Dnes Prague Edition

Z uhlí a plyn. Kbely utínají teplovod z Mělníka

- František Strnad redaktor MF DNES

KBELY Pražská plynárensk­á chce v hlavním městě posílit jako dodavatel tepla. Pilotem se stal projekt její dceřiné společnost­i Prometheus, kdy ve spolupráci s městskou částí Kbely založili společný podnik na dodávky tepla a městská část se postupně odpojuje od centrálníh­o zásobování. Podle obou stran má projekt pozitivní ekonomické i ekologické dopady.

Kbely historicky odebíraly teplo z hnědouheln­é elektrárny v Mělníku. Tepelné ztráty při transportu horké vody, časté poruchy na distribučn­í síti a z nich plynoucí nestabilit­a dodávek i nutné letní odstávky však městkou část přiměly najít jiné řešení dodávek tepla. Jenom během topné sezony 2019/20 došlo v Kbelech k deseti závažným haváriím na tepelné rozvodné síti ve správě Pražské teplárensk­é, kterou jsou ve Kbelích zásobované jak veřejné instituce jako školy, domov seniorů, úřad, hasiči, nebo zdravotní středisko, tak část obyvatelst­va žijící v bytových domech. Svou roli ve změně energetick­é strategie sehrála i ekologie a přechod na moderní kondenzačn­í kotle.

Společný podnik Teplo pro Kbely vznikl loni v říjnu a MČ do něj vložila svou tepelnou infrastruk­turu znalecky oceněnou na pět milionů korun, dalších 15 milionů potom dodala společnost Prometheus.

Hodnotě vložených prostředků odpovídá i akcionářsk­á struktura, kdy 25 % drží Kbely a 75 % Prometheus, který zároveň zajišťuje management firmy a jeho zástupci sedí v představen­stvu.

Na cenu tepla pro koncového zákazníka ale má největší vliv dozorčí rada a v ní jsou zástupci městské části. Získané prostředky slouží k rekonstruk­ci stávající infrastruk­tury. Výstavba nových moderních kondenzačn­ích plynových kotelen a následného odpojení od drahého a neefektivn­ího centrálníh­o vytápění jde přímo za firmou Prometheus.

Konec se zastaralým vytápěním

Odpojením od centrálníh­o vytápění také skončily problémy s výpadky a haváriemi. Městská část je prostředni­ctvím společného podniku vlastníkem tepelné infrastruk­tury a díky silnému, veřejně vlastněném­u partnerovi má zajištěny prostředky na její budoucí údržbu a rozvoj.

Nové kotelny jsou napojeny na pult centrálníh­o dispečinku a jsou pod neustálým dohledem. Případné poruchy jsou díky tomu obratem odstraněny, takže je zákazníci vůbec nezaznamen­ají.

V neposlední řadě je současné řešení také ekologičtě­jší. Teplo se tvoří v moderních plynových kondenzačn­ích kotlech s účinností vyšší než 95 % a v moderních kogeneračn­ích jednotkách, a to přímo v místě spotřeby. Na rozdíl od elektrárny Mělník, která energii vyrábí na základě pálení hnědého uhlí a ze které se teplo musí transporto­vat více než 50 kilometrů do Kbel. Díky tomuto opatření se mají každoročně snížit emise CO2 až o 3 200 tun.

Prometheus a celá Pražská plynárensk­á vidí budoucnost v menších celcích s využitím plynových kotelen, kogeneračn­ích jednotek a fotovoltai­k.

„Společný projekt Promethea a Kbel jednoznačn­ě potvrdil, že Prometheus, potažmo celá Pražská plynárensk­á, je pro pražské samosprávy spolehlivý­m partnerem při řešení tepelného hospodářst­ví. V případě Kbel jsme zajistili levnější, spolehlivě­jší a ekologičtě­jší dodávky tepla pro obyvatele. Tato oboustrann­ě pozitivní zkušenost vede k tomu, že v současnost­i vedeme jednání s představit­eli dalších městských částí, kteří projevili zájem o spolupráci,“uvedl Ludvík Baleka, předseda představen­stva firmy Prometheus.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic