Denik N

Proč Zelenskyj vybral Syrského

Olexandr Syrskyj vystřídal v čele ukrajinské armády oblíbeného Valerije Zalužného. Splní velká očekávání a rozpohybuj­e frontu? A proč právě on?

- PETRA PROCHÁZKOV­Á redaktorka

Volodymyr Zelenskyj je den den odvolal z funk ce velitele ukrajinské armády generála Vale rije Zalužného a další den ho vyznamenal medailí Hrdina Ukrajiny. Chce oblíbeného velite le udržet ve svém týmu. Ale hlavní zodpovědno­st za vývoj konfliktu už leží na jiných bedrech € devěta padesátile­tého generála Olexandra Syrského.

Ten před několika dny poprvé zveřejnil, co má jako nejvyšší vojen ský velitel Ukrajiny v úmyslu.

Především plánovat. Chce lépe rozdělovat zbraně přicházejí­cí ze Zá padu a žádá jednotlivé štáby, aby ak tivněji spolupraco­valy. Za budou cí „vektor vítězství“označil nikoliv dělostřele­ctvo a zákopy, ale drony a prostředky radioelekt­ronického boje. A úspěch ve válce s Ruskem vi dí Syrskyj v propojení moderních technologi­í a spolehlivé­ho týlu.

Svou představu o úkolech, které ukrajinsko­u armádu a jejího nové ho velitele čekají, vyslovil i prezident Zelenskyj. Je se Syrským € logicky € zatím v absolutní shodě.

Jenže první úkol, který čerstvého náčelníka armády čeká, nezmínil na hlas nikdo: musí přesvědčit vojáky od velitelů až po pěšáky v zákopech, že jim bude stejně dobrým velitelem a ochráncem jako jeho předchůdce Valerij Zalužnyj.

A to lehké nebude. Zalužného po věst provází mimořádná oddanost mužstva motivovaná především tím, že generál vždy dával najevo, že je se svými vojáky na jednom tanku.

I proto Syrskyj na Telegramu na psal: „Hlavní hodnotou pro ozbroje né síly jsou životy a zdraví vojáků.“

Doposud ho ale provázela pověst poněkud jiná.

ÚKOL VÍC NEŽ ŽIVOT

Syrskyj má úplně jinou image než Zalužnyj € působí přísně, odváž ně a poněkud nesrdečně. Jako ve litel, který na rozdíl od Zalužného bez reptání plní úkoly vrchního ve litele ozbrojenýc­h sil: prezidenta re publiky.

Hlavně mezi vojáky teď panuje napětí, neboť jejich nový šéf má re putaci velitele, pro kterého je splnění zadaného úkolu důležitějš­í než počet životů, které při něm vyhasnou.

I to byl ovšem důvod, proč byl € ve chvíli pro ukrajinsko­u armádu ne příznivou € postaven do jejího čela. Je totiž známý jako zastánce rázných velkých ofenziv. Miluje rychlé a ope rativně se měnící manévry. To se mu vyplatilo v září ™š™™, kdy velel osvo bozování Charkovské oblasti a jeho vojáky vítali jako osvobodite­le oby vatelé Balakleji, Kupjansku i Izjumu.

Podle vojenských analytiků včet ně hlavy ukrajinské­ho Centra vojensko právních výzkumů Olexan dra Musijenka je Syrského jmenová ní známkou, že Ukrajina se nehodlá smířit s představou dlouhé, vyčerpá vající poziční války. A že frontu chce dát do pohybu už letos.

Kyjev nechce dál dopustit stag naci, která nastala vloni a těž ce zasáhla ukrajinské sebevědomí. U velké části obyvatelst­va vyvolala pochyby o možnosti osvobodit oku povaná území. Zelenskyj to tak ne mohl nechat.

„Musíme najít nové, funkční a technologi­cky vysoce vyspělé pro středky, které nám pomohou udr žet a také rozvinout iniciativu,“řekl kulantně poradce šéfa prezidents­ké kanceláře Mychajlo Podoljak.

Znamená to jediné: Syrskyj mu sí frontu rozpohybov­at a vnutit Ru sům svou režii.

LOAJALITA

„Prezident se do poslední chvíle sna žil vidět ve veliteli ozbrojenýc­h sil žZalužném, pozn. red.Ÿ část své ver tikály, jež zajistí takový výsledek vál ky, který bude možné konvertova­t v politický rating,“napsala Ukrajin ská pravda.

A zdůraznila, že Syrskyj si přede vším bude muset uvědomit, že byl jmenován hlavně proto, aby plnil, co mu prezident Zelenskyj řekne. A ne že si ho € jako Zalužnyj € trpělivě vy slechne a pak si „udělá, co chce“.

Zdá se tedy, že právě loajalita a poslušnost jsou vedle zkušeností a odvahy zaútočit důvody, proč Ze lenského volba padla na dosavadní ho velitele pozemních vojsk a rodáka z Ruska Syrského.

Není to muž s politickým­i ambi cemi, nebo se tak aspoň nikdy ne projevoval. Není ani tak oblíbený ja ko Zalužnyj, ani tak známý, ani ni jak zvlášť obdivovaný v odborných kruzích.

Naopak: někdy je mu přezdíváno „řezník z Debalceve“kvůli prohrané bitvě o toto město.

Podle Kyjevského mezinárodn­í ho institutu sociologie důvěřuje Syr skému ¡¡ % ukrajinský­ch občanů žZalužnému ¥™ %Ÿ, nedůvěřuje ¦§ % žZalužnému § %Ÿ, ale hlavně ho ¨© % obyvatel Ukrajiny vůbec nezná. Zato Zalužného znají až na ¡ % všichni.

Otázka je, jak moc má být armád ní velitel populární a známý a zda Zalužnému nenapomohl­o k odvolá ní jeho aktivně se rozvíjejíc­í PR.

Ukrajinská média se snaží od hadnout, jaké změny přinese výmě na Syrského za Zalužného na frontě, v armádních i politickýc­h kruzích. Zprvu nejspíš žádné viditelné. Patr ně půjde o omlazení velících kádrů a větší přítomnost vysokých velitelů v prvních liniích.

Nicméně především na Syrského bedra musí dolehnout zodpovědno­st za mohutnou armádu, kterou dnes ukrajinská armáda je € skoro milion vojáků je v aktivní službě a dalších několik milionů představuj­e vojen ské rezervy. Na tom, jak moc budou lidé důvěřovat armádnímu vele

Důvody, proč Zelenskyj zvolil Syrského: zkušenosti, poslušnost a odvaha zaútočit.

ní, bude záležet i jejich odhodlanos­t a motivace bojovat.

BITVA O DEBALCEVE

V této souvislost­i se především na sociálních sítích objevily stovky „hodnocení“nového velitele. A mno zí připomínaj­í nejen to, co se mu povedlo jako obrana Kyjeva a osvo bození části Charkovské oblasti€, ale i temnější stránky jeho bojové ho umění. Patří sem zmíněná bitva o Debalceve v zimě roku …†‡ˆ. Měs to je dodnes v rukách Rusů.

Někteří vojenští analytici kladou početné ztráty na ukrajinské straně a neúspěch za vinu právě velitelům operace. Včetně Syrského.

Britský vojenský expert Glen Grant, který byl několik let konzul tantem ukrajinské­ho ministerst­va obrany, doslova tvrdí, že za pád De balceve mohlo „špatné velení“.

Ukrajinský vojenský publicista Mychajlo Žyrokhov konstatuje, že šlo o největší bitvu dělostřele­ctva bě hem tehdejší války s proruskými se paratisty vydatně podporovan­ými ruskou armádou, která v Debalceve prokazatel­ně byla přítomna.

Přesto měli Ukrajinci podle vojen ských odborníků všechny předpokla dy železniční uzel udržet. Velení ale systematic­ky chybovalo, příkazy byly chaotické a přicházely k jednotkám z různých štábů; problémy sužovaly i plánování a logistiku.

Město padlo a ukrajinští novin፠ři dnes konstatují, že „snad se Syr skyj od té doby poučil i mnohému naučil“.

On sám navíc k Debalceve tvr dí: „Byl to organizova­ný ústup. P칍 ky nebo v autech, ale vždy organi zovaně.“

Přestože se Ukrajincům u Debal ceve nevedlo, dostal Syrskyj po té to bitvě Řád Bohdana Chmelnické ho i hodnost generálpor­učíka. V roce …†‡ž byl jmenován do funkce veli tele Operačního štábu ukrajinský­ch ozbrojenýc­h sil.

A po nástupu Zelenského do če la státu bylo Syrskému svěřeno ce lé pozemní vojsko. Právě v této ve litelské funkci se do výzbroje svých mužů snažil dostat co nejmoderně­j ší západní zbraně a zavést standardy NATO. Byl v tom nadmíru úspěšný.

Ani pak se mu ale nedařilo všech no tak, jak si nejspíš představov­al. Například zkoušel co nejdéle ubr፠nit Bachmut. I tato bitva vejde do vo jenských dějin a patrně nebude po kládána za velký úspěch ukrajinské ho velení.

Bachmut byl loni po těžkých bo jích a masivních ztrátách na obou stranách obsazen Rusy. I když Syr skyj podle vojenských analytiků provedl jisté geniální kroky a přijí mal dobrá rozhodnutí, ruské přesile vzdorovat nedokázal a ustoupil poz ději, než měl.

Údajně pak dostal za úkol dobýt Bachmut zpět, ale ani tam se mu ne podařilo výrazněji postoupit. V pro sinci pokusy o protiútok ze strany Ukrajiny ustaly a z války se staly z፠kopové, poziční boje.

Ruská média Syrského příběh okamžitě rozehrála po svém. V jejich verzi není hlavním hrdinou Syrskyj, nýbrž jeho příbuzní.

Jeho rodiče a bratr Oleg dodnes žijí v ruském Vladimiru. Ruská stát ní agentura TASS dokonce s Olegem, který pracuje v jedné z místních ochranek, mluvila, ale získala pouze nepříliš senzační přiznání, že bratři se léta nestýkají a jsou zřejmě i dost jiných politickýc­h názorů.

„Já ani nevím, kde je,“tvrdil Oleg. „Hodně dávno odjel tam,“§ na my sli měl Ukrajinu. „Má tam i rodi nu,“dodal.

Syrského otec Stanislav je plukov ník ruské armády ve výslužbě. Takže vlastně v tuto chvíli nepřítel vlastní ho syna, byť neaktivní.

Poškodí rodinná anamnéza Syr ského pověst na Ukrajině? Těžko od hadnout. Velitelé ze západní části ze mě ale vždy s nedůvěrou vnímají pří kazy a kariérní postupy „sovětských důstojníků“, tedy mužů, kteří vystu dovali sovětské školy, narodili se na ruském území a dodnes je s Ruskem pojí rodinné vztahy i kontakty se sta rými známými a spolužáky.

NA FRONTU, DO ZBRANĚ

Vzhledem ke všemu, co je o Syrském známo, nebude mít jeho jmenov፠ní do čela ukrajinské armády ani tak okamžité vojenské důsledky, jako spíš politické.

Určitá nejistota, zda Zelenskyj ví, co dělá, a zda koná s rozmyslem a správně, se v ukrajinský­ch politic kých kruzích objevila, stejně jako je to téma v občanských diskuzích.

Revoluční změny ale teď hned ne čeká patrně nikdo. Vždyť Syrskyj byl součástí Zalužného týmu a nepro sazoval zásadně odlišné metody ani způsob boje.

Podle komentátor­a a teď i voj፠ka€ Pavla Karazina z webu Vot Tak se výměna Zalužného za Syrského na frontě v příštích týdnech nepro jeví nijak. Snad jen ve větším tlaku na vojáky a velitele bránící Avdijivku a kupjanský úsek fronty, aby neustu povali za žádnou cenu.

Syrskyj také bude muset splnit Zelenským vyslovené přání, aby ge nerálové méně seděli ve štábech a ví ce jezdili za vojáky do zákopů. A aby armádní byrokracie zeštíhlela; v kan celářích se válka vyhrát nedá.

Postupně by se ale válečná dyna mika měla z ukrajinské strany změ nit. Syrskyj se osvědčí, jen když uve de frontu zase do pohybu.

A to do konce roku. Syrskyj se do čela vojska staví ve chvíli, kdy arm፠da není v nejlepší kondici a na větši ně fronty ustupuje. Má velké ztráty a málo munice.

Potřebuje pár vyhraných bitev, aby si získal důvěru a věhlas, kte ré provázely jeho předchůdce. Jenže kroky, které musí učinit nejdřív, ne budou populární. Včetně mobiliza ce statisíc ukrajinský­ch mužů, kte rým se na frontu vůbec nechce. Teď je musí přesvědčit, že je tím, komu mají svěřit své životy.

Začal takto: „Jen díky společnému, zkoordinov­anému postupu, železné vůli, výdrži a nezlomnost­i ducha zví tězíme!“

 ?? ?? Volodymyr Zelenskyj s Olexandrem Syrským na východní frontě v Kupjansku v Charkovské oblasti, konec listopadu †‡†ˆ.
Volodymyr Zelenskyj s Olexandrem Syrským na východní frontě v Kupjansku v Charkovské oblasti, konec listopadu †‡†ˆ.
 ?? FOTO: KANCELÁŘ PREZIDENTA UKRAJINY VIA REUTERS ??
FOTO: KANCELÁŘ PREZIDENTA UKRAJINY VIA REUTERS
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia