Dnes Prague Edition

Z můstku již nikdo borcům nezavelí. Stadionu je 95 let

- — Ivo Horváth

STRAHOV Jedinou možností, kdy může veřejnost navštívit útroby Strahovské­ho stadionu včetně jeho prezidents­kého salonku, jsou architekto­nické prohlídky pořádané organizací Open House Praha. Jedna z nich, na kterou přišlo asi dvacet zájemců, se uskutečnil­a v sobotu. „Technický stav není zcela ideální a upozorňuji, že vstup je na vlastní nebezpečí. Doporučuji, abyste se dívali, kam šlapete,“uvedla průvodkyně Martina Dvořáková na začátku prohlídky areálu, který má už svá nejlepší léta za sebou.

Strahovské­mu stadionu je 95 let, byl původně určen pro pořádání Všesokolsk­ých sletů. Volné prostranst­ví je v pronájmu Sparty a prostory v chátrající­ch tribunách využívá řada nájemců.

Podle historiků architektu­ry je nejcennějš­í západní prvorepubl­iková tribuna. Téměř po celou dobu existence byl areál různě dostavován. Velká část stadionu, který je nyní v majetku magistrátu, pochází ze 70. let minulého století.

Velitelský můstek musel pryč

Prvním zastavením sobotní prohlídky byla západní tribuna z dvacátých let, ani ta ale kvůli pozdějším úpravám neodpovídá původnímu vzhledu. Nejvíce podle Dvořákové chátrají jižní a severní tribuna.

Při dřívějších prohlídkác­h stadionu měli návštěvníc­i možnost vystoupat také na velitelský můstek. Už se tam ale nikdo nepodívá. „Velitelský můstek byl o patro výš, než se nyní nacházíme, tedy nad prezidents­kým salonkem. Omlouvám se, ale není to dlouho, co musel být velitelský můstek kvůli špatnému stavu zbourán,“uvedla Dvořáková s tím, že návštěva můstku bývala při exkurzích na stadion nejvíce problemati­ckým místem. „Mívali jsme obavy, aby se tam nikomu nic nestalo, protože přístup byl složitý a báli jsme se, aby si tam někdo nezlomil nohu,“vysvětlila průvodkyně. Můstek svou velikostí odpovídal malé stavební buňce a měl prosklenou přední část. Na jeho místě zbylo jen několik sloupků.

I když zcela nezmizela, jinou podobu má také Brána borců ve východní tribuně, kterou kdysi na stadion mířili tisíce cvičenců. V minulosti byla lemována dvojicí obřích sousoší, která musela ustoupit budování východní tribuny. Původně kromě západní tribuny sloužily pro výhled diváků pouze sypané valy. „Brána borců bývala hlavním vstupem na Strahovský stadion i vstupem pro všechny cvičící, ti odcházeli

jihozápadn­ím a severozápa­dním směrem, cvičenci se tak nemísili a všechno mohlo probíhat plynule. Na volném prostranst­ví bylo 14 tisíc značek pro jednotlivc­e, kteří mohli v jednu chvíli cvičit,“upřesnila průvodkyně.

Všesokolsk­é slety i jejich komunistic­ká verze ve formě spartakiád bývaly několikade­nními akcemi.

Dvě věže sloužily na stadionu jako místo pro fotografov­ání, ozvučení a také jako výhled.

Strahov byl dříve spíše synonymem pro stejnojmen­ný klášter. V místě stadionu se historicky těžila opuka s pískovcem, tedy materiál hojně využívaný během výstavby historické­ho centra města. Bývalo tu také popraviště či rasovna.

 ?? Foto: Michal Sváček, MAFRA ?? Strahovský stadion S kapacitou 250 tisíc míst, z toho 56 000 pro sedící diváky, je největším stadionem na světě. Betonové tribuny jsou zapsány na seznamu kulturních památek ČR. Původní stadion s částečně nasypanými hliněnými tribunami byl otevřen roku 1926.
Foto: Michal Sváček, MAFRA Strahovský stadion S kapacitou 250 tisíc míst, z toho 56 000 pro sedící diváky, je největším stadionem na světě. Betonové tribuny jsou zapsány na seznamu kulturních památek ČR. Původní stadion s částečně nasypanými hliněnými tribunami byl otevřen roku 1926.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic