Denik N

Babiš může chtít oslovit voliče SPD

Analýza: Andrej Babiš nevylučuje povolební spolupráci s SPD. Okamurovo hnutí se v poslední době více hlásí o vládní účast v příštím kabinetu.

- JAN TVRDOŇ redaktor

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v posledních dnech opakovaně prohlásil, že z povolebníc­h jednání ne chce vylučovat SPD. Ačkoli podle svých slov nesouhlasí s ně kterými postoji Tomia Okamury ohledně Evropské unie a referenda o vystoupení, SPD nicméně volí půl milionu lidí, proto se musí s hnutím počítat. Spíše než o vstřícné gesto vůči možné spolupráci může Ba bišovi jít o snahu sebrat část voličů SPD před červnovými eurovolbam­i.

Babiš o víkendu podle očekávání obhájil post předsedy svého hnutí a vyhlásil jasný cíl: vítězství ve sně movních volbách ¡¢¡£ a návrat do vlády. ANO v posledních měsících dominuje v průzkumech, dosahu je na zhruba ¨¨ až ¨£ procent hlasů, což je pro něj velmi solidní zisk. Na většinu to ale nestačí, i proto musel Babiš po svém znovuzvole­ní odpoví dat na dotazy, jak a s kým si předsta vuje své potenciáln­í vládnutí.

Opakovaně v rozhovorec­h pro Novu i CNN Prima News odmítl z úvah o povolební spolupráci vylou čit hnutí SPD. „Nevylučuju nikoho,“řekl Babiš na TV Nova.

V Partii na TV Prima své úvahy ještě rozvedl. „SPD volí pět set tisíc lidí, to jsou naši spoluobčan­é, máme demokracii, jsou svobodné volby, tak proč bychom je měli nějakým způso bem vylučovat,“řekl šéf hnutí ANO.

„My s nimi nesouhlasí­me ohled ně referenda o vystoupení z Evrop ské unie. Nevím, co tam ještě další ho mají, ale my bojujeme o ty voliče i proti SPD,“dodal s tím, že hlavním cílem jsou nyní voliči pětikoalic­e.

OTEVŘENÁ NÁRUČ PŘED EUROVOLBAM­I

Babišova slova o možné povolební spolupráci s SPD jsou více než rok a půl před sněmovními volbami za tím spíše úvahami do budoucna. Velmi důležitá jsou nicméně z něko lika důvodů.

Pro hnutí ANO totiž platí, že i když jde o aktuálně nejsilnějš­í po litický subjekt v zemi, nemá na ce lostátní úrovni prakticky žádné jiné partnery. Vládní strany s ním zce la odmítají spolupraco­vat, menší opoziční strany vedle toho stále zů stávají bezpečně pod pěti procenty nutnými pro vstup do dolní komo ry. A vylučovací metodou pak Babi šovi a jeho hnutí zůstává právě Oka murova SPD.

Ta se v posledních měsících čím dál hlasitěji coby možný vládní part ner sama hlásí. Předseda hnutí Oka mura k tomu před časem Deníku N řekl, že ambicí SPD je zasednout v příští vládě: „Zakládal jsem politic kou stranu s tím, že chci realizovat program, a to můžu dělat v první řa dě, pakliže bude SPD součástí vlády.“A podobná slova zní z jeho hnutí stá le častěji.

Pro Okamuru a jeho tým může jít o snahu, jak se před svými voliči pre zentovat jako někdo, kdo dokáže při nést vytoužené politické změny. Pro zatím strávil šéf SPD a dříve Úsvi tu prakticky celou kariéru v opozici a i jeho voliči mohou cítit potřebu mít přímé vládní zastoupení.

Úvahy o společné koalici s ANO tak mohou povzbudit voliče men ších mimosněmov­ních i radikál nějších subjektů, aby podpořily he gemona tohoto segmentu ž právě Okamuru.

Než ale proběhnou sněmovní vol by, čeká Česko rychlá série tří voleb ních klání. Nebývale důležité mo hou být již volby do Evropského par lamentu, které Česko a celou Unii čekají začátkem června. V nich ž i v dalších volbách ž budou ANO a SPD v zásadě přímou konkurencí.

Aktuální data organizace STEM z ledna totiž ukazují, že obě opoziční hnutí mají masivní voličské překry vy ž spousta voličů si bude vybírat právě mezi nimi. Jde sice o podporu v rámci hypotetick­ých sněmovních voleb, základní sdělení ohledně stře tu mezi nimi ale data naznačují.

Hnutí SPD zvažuje v případných sněmovních volbách podpořit pě tina voličů, z nich hned tři čtvrtiny ale uvažují i o hnutí ANO. Tento pře kryv může pomoci vysvětlit nynější Babišovu vstřícnost k SPD.

ANO totiž může potřebovat i hla sy příznivců Okamurova hnutí. U eurovoleb se nemusí ohlížet na případnou společnou sněmovní vět šinu, potřebuje skončit jednoduše první na pásce. Čím silnější bude, tím pro něj lépe.

Babišova slova o půl milionu voli čů SPD, které nemá ANO vylučovat, jde v tomto kontextu brát jako vzkaz právě jim, že s nimi počítá a i takto se snaží některé z nich oslovit.

Eurovolby zpravidla provází níz ká volební účast, která zatím ani jed nou nepřesáhla třicet procent hlasů. Je sice pravděpodo­bné, že by letos mohla být dílem několika faktorů vyšší, i tak ale bude rozhodovat vý razně méně lidí než u „velkých vo leb“. Přilákat část voličů SPD by tak pro ANO mohlo být poměrně lákavé.

Babiš a jeho hnutí přitom výhru potřebují, šlo by pro ně o výborný odrazový můstek před dalšími klá ními. Případná výraznější porážka vládních stran by navíc mohla do koalice i jednotlivý­ch partají přinést výraznější tenze. Význam těchto ji nak voleb druhého řádu popisova li na sněmu ANO i sami lídři hnutí. Babiš a Karel Havlíček opakovali, že vítězství není jisté a celé ANO mu sí zabrat.

„Musíme být o krok před ostat ními. Naši oponenti chodí ještě se zalepenýma očima v devět do práce a my už se musíme tou dobou vra cet z Ostravy, z Ústí, z Hradce nebo z Budějovic a musíme mít po mítin ku se zaměstnanc­i nebo s vedením,“popisoval v rozhovoru pro Deník N Havlíček.

VOLEBNÍ ALTERNATIV­Y

Zatímco šéf ANO se se svou otevře nou náručí vůči voličům SPD může do jisté míry snažit získávat podpo ru pro sebe, jeho postoj může fungo vat pozitivně i pro koaliční strany.

Premiér a šéf občanských demo kratů Petr Fiala ‹ODSŒ v reakci na Ba bišova slova napsal, že proti možné koalici obou opozičních hnutí udělá vše: „ANO pod jeho vedením sklou zává čím dál tím více k osobním úto kům a extremisti­cké rétorice, která reálně ohrožuje zahraničně­politické směřování země a její bezpečnost. Budu dělat vše, co je v mých silách, aby tuto zemi nikdy neřídila koalice ANO a SPD.“

Motivační faktor „Antibabiš“v české politice funguje dlouhodobě. Je také jedním z důvodů, proč vládní strany i přes výrazný propad důvěry v kabinet i politiku obecně zase tolik neztrácejí v preferencí­ch.

Data STEM/MARK z podzimu loňského roku například ukázala, že absence volební alternativ­y a obavy z Babiše s Okamurou jsou jednou z klíčových motivací pro řadu koalič ních voličů. Lze tak předpoklád­at, že varování před možnou koalicí ANO a SPD bude jednou z komunikačn­ích linek vládních stran i v budoucnu.

Ostatně o tom před časem mlu vil pro Deník N i lídr lidovců Ma rian Jurečka. „Nejsme dokonalá vlá da, žádná taková tu nebude. Ale volič si může také říct, že je tu vláda, která sice dělá chyby, ale snaží se. A na vý běr mám mezi ní a premiérem Babi šem a ministrem vnitra Okamurou,“uvedl ministr práce a sociálních věcí.

Babišova neochota vyloučit z možných povolebníc­h námluv prá vě SPD tak může v tomto smyslu po moci k mobilizaci i stranám vládní koalice, a to již v červnu ž zejména koalici Spolu, která by mohla mít po tenciál ANO v eurovolbác­h porazit, ale i v dalších kláních.

Vrcholem budou sněmovní volby na podzim roku ¡¢¡£. Podle aktuál ních průzkumů vedou v součtu prá vě obě opoziční hnutí. Lednová šet ření STEM a Kantar CZ ukazují, že ANO s SPD mají na pětikoalic­i nás kok čtyři až šest procentníc­h bodů.

Nejde tudíž o tolik výraznou pro past, jak by se mohlo zdát. Cílem ANO je skutečně dosáhnout na vět šinu s SPD. Ani ne přímo z důvo du, že by snad Babiš a spol. toužili po koalici s Tomiem Okamurou, ale cílem je, aby strany současné vlád ní sestavy neměly šanci spolu opět poskládat většinu. Reálně by se díky ¥¢¥ a více hlasům s SPD dostal Ba biš do pozice, kdy bude disponovat více sněmovními většinami a bude to on, kdo bude reálně rozdávat kar ty. Vládní strany by totiž byly limito vány tím, že by musely spolupraco vat s ANO nebo SPD, což je nereálné.

Babišova neochota vyloučit z možných povolebníc­h námluv SPD může pomoci k mobilizaci voličů i stranám vládní koalice.

 ?? FOTO: ČTK ?? Vládní strany budou úvahy o spolupráci opozičních stran využívat k mobilizaci voličů.
FOTO: ČTK Vládní strany budou úvahy o spolupráci opozičních stran využívat k mobilizaci voličů.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia