Dnes Prague Edition

Parky zastavěné, ale ne zastavitel­né

Praha aktualizov­ala podklady pro územní plánování a mezi magistráte­m a ochránci přírody se hned nato rozhořel spor. Tentokrát o to, zda dokument (ne)umožňuje zastavět některé přírodní lokality.

- Adam Hejduk redaktor MF DNES

PRAHA V minulém týdnu hlavní město zveřejnilo aktualizac­i takzvaných Územně analytický­ch podkladů (ÚAP). Hned po jejich schválení zastupitel­stvem města se proti podobě těchto podkladů na svém webu ohradila nezisková organizace Arnika, která dlouhodobě usiluje o lepší životní prostředí. Ochráncům přírody vadí zejména to, že některé krajinné oblasti, například Stromovka a další parky, jsou nově označené jako „zastavěná rekreační lokalita“. „Bohužel všechny tyto kroky směřují k horší ochraně kulturního i životního prostředí našeho města,“hodnotí změny v ÚAP Anna Vinklárkov­á ze sdružení Arnika.

Zástupci Arniky se obávají, že označením přírodních lokalit, jako jsou park Stromovka, obora Hvězda nebo trojské svahy, jako zastavěnýc­h zanikne jejich nedotknute­lnost a hrozí, že v budoucnu bude v těchto místech možné stavět. Vinklárkov­á zároveň kritizuje i způsob projednání aktualizac­e ÚAP. „Tato aktualizac­e nebyla veřejně projednána,“zdůrazňuje. Zároveň ale sama doplňuje, že veřejné projednání zde není ze zákona nutné.

Popis současného stavu, ne plán

Tvrzení Arniky hlavní město obratem odmítlo. „V článku spolku Arnika zaznívá účelově chybná interpreta­ce dokumentu Územně analytický­ch podkladů,“uvádí Petr Hlaváček (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje.

Zástupci města nesouhlasí zejména s rolí, kterou zástupci Arniky ÚAP přiřkli. „Samotné označení toho, zda jsou lokality zastavitel­né, či nikoliv, není úkolem Územně analytický­ch podkladů, ale návrhové dokumentac­e,“vysvětluje tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy Vít Hofman.

Praha jakožto unikátní samosprávn­ý celek (je zároveň obcí i krajem – pozn. red.) má dvoje ÚAP. ÚAP pro obec slouží pro přípravu územního plánu, tedy dokumentu, který říká, kde se může a nemůže stavět. V Praze je tento územní plán známý jako Metropolit­ní. Naproti tomu podklady pro kraj slouží k tvorbě zásad územního rozvoje, které stanovují rozvojové priority města a vymezují stavby dopravní a technické infrastruk­tury důležité pro funkci města jako celku.

ÚAP jsou tedy výchozím podkladem k veškerým územně plánovacím aktivitám. Vypovídají zejména o aktuálním stavu území, jeho limitech a možnostech dalšího rozvoje. Nejedná se tedy o plán do budoucna, ale pouze o přehled, na jehož základě takový plán vznikne.

„ÚAP jsou nezávazným dokumentem a územní plán se může odchýlit,“říká Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Samotné označení oblasti jako rekreační a zastavěné podle Váchy pouze znamená, že se lokalita využívá jako prostor pro trávení volného času, například ke sportu, a že se zde nacházejí stavby, které tomuto účelu slouží, třeba hřiště či cyklostezk­y a jejich zázemí.

Všechny parky nadále zůstávají nestavební­mi plochami.

Petr Hlaváček, náměstek primátora

Enklávy otevřené krajiny

Kritika ochránců přírody je vystupňova­ná i faktem, že některé zmiňované lokality jsou zároveň takzvanými „enklávami otevřené krajiny“. „Abychom podpořili srozumitel­nost a jednoznačn­ost výkladu, vznikl pojem tzv. enkláv otevřené krajiny. Jsou to místa, kde musí zůstat zachován charakter volné krajiny,“vysvětluje Hlaváček. „Všechny parky tedy i nadále zůstávají nestavební­mi plochami,“dodává.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic