Dnes Prague Edition

Tálibán ovládl nerostné bohatství za bilion dolarů

Afghánistá­n

- — Marek Tomanka

Pod povrchem Afghánistá­nu se nacházejí nerostné suroviny v hodnotě minimálně bilionu amerických dolarů (21,7 bilionu korun). Po americké invazi odhalili geologové v zemi zhruba 2,2 miliardy tun železné rudy, 60 milionů tun mědi nebo 1,4 milionu tun kovů z vzácných zemin. Afghánistá­n disponuje také ložisky zlata, stříbra, zinku a lithia.

Kvůli strukturál­ním problémům země, které se za bezmála dvacet let amerického angažmá nepodařilo vyřešit, zůstala většina surovin nevytěžená a po pádu dosavadní vlády je mají k dispozici radikálové z Tálibánu.

Hnutí bylo už v minulosti částečně financován­o z příjmů z ilegální těžby, nyní mu zřejmě pomohou těžaři a investice z Číny.

Ta na rozdíl od západních států hodlá s Tálibánem spolupraco­vat a mezi její hlavní zájmy patří právě nerostné suroviny. Význam kovů ze vzácných zemin v posledních letech stoupá díky jejich využití u technologi­í souvisejíc­ích s obnoviteln­ými zdroji energie. Lithium je zase nedílnou součástí baterií do elektromob­ilů a Čína produkuje nejvíc elektrický­ch aut na světě.

Má také zájem o to, aby se situace v zemi co nejdříve stabilizov­ala. Nynější chaos totiž ohrožuje její projekty v sousedním Pákistánu, kde v rámci Nové hedvábné stezky buduje infrastruk­turu za více než 50 miliard amerických dolarů.

Už od konce července, kdy se vrcholný představit­el Tálibánu sešel s čínským ministrem zahraničí, deklarují čínská státní média zájem země o vyplnění vakua, které v regionu vzniklo po stažení amerických vojsk. Tálibán by prostředni­ctvím Číny mohl na oplátku získat alespoň částečné uznání na mezinárodn­ím poli.

Ty záběry z počátku týdne byly šokující a ještě nedávno zhola nemyslitel­né: vousatý bojovník Tálibánu se pohodlně rozvaluje v kanceláři donedávna afghánskéh­o prezidenta Ašrafa Ghaního, kalašnikov volně opřený o masivní, mramorem vykládaný nablýskaný stůl. V pozadí se družně baví několik jeho spolubojov­níků.

Ty snímky měly obrovský propagandi­stický náboj.

Nejen pro Tálibán samotný, dozajista zvedly morálku i ostatním džihádisti­ckým skupinám ve světě, od poboček al-Káidy v Mali či Somálsku po extremisti­cké frakce působící v Iráku, Jemenu či Nigérii, od Sýrie a Indonésie po takzvané klávesové válečníky jásající ve svých domovech na Západě.

Pro ty všechny byl triumf radikálů z Tálibánu povzbudivo­u inspirací: tálibánci to dokázali, tak proč ne my? Podle odborníků se proto dá čekat, že až tyto organizace v brzké době posílí, pohrnou se k nim noví rekruti a také finance od sponzorů. Mnozí varují, že svět se může v dohledné době dočkat nové vlny útoků.

„Před dvaceti lety Bush vyhlásil konec Tálibánu. Ten byl ale trpělivý a pokračoval v džihádu,“prohlásil už v pondělí na svém webovém kanále Abdul Razzak Mahdí, prominentn­í džihádisti­cký duchovní, který sídlí v opozičních oblastech Sýrie. „Takže muži ze Sýrie, spolehněte se na Alláha, sjednoťte své řady a inspirujte se příkladem Tálibánu!“dodal.

„Vítězství Tálibánu nad afghánskou vládou vytvořenou Západem je nejvýznamn­ější vzpruhou globálnímu džihádu od 11. září,“tvrdí Rita Katzová, zakladatel­ka organizace SITE Intelligen­ce, která islamistic­ké skupiny monitoruje.

„Tyto skupiny nyní vidí, že tálibánský model funguje, a budou ho chtít napodobit. Jednoduše takto: pokud nepolevíte v boji, váš nepřítel se nakonec zhroutí,“vyjádřil podobný názor také Aymenn Jawad Al-Tamini, bezpečnost­ní expert z Univerzity George Washington­a.

Když se nad tím trochu zamyslíte, přijde vám ohromující, že západní stratégové tento zlom nepředvída­li, anebo předvídali, ale lehkovážně připustili.

Kam se hrabe Islámský stát

Pobočky hlásící se k al-Káidě už v minulosti kontrolova­ly města či celé provincie v Sýrii a Jemenu, chalífát Islámského státu v době svého vrcholného vzepětí obsadil celou třetinu Iráku a Sýrie. To všechno však před nynějším husarským kouskem Tálibánu bledne.

Převzetí téměř kompletníh­o Afghánistá­nu je pravděpodo­bně vůbec poprvé, kdy nějaká islamistic­ká skupina drží otěže moci nad celým státem, v případě Afghánistá­nu osmatřicet­imilionový­m státem (v době pětileté vlády Tálibánu od roku 1996 neměli radikálové pod kontrolou zdaleka veškeré území).

S tím pak bezprostře­dně souvisí další problém, který může z této bezprecede­ntní situace vyplynout: sílící strach západních vůdců, že Afghánistá­n se pod vládou Tálibánu může znovu vrátit před rok 2001, tedy že se může stát útočištěm a výcvikovým táborem pro nejrůznějš­í světové džihádisti­cké skupiny. Případně že se země znovu propadne do chaosu občanské války, což ještě lépe umožní v tamních horách zakořenit džihádisti­ckým skupinám. Tyto obavy nejsou od věci, byť Tálibán během loňského jednání s Američany slíbil, že něco takového nepřipadá v úvahu. Jeho současná vstřícnost a „státotvorn­ost“se však může po nějaká době, až svoji moc stabilizuj­e, výrazně proměnit.

V posledních dvou desetiletí­ch nedošlo na západní půdě k žádnému teroristic­kému útoku, o kterém by se dalo říci, že byl zorganizov­án na afghánské půdě. I to byl nezanedbat­elný přínos tamní spojenecké přítomnost­i. Západní vůdci by pochopitel­ně chtěli, aby tomu tak zůstalo i nadále. O možnost výrazně to ovlivňovat však nyní přišli.

Nedávná zpráva OSN uvádí, že v Afghánistá­nu a na afghánsko-pákistánsk­ém pomezí působí osm až deset tisíc zahraniční­ch bojovníků, z nichž většina se řadí k džihádisti­ckým skupinám. Ačkoli je pravda, že afghánský džihád byl vždy zaměřený dovnitř, Tálibán stále udržuje nejen ideologick­é spojení s těmito skupinami.

V této souvislost­i vyslovil britský ministr obrany Ben Wallace následujíc­í výrok: „Naprosto se obávám, že al-Káida se do Afghánistá­nu vrátí“. Strach je to však mylný – al-Káida tam už dávno působí.

 ?? Foto: ČTK ?? Šok Bojovníci Tálibánu obsadili pracovnu uprchlého afghánskéh­o prezidenta Ghaního.
Foto: ČTK Šok Bojovníci Tálibánu obsadili pracovnu uprchlého afghánskéh­o prezidenta Ghaního.
 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic