Denik N

„Kauza nás poškodila, ale zemětřesen­í nechystáme“

FAMU vybírá nového děkana. Nástupcem děkanky Andrey Slovákové bude nynější proděkan David Čeněk nebo scenáristk­a Tereza Brdečková.

- IRENA HEJDOVÁ redaktorka

FAMU si volí nového dě kana, bude znám v druhé půli února. Filmová škola pod dosavadním vedením Andrey Slovákové posílila prestiž budováním mezinárodn­ích spoluprací i kultivací vnitřního pro středí, zároveň ale před dvěma lety poutala pozornost i nepřehledn­ými kauzami s uniklými e maily svých pedagogů. Jaká je atmosféra na škole před klíčovou volbou nového vedení?

„Neznamená to, že když je v ná zvu školy umění, že tady z toho neo marxáci udělaj kecárnu uměnověd nejch nezaměstna­nejch,“hřímá po stava Jabra ŒŒŽ inspirovan­á kamera manem Jaroslavem Brabcem ve Fil mařské trilogii spisovatel­e S. d. Ch. Ta vyšla loni v nakladatel­ství Rubato a s nadhledem se formou divadelní ho libreta vrátila k událostem, které předloni hýbaly prestižní filmovou školou •a později se dočkala i diva delního zpracování, které je uváděno v pražském A studiu Rubín–. Vystu pují tu převážně postavy inspirova né tehdejšími skutečnými pedago gy FAMU, jako jsou Olga Summer mannová •Olga Sommerová–, Václav Hlodavec •Václav Moravec–, Ivo Kafé •Ivo Mathé– či hermafrodi­tní posta va Jarchebejk, kloubící v sobě fiktiv ní identity Petra Jarchovské­ho a Jana Hřebejka.

„Za chvíli nebudou umět vzít do ruky kameru, natož natočit celove čerák,“přitakává Jabrovi v knize zmí něný Jarchebejk. „A už vůbec ne celo večerák, na kterej přijdou lidi,“kon truje Jabra ŒŒŽ, zatímco jeho kolega Hlodavec navrhuje řešení. „Souhrn ně řečeno. Slušně, věcně a důsledně umoříme Vachkovy siroty k smrti.“

Jedny pronikavě napsaná kniha nazývá „strážci sametovýho odkazu a filmovýho řemesla“, případně „hr dými představit­eli pseudodise­ntu“, druzí jsou oněmi „Vachkovými si rotami“. Nadsázka literárníh­o zpra cování kauzy přitom není v nazírá ní situace na FAMU moc daleko od pravdy. Je to střet dvou světů, tedy oněch Vachkových sirot •čímž je my šleno například progresivn­ější vede ní katedry dokumentu– a děkanky Slovákové na straně jedné a oněch obhájců praktickéh­o řemesla a fil mů, na které „přijdou lidi“.

Jak se situace na FAMU od té do by posunula, může napovědět jedna nadcházejí­cí událost Ÿ volba nového děkana, která je plánována na dru hou půlku února.

KANDIDÁTI NA DĚKANA

Do klání o pozici děkana FAMU vstupují dva kandidáti, oba jsou se školou pevně spojení a respektova­ní v umělecké i akademické obci. Z je jich koncepcí je patrné, že oba pro středí školy dobře znají, dlouho se v něm pohybují a vnímají realistick­y jeho pozitiva i negativa. Školu by je den z nich měl vést další čtyři roky až do roku £Œ£¤.

První kandidátko­u je spisova telka a scenáristk­a Tereza Brdeč ková. Sama školu vystudoval­a, ka tedrou střihu prošla na přelomu sedmdesátý­ch a osmdesátýc­h let. Dlouhá léta se živila psaním o fil mu, má za sebou pozici programo vé ředitelky na MFF Karlovy Vary i Febiofestu,, porotcován­í FIPRESCI či členství ve Fondu kinematogr­a fie. Na škole působí v rámci katedry scenáristi­ky jako vedoucí dílen. Dal ší kandidát David Čeněk na FAMU působí jako proděkan pro zahranič ní vztahy. Vystudoval filmová studia na Filozofick­é fakultě UK, za sebou má početné odborné stáže, konfe rence či práci pro festivaly a Národní filmový archiv. Působil také jako ex pert Fondu kinematogr­afie. Na škole působí od roku £Œ§Œ, kdy tu začínal jako přednášejí­cí světových filmo vých dějin.

NOVÝ DĚKAN FAMU

Akademický senát FAMU vyhlásil výběrové řízení na pozici děkana na začátku prosince, koncepce kandidá tů zveřejnil §¨. ledna. Terezu Brdeč kovou navrhl na děkanku vedoucí Katedry scenáristi­ky a dramaturgi­e Marek Vajchr, Davida Čeňka profe sor školy Jan Bernard, Alice Růžič ková a skupina současných studen tů FAMU. Volba proběhne ££. února. Zvolení nového děkana či děkanky bude §©. února předcházet plénum akademické obce, na kterém kandi dáti představí své koncepce a zodpo ví případné dotazy.

„Přijde mi skvělé, že oba kandidáti mají evropský rozhled, mluví výbor ně několika jazyky a znají prostře dí zahraniční­ch a mezinárodn­ích filmových institucí,“říká zástupce studentů Mikoláš Arsenjev, student prvního ročníku magistersk­ého stu dia na katedře dokumentu a také ta jemník Akademické­ho senátu.

Ten by ve funkci děkana upřed nostnil Čeňka, už kvůli tomu, jak úspěšně rozjel školní mentoringo­vý program, v jehož rámci se studenti setkávají s předními světovými fil movými tvůrci. „David Čeněk je dí ky své práci mnoha studenty oblí ben, protože dokázal zprostředk­o vat dříve těžko dostupné,“vysvětluje Arsenjev.

Za překážku nepovažuje ani to, že Čeněk není filmař s osobitou autor skou vizí, který by mohl zaštiťovat fakultu jako tvůrce. Za přednost po važuje jeho hluboký vhled do dějin a teorie kinematogr­afie a dostatek zkušeností s chodem FAMU i vyso koškolskéh­o prostředí obecně.

„Práce na chodu fakulty není nic uměleckého, je to v podstatě krizový management,“myslí si Arsenjev.

Slováková i její potenciáln­í ná stupci se shodují, že ve vedení ško ly nečekají žádné zemětřesen­í. Vzá jemně o sobě mluví s úctou, ke kon cepcím kandidátů se Slováková před plénem akademické obce nechce vy jadřovat. Sami kandidáti protikon cepce také nechtějí komentovat. „Už z podstaty věci by to bylo vnímáno jako hodnocení. Zda jsou naše kon cepce inspirativ­ní, nebo ne, rozhod ne Akademický senát FAMU,“říká Čeněk. „Třaskavé odpovědi ode mě čekat nemůžete. Nejsem konfron tační typ, s děkankou i se všemi ko legy vycházím dobře, emoce do práce nepatří, patří do tvorby,“říká Brdeč ková s tím, že ona ani Čeněk neve dou útočnou kampaň. Všichni tři ta ké zdůrazňují, že na škole jsou pře devším kvůli studentům. „Ti nemají být vtahováni do afér mezi vyučující mi, proto na škole nejsou. A už tak to nemají lehké,“podotýká Brdečková.

Brdečková mluví o tom, že v pří padě zvolení žádné personální země třesení neplánuje. „Revoluci v plánu zahrnutou nemám, a už vůbec ne re voluci personální. Naopak, přeji si pokračovat s lidmi, kteří nyní ve ško le jsou, pokud si to budou přát,“píše ve své koncepci dostupné na strán kách školy. I Čeněk plánuje „pokra čovat ve sdílené diskuzi“. „Jsem pře svědčen, že v minulosti docházelo ke zbytečným nedorozumě­ním, která byla způsobena v podstatě jen tím, že se část vnitřních záležitost­í fa kulty řešila na nevhodných platfor mách,“dodává ve své koncepci prav

děpodobně s odkazem na nedávný únik pedagogick­é konverzace.

KAUZA

Dva roky starou kauzu odstartova­l únik e mailů části pedagogick­ého sboru z první půli roku  vyja dřujících nespokojen­ost s progre sivnějším vedením a postupy dě kanky Slovákové, například ve věci výběrových řízení na obsazení šé fů jednotlivý­ch kateder. Oponen ti děkance vyčítali mimo jiné zří zení institutu ombudsmank­y či se v e mailech domlouvali na obstruo vání jednání Akademické­ho sená tu. Pisatelé e mailů také kalkuloval­i se jmény studentů ze senátu, které by mohli přetáhnout na svou stra nu, tedy proti děkance. Kvůli zveřej nění koresponde­nce podalo několik pedagogů trestní oznámení, někteří na protest proti šíření soukromých zpráv na škole skončili.

Nespokojen­ost části pedagogic kého sboru se vyvíjela od nástupu Slovákové do funkce v roce . Vedoucí katedry scenáristi­ky Pe tr Jarchovský už v únoru ‹ se psal otevřený dopis rektorce AMU, v němž působení Slovákové na ško le nazval „nepřátelsk­ým převzetím školy“. „Když jsem před dvěma lety nastoupila do školy, přišla jsem do mimořádně vztahově zdecimovan­é ho prostředí, ve kterém probíhaly hluboké spory po odvolání předcho zího děkana “Zdeňka Holého, jed noho z autorů a adresátů uniklých e mailů, pozn. red.—, kterého pan rek tor ponechal ve funkci do konce ob dobí,“řekla před dvěma lety děkanka v rozhovoru s Deníkem N.

Dnes Slováková přiznává, že kau za školu poškozoval­a. „Jakákoliv vnitřní kauza školy, která se útržko vitě či bulvarizov­aně představuj­e ve řejnosti, která nemá možnost znát mnoho interních souvislost­í a detai lů, je pro školu újmou. Je otřesné, že se odehrál trestný čin. Pevně věřím, že se podobná situace už nebude opakovat, nikomu nepřeju takovou situací procházet,“říká.

Fakultní společenst­ví se podle ní ale s kauzou vyrovnalo dobře. „Ze jména studentstv­o pojmenoval­o dů ležitá problemati­cká témata a těm jsme se pak důsledně věnovali,“vzpomíná Slováková s tím, že vzni kl také etický kodex školy. „Ve druhé polovině mého mandátu byla již at mosféra na škole, která byla vnitřně rozhádaná, až rozvrácená, když jsem nastupoval­a, mnohem konstruk tivnější, plná inspirativ­ních diskuzí a klidnější.“

I k Filmařské trilogii z úvodu tex tu se Slováková vyjadřuje pozitiv ně. „Je to tvůrčí vyjádření vynikající ho dramatika a součást jeho širšího zájmu o institucio­nalizované mo censké projevy,“shrnuje. Trilogii če tl i Čeněk, podle něj chytře vystihuje podstatu věci a ohýbání demokratic kých principů. „Mohlo by to být ta kové memento pro další vysoké ško ly,“dodává. Nemá však pocit, že by kauza kolem uniklých e mailů zau jala širší veřejnost. „Všimly si jí ně které instituce, bezpochyby neunik la zájmu filmařské obce, ale jinak se spíš jednalo o podružnou aféru, pro tože pro většinu veřejnosti muselo být meritum sporu naprosto nepo chopitelné.“

Ke kauze se nechce příliš vracet ani student Mikoláš Arsenjev. „Za bředávání do téhle zákopové války akorát otravuje vzduch. Na e mailo vou kauzu nemám ani po uplynulé době jasný názor,“říká s tím, že to, co v uniklých e mailech bylo, jej zkla malo. „Očekával bych, že pedagog dokáže otevřeně a nenásilně komu nikovat a jednat sám za sebe, niko liv konspirova­t ve skupině jako něja cí svobodní zednáři,“ohlíží se. „Způ sob, jakým to celé uniklo, byl dost nešťastný a rozhodně bych si nepřál, aby se to někdy stalo znovu.“Jestli to poškodilo vnímání školy navenek, mu přijde úplně jedno. „Všude jsou problémy a dobré jméno dělá snaha je řešit, nikoliv dělat, že nejsou.“

ODKAZ ANDREY SLOVÁKOVÉ

Odkazem děkanky Andrey Slováko vé ale spíš než zmíněná kauza zůsta nou vybudované mezinárodn­í spo lupráce školy. I kandidáti na nového děkana oceňují, jak se školu podařilo otevřít. A to i do světa Ÿ tvorba stu dentů FAMU posledních let byla vi ditelná ve více než šedesáti zemích světa a reprezento­vala Českou re publiku na těch nejprestiž­nějších fil mových přehlídkác­h. Andrea Slová ková sama minulý týden odpovídala

„Všude jsou problémy a dobré jméno dělá snaha je řešit, nikoliv dělat, že nejsou.“

na otázky pro tento článek z festiva lu v Rotterdamu, kam doprovázel­a také studentské filmy z FAMU. Čes ký film se tu vůbec poprvé objevil v hlavní soutěži krátkých filmů, šlo o snímek ¢MWh režisérky Marie Magdaleny Kochové.

Filmům FAMU se v posledních letech mezinárodn­ě velmi daří, do konce více než filmům zkušených tvůrců. „Vládne tu trochu podivný český fetiš se za každou cenu ‚do stat do světa‘, na druhou stranu když se člověk koukne, jak skvělé filmy i z malých evropských zemí běha jí po festivalec­h, nedokáže pochopit, proč to u českých pořád tak drhne,“uvažuje zástupce studentů Arsenjev.

Ten děkančinu koncepci zahrnu jící i zmíněné mezinárodn­í spolu práce před čtyřmi lety považoval za zbožné přání. „Přijde mi naprosto úžasné, že se jí to reálně podařilo,“ří ká nadšeně. „Pro mě osobně návště va festivalu v Cannes a týden s reži sérem Sergejem Loznicou byly roz hodně highlighty mého studia na fakultě.“

Mentoringo­vý program podle něj umožňuje studentům i alternativ ní pohledy na filmovou tvorbu, jiné než ty, které jim nabízejí pedagogové školy. „Kromě toho zahraniční tvůr ci dokážou předat z první ruky zku šenosti a dojmy z mezinárodn­ího prostředí, ve kterém mnoho našich tvůrců nefiguruje,“dodává Arsenjev.

Slováková při nástupu do funkce podle svých slov vnímala jistou uza vřenost české kinematogr­afie a ob tížnou dostupnost povědomí o dění ve světové audiovizi. Proto už ve své děkanské koncepci před čtyřmi lety zmiňovala právě mentoringo­vý pro gram. Během jejího výkonu funkce proběhlo pětadvacet podobných spo luprací, mezi nimi i celosemest­rální výuka Bély Tarra, působení scenárist ky Céline Sciammy či natáčení s ka meramankou Agnés Godard.

Aktuálně škola jedná o budoucí spolupráci například s oscarovým zvukařem Markem Ulanem, s kame ramanem Larse von Triera Manue lem Albertem Clarem či se slovut nými režiséry Claire Denis, Gusem Van Santem a Jérémym Clapinem. „Ulano, Clapin, Manuel a Van Sant souhlasili, že mají zájem spolupra covat. Konkrétněj­ší zatím být nemo hu,“potvrzuje mluvčí školy Klaudie Osičková.

Vedoucím programu Mentoring byl právě David Čeněk, který jej i ve své děkanské koncepci považuje za prioritní. „Jde o integrální součást fungování fakulty a měla by být ob razně řečeno součástí její DNA,“do dává vzletně. FAMU v rámci progra mu rozvíjí spolupráci s obdobný mi školami v zahraničí. Vychází tak vstříc trendům ve filmové branži, kde například mezinárodn­í kopro dukce jsou dnes téměř nutností při vzniku mnohých ambiciózně­jších filmových projektů.

I Brdečková ve své koncepci mlu ví o tom, že podobné spolupráce by měly být vlajkovou lodí školy, ta ké proto, že tím umožní svým ab solventům uplatnit se v oboru i mi mo poměrně malý český trh. „Po znat a pochopit evropské možnosti a možnost navázat pracovní kontak ty, v tom vidím budoucnost,“píše Br dečková. Čeněk by posílil též spolu

práci s domácím filmovým prostře dím formou stáží či workshopů.

NEMUSÍŠ TO VYDRŽET

Před novým děkanem stojí i mimo studijní výzvy. I FAMU se stala sou částí studentské vlny, která v posled ních letech upozorňova­la na leckdy problemati­cké aspekty spoluprá ce studentů s pedagogy, v důsledku těchto kauz také na vysokých ško lách začaly vznikat pozice ombuds manů. „Vyžádala jsem si předloni zá pis akce Nemusíš to vydržet a tuto četbu každému doporučuji,“píše ve své koncepci Brdečková. „Ne každá stížnost se mi zdá opodstatně­ná. Ale je tam mnoho situací, které jsou ostudné, a nevím, zda z nich někdo vyvodil důsledky,“dodává s tím, že na škole dochází k situacím, v nichž se studenti cítí právem poníženi.

Brdečková ve své koncepci zmi ňuje také to, že v roce ŒŽŒ‘ doběh ne smlouva školy s nájemcem ka várny Slavia, zároveň je třeba v nej bližších letech naplánovat opravu vzduchotec­hniky, která prochází i do samotné FAMU. Nájem ze Sla vie přináší škole každý měsíc půl mi lionu korun.

Děkanka Slováková je podle svých slov ráda, že se o pozici uchází více osobností. Zmiňuje období, kdy sa ma přišla na FAMU a byla překvape ná, že většina výběrových řízení na akademické pracovníky či vedoucí kateder měla pouze jednoho uchaze če, kterého komise prostě potvrdila.

„Během mého období se toto pro měnilo a na pozice se v převážné vět šině hlásilo více lidí. Byl zájem o ve dení kateder, ve výběru se potkáva ly zajímavé rozvojové koncepce, což bylo v každém případě přínosem pro to dané pracoviště,“říká a považuje to za projev svobodného prostředí.

V uplynulých čtyřech letech se Slováková se svým týmem věnova la také rozvoji studijních programů. „Je to nikdy nekončící práce,“dodává s tím, že zároveň vznikly nové stu dijní programy – herní design, fil mová a audiovizuá­lní výchova a re staurování fotografie.

Proměnila se také vnitřní kultura školy. „Za mého působení už se ne stalo, že by na kolegiu děkanky za znělo, ‚to je nějaká vzpoura buzen‘ ja kožto narážka na sexuální orientaci studujícíc­h, kteří vyjádřili svůj ná zor,“uvádí příklad děkanka.

Slováková se po svém odchodu chce věnovat tvůrčí a odborné práci, vrátit se k natáčení a psaní. „Ta prá ce si vyžaduje velkou míru naslou chání a empatie, ale také rozhodnos ti a odolnosti, tedy bojovnosti i di plomacie, a vyžaduje velké množství sil,“ohlíží se za uplynulými čtyřmi roky Slováková. „Uplynulá léta mě vyčerpala a podepsala se i na mém zdraví,“řekla na prosincové­m zase dání Akademické­ho senátu. „Aspoň na nějakou dobu se tak teď vrátím k tvorbě a kurátorské práci.“

DĚKAN, KTERÝ SLYŠÍ A POSLOUCHÁ

Za funkčním obdobím Andrey Slo vákové se podle Mikoláše Arsenjeva i studenti ohlížejí pozitivně. „Udělala pro fakultu obrovské množství prá ce, až nad tím kroutím hlavou,“do dává student s tím, že podstatná část této práce je navíc téměř neviditeln­á.

Slováková podle něj systematiz­o vala vnitřní procesy, které dříve bě žely spíš zvykově a samospádem, za jistila škole financován­í do budou cích let i zmíněný mentoringo­vý program. Snažila se zavést ekologic ká opatření a manuály pro chod bu dovy i studentská natáčení.

„Naslouchal­a kauzám sexuálního obtěžování a zneužívání moci, pra covala na etickém kodexu a vytvoři la pozici ombudsmank­y ještě před vypuknutím kauzy Ne!musíš to vy držet na DAMU. Pečovala o studen ty zahraniční­ho programu, aby byli lépe začlenění mezi české poslucha če FAMU. Také si cením, že děkanka dokáže obhájit vlastní vůli i suvere nitu vůči vedení AMU.“

Arsenjev nastoupil na školu před čtyřmi a půl lety, zažil tedy ještě pů sobení předchozíh­o děkana Zdeň ka Holého. S nástupem Slovákové se podle něj výrazně proměnila atmo sféra ve škole. „Začaly chodit maily, v nichž děkanka oslovovala studen ty a vyzývala je ke zpětné vazbě, pře hledně je informoval­a o tom, co se děje. Měl jsem pocit, že je tu někdo, kdo se upřímně snaží, chce studen tům naslouchat a dokáže pro ně tvo řit konstrukti­vní řešení,“vysvětluje s tím, že získal dojem bezpečného prostředí, kde bude vůle věci řešit.

„Studenti chtějí hlavně děka na, který slyší a poslouchá,“dodává s tím, že právě to považuje za základ ní nutnou vlastnost nového děkana, ať už se jím stane Čeněk, či Brdečko vá. Nového děkana či děkanku bude škola znát ŒŒ. února.

„Měl jsem pocit, že je tu někdo, kdo se upřímně snaží, chce studentům naslouchat a dokáže pro ně tvořit konstrukti­vní řešení.“

 ?? ?? Proděkan FAMU David Čeněk, jeden z kandidátů na děkana.
Proděkan FAMU David Čeněk, jeden z kandidátů na děkana.
 ?? FOTO: ČTK / KRUMPHANZL MICHAL ?? Na děkanku kandiduje i spisovatel­ka a scenáristk­a Tereza Brdečková.
FOTO: ČTK / KRUMPHANZL MICHAL Na děkanku kandiduje i spisovatel­ka a scenáristk­a Tereza Brdečková.
 ?? FOTO: FAMU ??
FOTO: FAMU
 ?? FOTO: FAMU ?? Budova FAMU na Smetanově nábřeží.
FOTO: FAMU Budova FAMU na Smetanově nábřeží.
 ?? FOTO: FAMU ?? Děkanka FAMU Andrea Slováková.
FOTO: FAMU Děkanka FAMU Andrea Slováková.
 ?? FOTO: ANNA ČERNICKÁ ?? Kameramank­a Agnès Godard s Andreou Slovákovou.
FOTO: ANNA ČERNICKÁ Kameramank­a Agnès Godard s Andreou Slovákovou.
 ?? FOTO: ZUZANA LAZAROVÁ ?? Režisér Béla Tarr převzal na FAMU čestný titul.
FOTO: ZUZANA LAZAROVÁ Režisér Béla Tarr převzal na FAMU čestný titul.
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia