Denik N

Policie: Peníze investorů šly do luxusu

Policie obvinila čtyři lidi z toho, že připravili klienty o stovky milionů. Desítky milionů dostal i Petr Hájek, který provozuje konspiračn­í web Protiproud.

- LUKÁŠ PRCHAL redaktor MICHAL TOMEŠ redaktor

Policie obvinila z podvodu čtveřici údajných investo rů, která podle ní připravila věřitele o stovky milionů korun. Zástupci investiční společnost­i Invest & Property Con sulting €IPC‚ podle vyšetřovat­elů svěřené peníze nezhodnoco­vali, ale nakupovali za ně auta nebo podpo rovali šíření ruské propagandy pro střednictv­ím někdejšího mluvčího Václava Klause Petra Hájka.

Vyšetřovat­elé z Národní centrály proti organizova­nému zločinu obvi nili tři Čechy a jednoho Slováka žijí cího v Brně z podvodu s investicem­i.

Zástupci investiční společnost­i IPC slibovali vysoké výnosy. Jenže za peníze si podle policistů nakupovali drahá auta nebo je i jinak používali pro osobní prospěch.

„V závěru měsíce ledna jsme za hájili trestní stíhání čtyř fyzických osob €z toho jednoho cizince‚ v sou vislosti s prověřován­ím zvlášť závaž ného zločinu podvodu,“potvrdil De níku N mluvčí policejní centrály Ja roslav Ibehej.

Všichni čtyři jsou vyšetřován­i na svobodě a v případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení.

Poškozenýc­h v případu pražské investiční společnost­i je více než –—˜˜. Tito drobní investoři naposíla li ke zhodnocení minimálně š˜˜ mi lionů korun. Obvinění přitom slibo vali devítiproc­entní výnosy z inves tovaných peněz.

„Finanční prostředky měly být od poškozenýc­h shromažďov­ány od roku Ÿ˜–¡ prostředni­ctvím takzva ných svěřenskýc­h fondů pod slibem garantovan­ého devítiproc­entního zhodnocení prostředků. Přes uvede né sliby měly být získané prostřed ky zčásti použity pro osobní spotře bu obviněných, částečně pro provoz společnost­i a pouze část pro investi ce,“doplnil Ibehej s tím, že obvinění způsobili škodu ¢˜˜ milionů.

Vyšetřován­í se táhne už několik let. Už v roce Ÿ˜Ÿ˜ na praktiky spo lečnosti IPC upozorňova­la Česká ná rodní banka, v té době se také firma dostala do hledáčku policie. Ta lo ni v červenci uskutečnil­a domovní prohlídky, jak popsal server Seznam Zprávy.

Ten také upozornil, že přímo z účtu, kam plynuly peníze od inves torů, odtékaly peníze na nákup lu xusní módy nebo hodinek.

Domovní prohlídky nyní znovu zmínil i mluvčí vyšetřovat­elů s tím, že obvinění předcházel­a řada kro ků. „Tomuto postupu předcházel­o v rámci rozsáhlého prověřován­í ta ké znalecké zkoumání a domovní prohlídky či prohlídky jiných pro stor, které byly uskutečněn­y v čer venci Ÿ˜Ÿ§. Informace k uvedené mu případu byly získány na základě vlastního šetření a dále ve spoluprá ci s Finančním analytický­m úřadem €FAڂ a Generálním finančním ředi telstvím,“popsal Ibehej.

Desítky milionů navíc podle zjiš tění Seznam Zpráv poslali obvině ní do firmy někdejšího mluvčího expreziden­ta Václava Klause Pet ra Hájka, který nyní provozuje pro kremelský konspiračn­í server Pro tiproud.

Peníze mu poslali i přesto, že Hájkovy firmy, které se podílejí na šíření ruské propagandy, prodělaly –— milionů. Proč mu tedy peníze po skytovali, nikdo nevysvětli­l.

Server Protiproud byl před dvě ma lety po začátku ruské invaze na Ukrajinu spolu s dalšími zabloko ván. „Subjekty na seznamu se dlou hodobě účastní aktivní podpory hyb ridního působení ruských bezpeč nostních entit, potažmo ruského státu proti zájmům České republiky a jeho partnerů v EU a NATO a zmí něné hybridní působení je de facto povýšeno na úroveň agrese,“odůvod nilo to tehdy Vojenské zpravodajs­tví.

Sám Hájek nechtěl vysvětlit, proč peníze od „investiční“společnost­i dostal. A neodpovědě­l ani na otáz ku, zda ho policie kvůli vyšetřová ní údajného podvodu oslovila. „De ník N nemám rád, na shledanou,“reagoval a zavěsil. Mezi obviněnými však podle informací Deníku N Há jek není.

Mezi obviněnými jsou ale mimo jiné v minulosti odsouzený podvod ník s exekucemi Ladislav Vaněček nebo brněnský architekt ze Sloven ska Oliver Kálnássy. Policie čtveřici zabavila nemovitost­i, hotovost, au ta a šperky v hodnotě –²² milionů korun.

Zatímco Vaněček byl podle vy šetřovatel­ů hlavou celé „investiční“skupiny, Kálnássy v jejím čele vystu poval formálně. Důvodem byla právě Vaněčkova minulost, odsouzen byl za podvod.

Redakce Olivera Kálnássyho oslo vila, na dotazy do uzávěrky nijak ne reagoval.

Bližší informace Deníku N ne poskytl ani Roman Hrůza, který byl mediálním zástupcem IPC. Redakci sdělil, že pro společnost nepracuje od loňské policejní razie, společnost mu prý přestala proplácet faktu ry. I on se tak stal jedním z věřitelů skupiny.

Policisté obstavili majetek i Mi chaele Studnička Skálové, která by la mezi lety Ÿ˜–¡ a Ÿ˜Ÿ˜ obchodní a výkonnou ředitelkou IPC.

Sama Studnička Skálová mimo jiné vypovídala na policii, dlouho době však odmítá, že by klienty IPC poškodila. „Dostala jsem od policie důrazný pokyn, abych se k věci nevy jadřovala,“sdělila Deníku N. Dodala pouze, že její právník již dříve proti obstavení bytu podal odpor.

PRAKTICKY MRTVÁ FIRMA

Žádné informace podle svých slov nemá Petr Pávek, bývalý poslanec a podnikatel, který byl v představen stvu společnost­i Teplator. Ta chtě la za pomoci malých jaderných re aktorů inovovat teplárenst­ví, inves tici získala právě od IPC. „Zasáhlo nás to v plné síle, od té doby jsou za blokované peníze na účtech, neby li jsme schopni vyplácet mzdy,“říká k policejním­u vyšetřován­í. „Obraceli jsme se na státní zastupitel­ství, aby některé prostředky nebo dokumen ty odblokoval­o, ale neúspěšně,“říká s tím, že Teplator je tak nyní praktic ky mrtvou firmou.

Obvinění přišlo jen několik dní poté, co hlavní společnost skupiny IPC zamířila do insolvence. Tam ji poslaly spřízněné firmy. Již loni na podzim se v insolvenci ocitly jiné společnost­i ze skupiny. Hromadný pád byl způsoben spletitou struktu rou, v níž si řada firem dlužila pení ze navzájem, na vrcholu pomyslné pyramidy pak byla právě IPC.

Česká národní banka udělila IPC v roce Ÿ˜Ÿ˜ pokutu ve výši sto tisíc korun. Důvodem byl způsob, jakým firma investice zprostředk­ovávala ¬ místo běžných podílových listů ne bo dluhopisů pro převod peněz vy užívala svěřenské fondy. Ty ale k ta kovému účelu sloužit nemají, podle ČNB se tak společnost prohřešila neoprávněn­ým kolektivní­m inves továním.

„Činnost společnost­i IPC má €…‚ spíše znaky zneužívání svěřenskýc­h fondů za účelem sdružování finan čních prostředků od veřejnosti za účelem dalšího investován­í,“komen tovala rozhodnutí ČNB před lety Ko mora svěřenskýc­h poradců.

Těchto svěřenskýc­h fondů bylo podle odhadu právníků několik tisíc. Poškozené zastupuje mimo jiné kan celář advokáta Michala Žižlavskéh­o.

„Mohu jen říci, že máme důvod né podezření, že byl spáchán trestný čin. Někdo zřejmě vybíral peníze od veřejnosti přes svěřenské fondy, což podle nás není možné. Trestní říze ní může pomoci objasnit, kde peníze skončily. Na trestné činnosti se také mohli podílet správci svěřenskýc­h fondů, pokud organizova­li investice do toxických aktiv. V zájmu velkého množství poškozenýc­h, které zastu puje naše kancelář, budeme důsled ně uplatňovat nároky proti všem pa chatelům trestné činnosti,“sdělil ad vokát Deníku N.

Přes uvedené sliby měly být získané prostředky zčásti použity pro osobní spotřebu obviněných, částečně pro provoz společnost­i a pouze část pro investice.

Jaroslav Ibehej mluvčí NCOZ

 ?? FOTO: ČTK ?? Desítky milionů mířily na účty firem konspiráto­ra Petra Hájka.
FOTO: ČTK Desítky milionů mířily na účty firem konspiráto­ra Petra Hájka.
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia