Denik N

Kolik zaplatíte za nové spoření na důchod

Srovnali jsme poplatky poskytovat­elů dlouhodobé­ho investiční­ho produktu, který od ledna umožňuje investovat s daňovou úlevou.

- JAN ÚŠELA redaktor

Současné penzijní spoře ní přináší relativně nízké zhodnocení, navíc je spo jené s vysokými poplatky. Proto stát vytvořil nový podporovan­ý produkt, u nějž by tyto nevýhody měly odpadnout. Od ledna se rozběhl pod názvem dlouhodobý investiční produkt neboli DIP.

Ten umožňuje investovat do širší palety investiční­ch nástrojů než tra diční „penzijko“. Je proto rizikovějš­í, na druhou stranu ale člověku dává šanci vyššího zhodnocení úspor. Vý hodou oproti penzijnímu spoření je také odlišná úprava daňových ode čtů. U penzijka je nyní nutné si spo řit přes tisícovku měsíčně ‰od čer vence přes Š‹ŒŒ korun za měsícŽ, aby člověk na daňovou slevu dosáhl. U DIP se daňové odečty počítají už od první investovan­é koruny.

Nevýhodou proti tradičnímu dů chodovému spoření je absence stát ního příspěvku. Srovnání aktuálně nabízených produktů z kategorie DIP ale ukazuje, že dlouhodobé in vestiční produkty se navzdory chy bějícímu příspěvku mnohdy vyplatí víc než penzijko.

Oba podporovan­é produkty ale spojuje fakt, že pokud člověk nechce vracet daňové slevy nebo zmíněné státní příspěvky, musí peníze vybrat až po dosažení •Œ let věku a alespoň po deseti letech spoření. Střadatel je potom může vybrat najednou, nebo postupně formou měsíční renty.

V rámci tradičního doplňkovéh­o penzijního spoření může člověk in vestovat do státních dluhopisů ne bo například podílových fondů, které jsou typicky méně rizikové a také mé ně výnosné. V případě kategorie DIP lze vedle toho peníze vkládat také do akcií, burzovně obchodovan­ých fon dů sledujícíc­h hodnotu konkrétníh­o podkladové­ho aktiva ‰ETFŽ nebo na příklad termínovan­ých vkladů. Obec ně jde o státem regulované produkty. V rámci nového spoření na důchod tak nelze investovat například do kryptoměn, které regulované nejsou.

Regulovaní jsou také samotní po skytovatel­é dlouhodobé­ho investič ního produktu, kteří musí mít licen ci České národní banky. Jde o banky, obchodníky s cennými papíry a in vestiční společnost­i včetně zahranič ních firem, které mají povolení pů sobit na tuzemském finančním trhu.

Z investiční­ch společnost­í už DIP nabízejí společnost­i Wood Retail In vestments ‰provozovat­el platfor my PortuŽ, Fondee, Conseq nebo in vestiční odnož pojišťovny Generali. Makléře zastupuje Cyrrus nebo Pa tria Finance, banky ČSOB, Raiffei senbank a Česká spořitelna. Další finanční domy jako Fio Banka nebo Komerční banka už ohlásily, že dlou hodobý investiční produkt začnou nabízet v průběhu roku.

JAK SE LIŠÍ SOUČASNÉ NABÍDKY

Dlouhodobý investiční produkt je fakticky zastřešují­cí kategorií pro již existující produkty. Novinkou je fakt, že na investice zařazené pod hlavičku DIP lze od letoška získat zmíněnou daňovou slevu až ve výši ‹¦ŒŒ korun ročně ‰při ročním vkla du §¨ tisícŽ. Člověk může využívat více různých dlouhodobý­ch investič ních produktů najednou a zaměst

Pokud člověk nechce vracet daňové slevy nebo státní příspěvky, musí peníze vybrat až po  letech věku a alespoň po deseti letech spoření.

navatel mu navíc na takové spoření může ročně poslat až ©Œ tisíc korun, z nichž za pracovníka neodvádí so ciální a zdravotní pojištění.

Firmy nabízející DIP volí různou strategii. Buď v rámci této kategorie poskytují všechny své investiční pro dukty, nebo jenom jejich část. Růz ná je také poplatková politika. Část poskytovat­elů v rámci dlouhodobé ho investiční­ho produktu přichází s nižšími poplatky, jiní je mají totož né jako u ostatních typů spoření.

Investiční platformy Portu a Fon dee sází především na burzovně ob chodované fondy navázané na ce nový vývoj balíků různých akcií ne bo dluhopisů. V základní verzi nabízí kombinaci několika takových fondů ETF, klient si přitom může volit jen míru rizika.

Portu vedle toho zkušenější­m in vestorům dává také možnost sesta vovat si z burzovních fondů i z akcií vlastní soubor investic. Fondee zase vedle investice do klasických burzov ně obchodovan­ých fondů umožňu je také investice do ETF sledujícíc­h výkony firem bodujících v ekologické a sociální udržitelno­sti ‰známé pod anglickou zkratkou ESGŽ.

Obě firmy vybírají jediný popla tek. V případě DIP je u obou spo lečností nižší než v případě jiných investic v jejich nabídce. Fondee i Portu i makléřská firma Cyrrus si v tomto případě účtují Œ,© procenta z aktuální hodnoty investice.

Vedle správcovsk­ých poplatků je potřeba ještě počítat s náklady, které jsou už rovnou zahrnuty v ceně na bízených fondů pod zkratkou TER ‰total expense ratio « celkový náklad pro investora, pozn. red.Ž. Tento po platek se liší podle zvolené investice a dosahuje nižších desetin procenta ročně, což se může zdát málo. V ho rizontu důchodové investice trvající až desítky let ale může jít o desítky tisíc korun.

Generali má v nabídce důchodo vého DIP celkem dvanáct podílových fondů s různou mírou rizika a vý ší výnosu, které může člověk v rám ci svého investiční­ho portfolia kom binovat. V podstatě jde o varianty in vestic, jež firma standardně nabízí. V rámci kategorie DIP si bere nižší manažerské neboli správcovsk­é po platky, které se platí z celkové hod noty investice. Vstupní poplatky hra zené z výše vkladu má ovšem firma u tříd fondů určených pro dlouhodo bý investiční produkt mnohdy vyšší.

Mezi finančními domy má zatím nejpestřej­ší nabídku Raiffeisen­bank, která v rámci dlouhodobé­ho inves tičního produktu umožňuje vklá dat peníze do akcií, ETF, investič ních fondů nebo do vstupů firem na burzu ‰takzvaných IPOŽ. U většiny z těchto investic si banka bere vstup ní poplatek ve výši Œ,¦ procenta. Stej ný je správcovsk­ý poplatek. Oba jsou nižší než u produktů, které banka nabízí mimo rámec DIP.

Zároveň jsou nižší proti České spořitelně a ČSOB. Prvně jmeno vaná banka si u svých fondů bere vstupní poplatek od jednoho do tří procent a další nižší jednotky pro cent na správcovsk­ém poplatku. Se vstupními a správcovsk­ými poplatky v nižších jednotkách procent je po třeba počítat také u ČSOB. Českoslo venská obchodní banka má v rám ci DIP v nabídce přes dvacet podí lových fondů, u Spořitelny si lidé mohou vybrat jen ze čtyř základních.

Firmy Conseq a Patria jsou in vestiční zprostředk­ovatelé určení pro zkušenější a movitější investo ry. Například Conseq zpravidla poža duje minimální vstupní investici ko lem deseti tisíc korun. Výše zmíněná konkurence takový požadavek nemá.

V případě dlouhodobý­ch inves tic je výše poplatků při výpočtu ko nečného výnosu zásadní. Platí při

tom, že penzijko je z tohoto pohledu mnohem méně výhodné než dlou hodobý investiční produkt.

Banky u penzijního spoření vybí rají dva poplatky • jeden za správu a druhý ze zisku. Správcovsk­ý popla tek placený z výše naspořené část ky dosahuje ze zákona nejvýše jed noho procenta ročně. Podstatněj­ší je poplatek ze zisku, který může být u penzijních fondů s konzervati­vní strategií až deset procent, u ostat ních penzijních spoření pak až pat náct procent.

Nákladnost různých typů spoření na stáří si můžeme ukázat na mode lovém příkladu. Pracujeme v něm se sedmičkou produktů z kategorie DIP a trojicí penzijních spoření, které jsme vybrali čistě pro ilustraci pes trosti nabídky na trhu.

V našem modelovém případě má me měsíční vklad tisíc korun po dobu –— let s průměrným ročním zhodnocení­m sedmi procent. Minu lé výnosy samozřejmě nejsou záru kou těch budoucích, ale zhruba na této úrovni se pohybuje dlouhodobý roční výnos akciových investic očiš těný o inflaci. U všech produktů po čítáme se stejnou výnosností, aby chom ilustroval­i vliv poplatků.

Střadatel do spoření za tři deká dy vloží celkem –˜— tisíc korun. Při sedmiproce­ntním zhodnocení roč ně za –— let vedle vložené částky zís ká navíc zhruba ™˜— tisíc korun. Cel kem š,›› milionu. U různých pro duktů se ale bude výrazně lišit suma, kterou reálně dostane po uhrazení všech poplatků.

Obecně platí, že v případě dlou hodobého investiční­ho produktu je třeba se dívat především na vý ši správcovsk­ého poplatku. Ten to tiž při dlouhodobé­m spoření z vý nosu ukusuje nejvíce. Z vybraného vzorku DIP má tento poplatek nej nižší Raiffeisen­bank, která si u akcií a burzovně obchodovan­ých fondů bere —,› procenta z aktuální hodno ty investice. Na druhém pólu našeho ilustrativ­ního přehledu je podílový fond ČSOB Akciový, kde je správcov ský poplatek ve výši dvou procent.

Vstupní poplatky počítané z vý še vkladu jsou proti tomu méně vý znamné. Správcovsk­ý poplatek se zvedá spolu s tím, jak rostou vklady a zhodnocení. Vstupní poplatky jsou naopak při stejné výši vkladu kon stantní. Když například člověk ročně do DIP vloží š› tisíc korun, při jed noprocentn­ím vstupním poplatku na něm ročně odvede jenom š›— ko run. Když bude celých –— let vkládat stejnou sumu, celkem na vstupních poplatcích zaplatí –˜—— korun.

Nízký význam vstupního poplat ku je v našem modelu vidět na pří kladu dlouhodobé­ho investiční­ho produktu od Generali. Na rozdíl od nabídek firem Fondee, Portu a Cy rrus Generali vybírá ještě jednopro centní vstupní poplatek. Její produkt je přesto oproti těmto třem konku rentům z hlediska nákladů výhod nější. Podstatná je totiž výše správ covského poplatku, který má Gene rali oproti zmíněné trojici nižší.

V případě penzijních spoření je klíčové sledování poplatků ze zis ku. Penzijní fondy ČSOB a Consequ, které využíváme v našem přehledu, si ze zisku berou š¥ procent. Penzij ko Komerční banky jenom š— pro

Správcovsk­ý poplatek se zvedá spolu s tím, jak rostou vklady a zhodnocení. Vstupní poplatky jsou naopak při stejné výši vkladu konstantní.

cent, oproti ČSOB a Consequ má na víc nižší správcovsk­ý poplatek.

Obecně se potvrzuje, že penzij ka jsou z pohledu poplatků většinou mnohem méně výhodná než nové důchodové spoření. V modelových případech si v případě penzijních spoření od ČSOB a Consequ ukous nou přes čtvrtinu výnosu.

V našem modelu zohledňuje­me také státní příspěvek a slevu na dani. Pokud je měsíční vklad tisícikoru­na, u penzijka člověk na slevu na dani nedosáhne. V případě dlouhodobé­ho investiční­ho produktu zase střadatel nemá vůbec nárok na státní příspě vek. Z modelového příkladu ale vy plývá, že příspěvek penzijní spoře ní zatížené vysokými poplatky opro ti zpravidla výhodnější­mu DIP moc vylepšit nedokáže.

DIP BODUJE VYŠŠÍM VÝKONEM

Pro každého střadatele je klíčovou informací výše zhodnocení. Kdo vsa dí na státní dluhopisy, může typicky počítat s ročním úrokem v nižších jednotkách procent. Příliš nevydělá, má ale velkou jistotu, že o své pení ze nepřijde.

V případě akcií naopak člověk mů že dosáhnout zhodnocení v desít kách procent. Kdo například před pěti lety vsadil na akcie amerického výrobce grafických procesorů Nvi dia, tomu jeho investice vzrostla na osmnáctiná­sobek. Minulé výnosy ale o těch budoucích nemusí říkat vůbec nic.

Posouzení míry rizika při inves tování je vždy na konkrétním člově ku. Experti každopádně doporučují investovan­é peníze rozložit tak, aby střadatel nebyl závislý na jediném ti tulu, například právě akciích jedné je diné firmy.

Výrazné rozdíly můžeme v posled ních pěti letech vidět i u sedmi dlou hodobých investiční­ch produktů a tří penzijních spoření z předešlého pří kladu. Už zmíněná investorsk­á pouč ka říká, že minulé výnosy nejsou zá rukou těch budoucích. I dlouhodobá data ze Spojených států ukazují, že výkonnost jednotlivý­ch fondů se v ča se výrazně mění.

Data z minulosti jsou proto spíše ilustrací toho, jak moc mohou rozdíl né výnosy ovlivnit celkovou výsled nou částku. Naše srovnání není re prezentati­vní. Nejde o výběr nejvý nosnějších nebo nejbezpečn­ějších investiční­ch produktů dané firmy.

˜— tisíc korun vložených postup ně měsíčně po tisícikoru­ně se za po sledních pět let mohlo rozmnožit na více než ™¥ tisíc ¦produkt Cyrrusu§, nebo střadatel kvůli vysokým poplat kům o část vkladu mohl přijít a na konci bez státního příspěvku obdržet jenom necelých ¥¨ tisíc ¦KB peněž ní fond§.

V případě Cyrrusu jsme z jeho na bídky vybrali burzovně obchodovan­ý fond, který sleduje index top ¥—— ame rických akcií. V posledních pěti letech tento fond dosahoval ročního výkonu přes š© procent. Také u Raiffeisen bank pracujeme s investicí do ETF fondu • tentokrát takového, který sle duje vývoj firem zohledňují­cích eko logickou obnoviteln­ost. Tento fond za posledních pět let dosahoval průměr ného výkonu š–,– procenta za rok.

Vložit celou investici do jednoho fondu může být rizikovějš­í. Cyrrus i Raiffeisen­bank tak umožňují vklad rozložit do vícero fondů najednou. Tím se snižuje riziko, ale i výnos. Vi dět je to u platforem Fondee a Portu. Ty v základu nabízejí výhradně in vestice do většího množství burzov

ně obchodovan­ých fondů najednou. Jejich výnosnost je tak při nastavení rozvážné strategie, s níž v modelo vém případě pracujeme, nižší. V pří padě Portu jde o necelých ,€ procen ta, u Fondee o ƒ,€ procenta.

U obou těchto platforem je nicmé ně možné zvolit odvážnější investič ní strategii. V takovém případě člověk stále investuje do vícero ETF, ale v je ho portfoliu mají větší podíl ty výnos nější, tedy rizikovějš­í fondy, a výnos tak může být rázem dvojcifern­ý.

Ve výběru máme také dva akciové fondy. Jeden od ČSOB a druhý od Consequ, který se řadí mezi penzij ní spoření. Fond ČSOB akciový hlᏠsí za posledních pět let roční výnos ’’,“ procenta a sází na investice do akcií globálně úspěšných značek, ja ko jsou Alphabet –majitel Googlu˜, Microsoft nebo Nestlé. Globální ak ciový fond od Consequ oproti tomu investuje do cenných papírů mé ně zvučných podniků ze světa, jeho roční výnos za pět let dosahuje přes sedm procent.

Jeho atraktivit­u navíc sráží fakt, že jde o penzijko s dražšími poplat ky. U fondu ČSOB poplatky za pět let spoření spolykaly přes osm procent výnosu. U srovnateln­ého penzijního fondu Consequ si poplatky za stejnou dobu ukrojí více než ’“ procent vydě laných peněz.

Ve srovnání dále pracujeme s mé ně rizikovými investicem­i, které mí vají přídomek vyvážené. Ve vzorku je zastupují fondy České spořitelny a Generali z kategorie DIP a penzijní fond ČSOB vyvážený.

Na rozdíl od akciových fondů, kte ré do akcií vkládají většinu investic, jde v případě fondu České spořitelny jménem Vyvážený Mix DIP do akcií jen ƒŸ procent z vkladů. Zbytek před stavují investice do málo rizikových státních nebo firemních dluhopisů, což pětiletou výnosnost fondu sráží na pouhá čtyři procenta.

Ještě menší výnos měl vyvážený fond od Generali, kde jde €Ÿ procent investic do dluhopisů nebo bankov ních vkladů. Zmíněný fond kvůli to mu za pět let dosáhl ročního výnosu jenom ¢,¢ procenta. Poplatky ale za sledované období pěti let spolykaly je nom necelá dvě procenta. Proto je ta to investice vzhledem ke své nízké ri zikovosti relativně výhodná.

Vyvážený penzijní fond od ČSOB byl naopak v poměru výkonu a ceny nevýhodný. Z trojice srovnávaný­ch vyvážených fondů měl nejvyšší vý nos skoro ,“ procenta ročně. Člově ku ale za pět let spoření na poplat cích spolykal přes ’“ procent vyděla ných peněz.

Posledním zástupcem v našem výběru je peněžní penzijní fond Komerční banky. Jde o nejméně ri zikovou investici, v rámci níž se peníze úročí na různých bankov ních vkladech nebo se investují do dluhopisů.

Vzhledem k velmi nízké rizikovos ti je pětiletý výnos přesahujíc­í tři pro centa ročně poměrně slušný. Poplat ky ale za období pěti let z vydělané sumy ukousnou přes devět procent. V praxi tak člověk na konci dostane méně peněz, než do spoření nominál ně vložil.

V našem výběru se to týká dvou ze tří penzijek ze vzorku –výjimkou je produkt Consequ˜. Střadateli ale kladný výnos zachránil alespoň stát ní příspěvek.

Experti doporučují investovan­é peníze rozložit tak, aby střadatel nebyl závislý na jediném titulu, například právě akciích jedné jediné firmy.

 ?? FOTO: ADOBE STOCK ?? U nového spoření chybí státní příspěvek, díky nižším poplatkům než tradiční penzijko se přesto vyplatí.
FOTO: ADOBE STOCK U nového spoření chybí státní příspěvek, díky nižším poplatkům než tradiční penzijko se přesto vyplatí.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia