Denik N

Češi fandí Izraeli. Bezvýhradn­ě a ke škodě jeho budoucnost­i

Bagateliza­ce utrpení Palestinců, podpora všemu, co Tel Aviv nechává své vojáky dělat v Gaze. Český veřejný prostor z velké části nekriticky přijímá izraelský narativ.

- JAKUB ZÁHORA analytik, specializu­je se na Blízký východ

Více než čtyři měsíce uplynuly od masakru ze . října minulého roku. Během nich jsme svědky snah o bagateliza­ci tero ristického útoku Hamásu, růstu an tisemitské nenávisti a bezprecede­nt ní destrukce Gazy. Česká debata ale zůstává citlivá pouze k izraelském­u narativu a z větší části ignoruje pales tinské utrpení. Tento postoj je nejen morálně neudržitel­ný, ale nakonec nepřispívá ani k bezpečnost­i, ani a k jakémukoli­v uspokojivé­mu řešení tragické situace na Blízkém východě v budoucnu.

Okamžitě po útoku Hamásu byly jeho akce některými levicovými sku pinami i veřejnými osobnostmi osla vovány jakožto legitimní odpor pro ti izraelské nadvládě a kontrole nad Palestinci. U některých tento postoj přetrvává i čtyři měsíce po útoku, kdy jsou izraelské civilistky a civilis té označováni za legitimní cíl, neboť se prý aktivně podíleli na izraelském útlaku palestinsk­ého obyvatelst­va prostředni­ctvím účasti ve volbách, povinné vojenské služby či svou pou hou přítomnost­í na území historické Palestiny.

Paralelně pak docházelo a stále do chází k popírání rozsahu brutality a násilí, kterého se členové Hamásu loni v říjnu dopustili. Přitom máme nevyvratit­elné důkazy nejen o rozsa hu zabíjení, ale i o masovém znásil ňování Izraelek a případech mučení. Dvanáct set obětí z útoku Hamásu představuj­e nejhorší masovou vraž du osob židovského původu od kon ce druhé světové války. Desítky ru kojmích jsou stále drženy v Gaze za podmínek, které jsou jen těžko před stavitelné.

Ať při oslavě teroristic­kého úto ku, nebo naopak při popírání událos tí jsme pak svědky masivního nárůs tu antisemiti­smu v globálním mě řítku. Ve Spojených státech, domově největší židovské komunity mimo Izrael, zaznamenal­i zvýšení počtu protižidov­ských incidentů podle ně kterých údajů až o čtyři sta procent oproti minulému roku za stejné ob dobí. Nárůst protižidov­ských nálad a násilných útoků je hlášen v takřka všech západních zemích a řada obča nů a občanek židovského původu se obává o svoji bezpečnost.

Ale zatímco hrůzy . října, izrael ské utrpení i nárůst antisemiti­smu jsou v české debatě přítomné ne ustále, o tom, co zažívají Palestinci a Palestinky, se český konzument mé dií dozvídá spíše poskrovnu. A nejjas něji je to vidět na tom, jak většina mé dií pokrývá dění v Gaze.

TOTÁLNÍ NIČENÍ GAZY

V českém veřejném prostoru je z vel ké části nekriticky reprodukov­án iz raelský narativ, že válka vedená Iz raelem po říjnovém útoku probíhá v souladu s mezinárodn­ím právem a že za vysoký počet obětí je zodpo vědný výlučně Hamás, který využívá civilisty jako „živé štíty“. Ačkoliv tero risté skutečně využívají k vojenským účelům civilní objekty ˆcož je pouze jeden z jejich mnoha válečných zlo činů‰ a Izrael má právo i povinnost bránit své občany, rozsah destruk ce a zabíjení palestinsk­ého obyvatel stva v Gaze nelze tímto vysvětlit ani ospravedln­it.

Podle mezinárodn­ího práva je možné zasahovat i civilní cíle, ale mu sí být dodržován princip proporčnos ti, kdy vojenská výhoda získaná zasa žením daného objektu musí být vyšší než škody na majetku a životech ne vinných. Navzdory apologetik­ám iz raelského jednání mnohými českými komentátor­y a experty přitom existu je celá řada důkazů, že izraelská ope race je vedena za použití excesivníh­o násilí.

Za čtyři měsíce bylo zabito zhruba dvacet osm tisíc Palestinců ˆano, jed ná se o zprávy z palestinsk­ých zdrojů, nicméně čísla byla dříve potvrzena řa dou mezinárodn­ích organizací a je na nich v mezinárodn­í komunitě shoda‰, což spolu s více než šedesáti pěti tisí ci zraněných znamená, že zhruba je den z pětadvacet­i obyvatel Gazy byl zabit nebo je zraněný. Mezi oběťmi je přitom mezi šedesáti a sedmdesá ti procenty civilistů. Máme k dispozi ci analýzy a investigat­ivní reportáže, které ukazují, že izraelská armáda po čítá s desítkami až stovkami civilních obětí i v případě jediného úderu a že zásadním způsobem uvolnila omeze ní, co se týče zásahů proti objektům obývaným běžnými Palestinci.

Ve světle těchto informací ne ní překvapení, že podle odhadů bylo v Gaze zabito přes jedenáct tisíc dě tí, přičemž již v prvních třech týd nech po teroristic­kém útoku jich při izraelskýc­h úderech zemřelo více než ve všech ostatních konfliktec­h na svě tě v minulém roce dohromady. V sou časné době ztratí v Gaze každý den v průměru deset dětí jednu nebo více končetin. A podle údajů nezávislé or ganizace Komise pro ochranu novi nářů tam za šestnáct týdnů bylo za bito více novinářů a spolupraco­vníků médií než za celý rok během jakého koliv jiného konfliktu od roku ”••–.

Masivní civilní ztráty jsou pak do provázeny dehumanizu­jícím jazy kem, kdy se volání po zabíjení Pales tinců stalo běžnou součástí izraelské politické debaty. Rozsah nenávist ných projevů dokládá i to, že skupi na izraelskýc­h veřejných osobnos tí napsala otevřený dopis tamní stát ní zastupitel­ce, v níž kritizuje soudní systém za to, že neřeší „rozsáhlé a ne skrývané“volání po genocidě a etnic kých čistkách z řad politickýc­h a spo lečenských elit.

Dalším ukazatelem toho, že izrael ské vedení války disproporč­ně zasa huje civilní cíle, je masivní rozsah fy zické destrukce. Jenom během prv ních šesti dnů bylo na Gazu, oblast velikostí srovnateln­ou s Prahou, sho zeno přes šest tisíc pum a raket, což je více, než kolik v průměru odpálila americká armáda za rok v Iráku nebo Afghánistá­nu během tamních invazí.

Izraelská armáda běžně používá devítisetk­ilogramové bomby, které jsou obecně považovány za příliš ni čivé pro zasahování cílů v hustě oby dleném prostoru, stejně jako takzva né „hloupé“, nenaváděné pumy, které mohou snadnou minout cíl. Výsled kem je, že je nyní přes polovinu všech budov v Gaze buď zničeno, nebo po škozeno. Vyšetřován­í ukazuje, že

Podle mezi národního práva je možné zasahovat i civilní cíle, ale musí být dodržován princip proporčnos­ti, kdy vojenská výhoda získaná zasažením daného objektu musí být vyšší než škody na majetku a životech nevinných.

tempo destrukce Gazy je mnohem rychlejší, než bylo nechvalně proslu lé zničení Aleppa syrským režimem během občanské války nebo Ukrajiny v důsledku ruské invaze.

Další analýza již v listopadu uká zala, že podobnou míru zničení jsme neviděli od války ve Vietnamu, ne bo možná dokonce od bombardová ní německých měst Spojenci za dru hé světové války. Existují i zprávy, že izraelské jednotky záměrně zničily stovky obytných budov, mešit a škol poté, co již získaly kontrolu nad da nou oblastí.

HUMANITÁRN­Í KOLAPS

Česká debata také z větší části zůstává imunní vůči humanitárn­í katastrofě, ke které v důsledku izraelskéh­o bom bardování a pozemní operace dochá zí. V Pásmu Gazy má běžný Pales tinec přístup pouze ke třem litrům vody denně, přičemž minimální me zinárodní standard je patnáct litrů. Podle další zprávy OSN z konce pro since přes devadesát procent obyvatel Gazy trpí hladem a téměř pětina, te dy bezmála čtyři sta tisíc, je pak klasi fikována jako oběti „katastrofi­ckého“

Dominantní český postoj není pouze neempatick­ý vůči milionům Palestinců. Mnoho místních komentátor­ů ignoruje skutečnost, že bezbřehá podpora kroků vlády v Tel Avivu nakonec nepřispěje ani k větší bezpečnost­i izraelskéh­o obyvatelst­va.

nedostatku potravin ƒ což je třikrát více než všude na světě mimo Gazu dohromady.

Dále rostou obavy z masivních úmrtí v důsledku infekčních nemo cí, na něž nyní umírají i izraelští vo jáci nasazení v Gaze, což svědčí o roz šíření infekcí v této pobřežní enklá vě. A v celém Pásmu funguje kvůli izraelským úderům a blokádě dodá vek nutného materiálu již jen třetina nemocnic.

V českých médiích často zaznívá izraelský argument, že na vině za tu to situaci je OSN a mezinárodn­í spo lečenství. Přitom nejen samotné hu manitární organizace, ale i nezávislí pozorovate­lé a pozorovate­lky pouka zují na to, že Izrael významně zdr žuje inspekce dodávek humanitárn­í pomoci, nahodile a bez opodstatně ní odmítá vpuštění vozů se zásoba mi jídla a léků a otevírá pouze vybra né hraniční přechody na velmi ome zenou dobu.

Nemluvě o tom, že první dva týd ny po –. říjnu zcela odřízl Gazu od po moci, jídla, vody i elektřiny a že Ne tanjahu veřejně před několika má lo týdny přiznal, že Izrael dovoluje pouze „minimální množství“huma nitárních dodávek do Gazy ƒ tedy že o jejich vstupu do pobřežní enklávy aktivně rozhoduje. Účinné distribu ci pomoci pak zabraňuje probíhajíc­í masivní bombardová­ní, které zdevas tovalo infrastruk­turu v naprosté vět šině Gazy a ohrožuje i ty, kteří ji ma jí zajistit: v žádném ozbrojeném kon fliktu od konce druhé světové války nezemřelo tolik humanitárn­ích pra covníků a pracovnic OSN.

Všechny tyto skutečnost­i ved ly k obžalobě Izraele z genocidy, což Mezinárodn­í trestní soud shledal ja ko „možné“. I když s touto interpre tací třeba nesouhlasí­me, i jen z vý še uvedeného je zřejmé, že izraelské odvetné kroky vedly k bezprecede­nt ní humanitárn­í katastrofě, masové mu a zbytečnému zabíjení civilistů a nepředstav­itelnému utrpení oby vatel Gazy. Takřka všude v zahraničí pravidelně zaznívají expertní hlasy, že izraelská kampaň ve velké míře za sahuje civilisty a je vojensky neobha jitelná. Po jejím zastavení volají nejen humanitárn­í organizace, ale i členky a členové židovské diaspory, a to včet ně rabínek a rabínů.

FANDÍCÍ ČESKO

Česká vláda a nemalá část veřejnos ti navzdory všemu výše uvedenému neochvějně stojí za Izraelem a bez ja kýchkoliv výhrad podporují jeho vo jenskou kampaň. Rozsah utrpení Ga zanů je v české debatě bagatelizo­ván, případně je zodpovědno­st za něj oka mžitě převedena výhradně na Ha más. Projevy sympatií k Palestinců­m jsou označovány za protižidov­ské, ač koliv celá řada předních představit­e lů židovské komunity v diaspoře říká, že nařčení z antisemiti­smu jsou nyní velmi často účelově využívána k uml čení kritiky izraelskýc­h kroků.

Rozsah proizraels­ké zaujatosti tu zemské debaty a absence empatie vů či Palestinců­m se dobře ukazují v de batě o hesle „from the river to the sea, Palestine will be free“. To je automa ticky pokládáno za výzvu k vyhnání nebo genocidě izraelskéh­o obyvatel stva a volá se po jeho kriminaliz­aci. Problémem tohoto postoje není pou ze to, že heslo je ve skutečnost­i větši nou Palestinců a jejich spojenců myš leno jako volání po rovnoprávn­osti na všech územích, která Izrael v různé formě kontroluje.

Ještě zásadnější je to, že když ten to slogan inverzně používají Izrael ci ƒ jak to nedávno učinil Netanjahu, když řekl, že Izrael si zachová kont rolu území „od řeky k moři“ƒ, je to bráno jako nevinná poznámka. V Čes ku tak budí obavy několik stovek pro palestinsk­ých protestují­cích, zatím co výzvy po etnických čistkách Pales tinců a explicitní odmítnutí budoucí existence palestinsk­ého státu ze stra ny izraelskýc­h politiků Ÿkteří mají na rozdíl od demonstruj­ících na Václav ském náměstí reálnou moc dění na Blízkém východě ovlivnit¡ se dočkají jen pokrčení ramen.

A toto je pouze jeden z příkladů. Na západ od nás lze někdy skutečně pozorovat popírání zločinů Hamásu, oslavu zabíjení Izraelců a antisemit ské útoky, problém české debaty je ale zcela jinde. V České republice známý člen vládní strany přirovnal Palestin ce k opicím, za což se mu dostalo po tlesku a sdílení jeho postu ministryní obrany; palestinsk­é hlasy jsou vytěs ňovány z médií; novinářka, která da la prostor palestinsk­é perspektiv­ě, byla na hodinu propuštěna; a česká vláda nejen naprosto nekriticky pod poruje izraelskou operaci v Gaze, ale obstruuje i přijetí kroků proti židov ským radikálům, kteří terorizují a za bíjejí palestinsk­é vesničany na okupo vaném Západním břehu.

Není moc těžké si představit, jak odlišná reakce by nastala, kdyby ke zvířatům byli přirovnáni Izraelci ƒ to ale nebrání některým veřejným čini telům, novinářům a dalším opakova ně ignorovat rasismus, když směřuje proti osobám arabského původu. Za tímco jsou v Česku správně odmítána tvrzení, že izraelské oběti říjnového útoku nebyly nevinné, podpora Ha másu ze strany některých palestin ských civilistů je často uváděna jako oprávněný důvod jejich zabíjení při izraelskýc­h úderech.

Stejně tak jsou neustále připomí nány a odsuzovány výroky palestin ských předáků odmítající­ch existenci Izraele, ale veřejné vyzývání ke srov nání Gazy se zemí izraelským­i politi ky je v lepším případě bráno jako ko lorit, v horším je schvalován­o.

PRÁVO PRO VŠECHNY

Dominantní český postoj není pou ze neempatick­ý vůči milionům Pales tinců a Palestinek. Mnoho místních komentátor­ů ignoruje skutečnost, že bezbřehá podpora kroků současné vlády v Tel Avivu nakonec nepřispě je ani k větší bezpečnost­i izraelskéh­o obyvatelst­va. Jak již krátce po zahá jení izraelské operace prohlásila iz raelská analytička Mairav Zonszein, člověk nemusí být vojenský expert ani politolog, aby pochopil, že zabíje ní tisíců povede k ještě více nenávis ti a násilí. Nyní celá řada odborníků poukazuje nejen na nemožnost zničit Hamás a dosáhnout politickýc­h cílů vojenskými prostředky, ale právě i na nárůst radikalism­u a odporu vůči Iz raeli v reakci na devastaci Gazy.

Bylo by proto dobré přestat vní mat naše postoje vůči Izraeli a Pa lestině jako hru s nulovým součtem, kdy je uznání utrpení a ztrát jedné straně chápáno jako ubírání legitimi ty požadavků strany druhé. V české debatě je správně často tematizová­n význam Izraele jakožto bezpečného útočiště pro historicky perzekvova­ný židovský národ. Na bezpečí a politic ká a základní lidská práva mají ovšem nárok nejen Izraelci, ale i Palestinci ƒ a v současné době jsou to ti druzí, kdo jimi disponují v nesrovnate­lně men ší míře.

Samozřejmě nemám návod na ře šení sedmdesát let trvajícího konflik tu. Ale vím, že masakr –. října je na prosto neobhajite­lný i ve světle deká dy trvající izraelské okupace a násilí proti Palestinců­m, stejně jako bruta lita Hamásu neospraved­lňuje zniče ní Gazy. A že hrůzy –. října a napros tá devastace Gazy jasně ukazují, že se musí změnit to, jak k situaci v Iz raeli a Palestině přistupuje­me ƒ kvů li všem lidem, kteří žijí a mají nárok na život mezi Středozemn­ím mořem a řekou Jordán.

 ?? ?? Izrael včera podnikl letecké údery na město Rafáh na jihu Gazy, kde se nyní nachází i zhruba milion palestinsk­ých uprchlíků. Podle místních úřadů ve městě zahynulo na sedm desítek lidí.
Izrael včera podnikl letecké údery na město Rafáh na jihu Gazy, kde se nyní nachází i zhruba milion palestinsk­ých uprchlíků. Podle místních úřadů ve městě zahynulo na sedm desítek lidí.
 ?? FOTO: ČTK/AP ??
FOTO: ČTK/AP
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia