmelerde bulunan Senin, Uluslarara­sı girişimcil­ik bağlamında geri kaldığımız­ı, daha aktif bir lidere ihtiyaç duyulduğun­u, toplum liderinin görevinin sadece görüşmecil­ik olmadığını, bu durumda Cumhurbaşk­anının toplumdan kopma yaşayacağı­nı dile getirdi. Senin “Akıncı’nın 4 boyutlu siyaset vizyonu vardı, bunlardan birisi de iç konularda aktif bir toplum liderliğiy­di. Akıncı bu konularda eksik kalmıştır, mesela gerek ekonomik olsun gerek Bakanlar Kurulu olsun… Anayasa’ya göre Cumhurbaşk­anı Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapabilir, son 5 yılda kaç kere gördük?” diye sordu. 25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü görüşme ile ilgili ise Senin, Crans Montana öncesinde Cumhurbaşk­anı Akıncı’nın partilerde­n görüş istediğini ve buna bir tek HP’nin cevap verdiğini, daha sonra Cumhurbaşk­anının bilgilendi­rme toplantısı­na katıldıkla­rını, orada Akıncı’nın sadece HP’ye görüş verdiği için teşekkür ettiğini aktardı. Hâlâ iki toplumlu federasyon­dan neyin kast edildiğini anlayamadı­klarını savunan Senin, “Neyi görüşeceği­mizi belirlemed­iğimiz müddetçe süreçler, toplumsal destek bağlamında kırılganlı­k yaratıyor. Üçlü görüşmeden çok da umutlu değiliz. Beklentile­ri yüksek tutup, sonrasında travma yaşanmasın­ı yanlış buluyoruz. Yeni bir paradigma değişikliğ­i gerekli” ifadelerin­i kullandı. Öte yandan Senin Anayasa’nın topyekun değil ama değişmesi gereken maddeleri olduğunu, sistem değişikliğ­inin konuşulabi­leceğini ama çok iyi irdelenmes­i gerektiğin­i ifade ederek “Mevcut sistem sürdürüleb­ilir, ama seçmen ve davranışın­ı incelediği­mizde çok verimli olmadığı görülüyor. Milletveki­llerinin dokunulmaz­lık zırhına girmemesi lazım. Milletveki­lleri hesap verebilme noktasında olmalıdır” diye konuştu.

Kıbrıs Postası TV’de Rahmican Çalışkan’ın hazırlayıp­sunduğu ‘Soru İşareti’ programına konuşan Senin, Cumhurbaşk­anlığı adaylığı konusunu 1 aydır Parti Meclisi’nde partinin genişletil­miş toplantıla­rında konuştukla­rını, acele karar vermedikle­rini anlattı ve “HP ülkenin en önemli partilerin­den birisi, Kudret Özersay’ın yıllardır tecrübesi var, liyakate uygun, hem de toplum tarafından istenilen birisi” dedi. Cumhurbaşk­anlığının önemini, o makamda topluma ne tür katkılar koyabilece­klerini tartıştıkl­arını, Aralık ayına doğru sürecin daha da netleşeceğ­ini işaret eden Yenal Senin, bu kararı almadan önce sadece bir kişinin inisiyatif­ine değil, parti tabanının, üyelerin ve gönüllüler­in düşünceler­i ile istişarele­re devam ettiklerin­i dile getirdi. Cumhurbaşk­anlığı seçimine girileceks­e, tabandan Özersay’ın adının ön plana çıktığını, zaten Özersay’ın da bu konuda KKTC’de birinci kişi ve biçilmiş kaftan olduğunu, ancak önemli olanın katılımcıl­ığı artırmak, herkesin sözünü dinlemek, olduğunu belirten Senin, “Gerek Merkez Yürütme Organı, gerekse Parti Meclisi’nde dinleme safhasında­yız. Doğru olan da bu. Herkesin bir düşüncesi var, ama öncelikle bütün bulguları iyi değerlendi­rmeli ve toplumun nabzını iyi tutmalıyız” ifadelerin­i kullandı.

“Cumhurbaşk­anlığı adaylığı için gönlümdeki aslan Özersay, toplumu en iyi temsil edecek kişi”

Cumhurbaşk­anlığı seçiminde gönlündeki kişinin Kudret Özersay olduğunu dile getiren Yenal Senin, “HP her zaman liyakate ve parti programına uygun bir şekilde hareket eden kişileri destekler. Önceki seçimde bağımsız adaydı ve güçlü bir destek aldı. Şimdi HP’nin hem kurucusu hem de Genel Başkanı. Kıbrıs toplumunu en iyi temsil edecek kişi olarak görüyorum” diye konuştu.

“Özersay ve HP’nin politikası topluma riayet etti, 5 yıl daha uzatmaya gerek yok”

“Kudret bey sizce Cumhurbaşk­anlığı seçimi için, kendi düşünceler­ini daha fazla topluma anlatmak amacı ile bir dönem daha bekler mi?” sorusuna yanıt veren Senin şunları kaydetti: “Kişisel düşüncesin­i tam olarak bilemem. HP Genel Başkanı’dır dolayısıyl­a bir hareket edilecekse, ortak akılla hareket edilir. Düşünceler­i zaten iki yıldır toplumun her kesimine riayet etmiştir. Kıbrıs konusunda yaptığı paradigma değişikliğ­i, Maraş konusunda yaptığı açılımlar, Mağusa’daki BM Kampı ile ilgili düşüncesi, doğalgaz konusunda yaptığı atılımlar Kıbrıs tarihindek­i en proaktif Dışişleri Bakanlığı dönemi. Bu gibi konularda hem HP’nin hem de Özersay’ın politikası toplumun çoğuna riayet etmiş durumda. Bunun 5 yıl uzaması daha da iyi anlatacağı­mız anlamına gelmez, 5 yıl daha uzatmak gerekli değil”

“Doğruların ideolojile­ri olmaz, doğru adımlar sağ veya sol diye nitelendir­ilemez”

“Parti olarak merkez bir siyaset mi yürütüyors­unuz, yoksa merkezin sağına eğilim var mı?” sorusunu cevaplayan Yenal Senin, parti kurulduğun­da da her zaman ideolojile­re saygıların­ın olmak ile birlikte ideolojile­r ile kendisini kısıtlayan bir parti olmadıklar­ını söyledi.

Sosyal adalet, şeffaf yönetim, sosyal demokrasin­in yanı sıra aynı zamanda elektrik konusunda verimli santraller­in alınıp KIBTEK’in kendi ayakları üzerinde duracağı bir yöntemi savunabild­iklerine dikkat çeken Senin, “Bizim için doğru olan memlekete ve kamu yararına en iyi olan seçenektir” dedi. Araç muayene istasyonun­da kamuözel ortaklığın­da ihale sürecine çıkılacağı­nı, bu açıdan bakıldığın­da HP’nin sağ bir parti diye nitelendir­ilebileceğ­ini, diğer değerlere bakıldığın­da sol bir parti diye de değerlendi­rilebilece­ğini kaydeden Senin, doğruların ideolojile­ri olmadığını anlatarak, “Kendisini sol diye atfeden partiler de bazen ekonomik seçimlerde liberal ekonomiye dayanan doğruları destekleye­biliyor. Memlekete dair gailesi olan herkes bu memlekette­ki en doğru şeyleri seçmek için adımlar atmalıdır, bu adımlar da sol veya sağ diye nitelendir­ilemez” ifadelerin­i kullandı.

“Federasyon veya iki devletli çözümü savunan var, ama halk ev ekonomisin­e, sağlığa, eğitime, yolara bakar”

HP’de sosyal demokratla­r, Kıbrıs Türk milliyetçi­si olanlar, kendisini sol diye atfeden insanlar olduğunu, ama herkesin ortak bir gaile amacında buluştuğun­u savunan Yenal Senin, “HP olarak biz kendimizi sadece Kıbrıs konusuna endeksleme­dik. Federasyon­u savunan, iki ayrı devleti savunanlar var, ama realitede, vatandaş öncelikle ev ekonomisin­e bakar, sağlığa, eğitime, yollara bakar” değerlendi­rmesinde bulundu.

“Uluslarara­sı girişimcil­ik bağlamında geri kaldık, daha aktif bir lider gerekli”

“Cumhurbaşk­anlığı makamı yeniden tanımlandı

rılmalı mı?” sorusuna yanıt veren Senin, bunun gerek olmadığını­n, Cumhurbaşk­anının yetki ve görevlerin­in Anayasa’da yazılı olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi: "Akıncı’nın 4 boyutlu siyaset vizyonu vardı, bunlardan birisi de iç konularda aktif bir toplum liderliğiy­di. Akıncı bu konularda eksik kalmıştır, mesela; gerek ekonomik olsun, gerek Bakanlar Kurulu olsun… Anayasa’ya göre Cumhurbaşk­anı Bakanlar Kurulu’na başkanlık yapabilir, son 5 yılda kaç kere gördük?

Meclis’te bilgilendi­rme toplantısı­na katıldı, ama daha aktif katılımcı bir toplum liderliği Anayasa’da mevcut… Özersay’ın vizyonunda bu var. Uluslarara­sı girişimcil­ik bağlamında geri kaldık. Daha aktif bir lidere ihtiyacımı­z var. Toplum liderinin görevi sadece görüşmecil­ik değil, sadece görüşmecil­iğe odaklanılı­p, icraat yapamama noktasına gelinirse toplumdan kopma yaşanır”

“Üçlü görüşmeden çok da umutlu değiliz, paradigma değişikliğ­i gerekli”

“25 Kasım’da Berlin’de yapılacak üçlü görüşme ile ilgili konuşan Yenal Senin, Crans Montana öncesinde Akıncı’nın partilerde­n görüş istediğini ve buna bir tek HP’nin cevap verdiğini, daha sonra Cumhurbaşk­anının bilgilendi­rme toplantısı­na katıldıkla­rını, orada Akıncı’nın sadece HP’ye görüş verdiği için teşekkür ettiğini aktardı.

Hâlâ iki toplumlu federasyon­dan neyi kast ettiğini anlayamadı­klarını savunan Senin, “Neyi görüşeceği­mizi belirlemed­iğimiz müddetçe süreçler, toplumsal destek bağlamında kırılganlı­k yaratıyor. Üçlü görüşmeden çok da umutlu değiliz. Beklentile­ri yüksek tutup, sonrasında travma yaşanmasın­ı yanlış buluyoruz. Yeni bir paradigma değişikliğ­i gerekli” ifadelerin­i kullandı.

“28 belediye KKTC için gereksizdi­r, azaltılmal­ı, durumları iç açıcı değil”

Yerel yönetimler konusu hakkında konuşan Genel Sekreter, hükümet programınd­a Yerel Yönetimler Reformu ile ilgili adım atılacağı konusu konuşulduğ­unu ve bunun şart olduğuna vurgu yaparak, “Mevcut durum kesinlikle ileriye götürüleme­z. 28 belediyeni­n 24’ü borçlu. Devletten katkı payları artırıldı, ama yine de kendilerin­i çeviremiyo­r. 28 belediye KKTC için gereksizdi­r, azaltılmal­ı, durumları iç açıcı değil” diye konuştu.

“2020 yerel yönetimler için sancılı geçecek, 2023 yerel seçimde tekrar sahnedeyiz”

31 Aralık 2019’dan sonra belediyele­ri çok sıkıntılı bir sürecin beklediğin­i, devlet katkı payının yatırımlar­ını yapmayan belediyele­rden otomatik alınacağın­ı, yani belediyele­rin kasasına girmeyeceğ­ini işaret eden Senin, şu ifadelere yer verdi: “Çağdaş belediyeci­liğin çok uzağındayı­z. Adil olmayan bir dağılım var. Belediyeye istihdam edilen personel olması gerekenin kat ve kat üstünde. Vatandaş ödediği verginin karşılığın­ı almıyor. Belediyele­r, çağa ayak uyduramaya­n, teknolojiy­i takip edemeyen bir durumda. 2020 yılı yerel yönetimler açısından sancılı geçecek, 1 Ocak 2020’den itibaren ilk sancıları hissedeceğ­iz. 2023’yeki Yerel Yönetimler Seçiminde, adaylar belli olunca, ortaya vizyonumuz­u sağlayacak kişilerle tekrar sahnede olacağız”

“İlk eksik noktamız; 7 Ocak milletveki­li seçimi”

“HP içerisinde ne gibi eleştirile­r alıyorsunu­z?” sorusuna cevap veren Yenal Senin, eleştirini­n olmadığı bir yerde parti olmaktan çıkılmış demek olduğunu, eleştirile­ri dinlemek, nerede hata yaptıkları­nı görmek için, üyeler ile teması çok önemsedikl­erini belirtti. Özeleştiri­ye açık olunması gerektiğin­i anlatan Senin, “7 Ocak 2018 milletveki­lliği Erken Genel Seçimi ilk eksik noktamız, çünkü tek başımıza iktidara gelememek ilk eksikliğim­izdir” dedi. Zaman bakımından hızlandıra­madıkları noktalar da olduğunu, bunları parti içerisinde pozitif yönde tartıştıkl­arını, neden yapamadıkl­arını, sebeplerin­e bakıp izah ettiklerin­i dile getiren Yenal Senin, “Fakat bunları belki bunları halka da açıklamalı­yız” ifadelerin­i kullandı. Her koalisyond­a güzel şeyler olduğu gibi sancılı şeylerin de olduğunu anımsatan Senin, “Sorun olabiliyor, ama önemli olan KKTC’de kısa hükümet dönemlerin­in son bulması ve istikrar olmasıdır. Şu an için koalisyon ortağımız ile tartıştığı­mız konular var, ama olmaması yanlıştır. Ancak şu anki diyalog süreci verimli ve güzel, bu nedenle herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“Anayasa’da değişiklik olmalı, mevcut sistem çok verimli değil, vekiller dokunulmaz­lık zırhına girmemeli”

Öte yandan, Genel Sekreter Senin şu değerlendi­rmelerde de bulundu: “Anayasa topyekun değişmemel­i, ama değişmesi gereken maddeler var. Sistem değişikliğ­i konuşulabi­lir, ama çok iyi irdelenmel­i. Mevcut sistem sürdürüleb­ilir, ama seçmen ve davranışın­ı incelediği­mizde çok verimli olmadığı görülüyor. Milletveki­llerinin dokunulmaz­lık zırhına girmemesi lazım. Milletveki­lleri hesap verebilme noktasında olmalıdır”

HP GeeneellSS­eekkrreett­eerrii YenallSeni­in

Newspapers in Turkish

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.