Dnes Prague Edition

Ideální čas na servis je právě teď

- — Lenka Brdková

Domácností odebírajíc­ích plyn je podle Českého statistick­ého úřadu v České republice více než 2,6 milionu. Většina z nich ho používá k vytápění i k ohřevu vody a mají k dispozici svůj vlastní kotel. Ten ovšem vyžaduje pravidelný servis a nyní více než kdy dříve. Čistý a správně fungující kotel má totiž vyšší účinnost, a tudíž menší spotřebu.

Povinnost pravidelné revize kotle jedenkrát za tři roky mají pouze právnické osoby a fyzické podnikajíc­í osoby. „Domácnosti mají povinnost provozovat plynový kotel bezpečně, což znamená v souladu s doporučení­mi a postupy uvedenými výrobci. Ti většinou nabádají kotel servisovat každý rok,“říká Pavel Grochál ze společnost­i innogy Česká republika a připomíná, že pravidelná roční údržba plynového kotle autorizova­ným servisním technikem bývá u nových spotřebičů podmínkou zachování záruky.

Nečekejte do zimy

Ideální doba pro servis je právě nyní, po skončení topné sezony. „Včasným servisem se majitelé kotlů vyhnout případným problémům, které by museli řešit v exponovaný­ch podzimních a zimních termínech, kdy se čekací doba na servis či opravu může protáhnout až na tři měsíce,“nabádá Walter Sodomka, ředitel Komínové asociace – APOKS.

Servisní prohlídku by měl vždy provádět technik, který se specializu­je na vaši značku kotle a je držitelem všech potřebných oprávnění. Jde především o oprávnění od Technické inspekce ČR na montáže kotlů a osvědčení o odborné způsobilos­ti v elektrotec­hnice.

„Základním vodítkem, že byla servisní prohlídka provedená správně, je její délka. Pokud při ní technik stráví jen pár minut, měli byste zpozornět. Prohlídka kotle by měla trvat minimálně hodinu, ale výjimkou není ani delší doba. Záleží na značce, typu a stáří kotle,“vysvětluje Pavel Grochál. Taková prohlídka a servis u plynového atmosféric­kého kotle stojí kolem 2 000 korun, u plynového kondenzačn­ího kotle zhruba o 500 korun více. V této ceně nebývá zahrnuta doprava.

„Našim zákazníkům nabízíme servis v rámci předplatné­ho za 199 Kč měsíčně, které zákazník platí spolu se zálohou na plyn. Náklady se mu tak rovnoměrně rozloží do celého roku. Navíc mu odpadá každoroční shánění technika a nehrozí, že na prohlídku zapomene. Termín totiž ohlídáme my. Zákazníkům zároveň archivujem­e servisní historii,“říká Pavel Grochál. Co všechno by měla servisní prohlídka zahrnovat, se dočtete v boxu.

„Správný servisní technik používá také analyzátor spalin pro změření doporučený­ch hodnot udávaných výrobcem, jako je CO, CO2, tah komína nebo obsah kyslíku ve spalinách,“doplňuje Karel Černý, revizní a servisní technik plynu a plynových kotlů, člen Komínové asociace APOKS. „Nejtypičtě­jší závadou bývají nadměrně zanesené tepelné výměníky kotlů. Důvodů může být víc, například nízký tah komínu, vysoká prašnost v místnosti, nedostateč­ný přísun vzduchu či porucha ventilátor­u pro odtah spalin, případně právě dlouhodobě zanedbávan­ý servis,“dodává Grochál.

Není kotel jako kotel

Z hlediska údržby a servisu jsou mezi spotřebiči rozdíly a roli hraje také stáří spotřebiče. „Atmosféric­ký kotel se na rozdíl od kotle kondenzačn­ího více zanáší na straně hořáku. U těchto kotlů často dochází k ucpávání výměníku, a to hlavně pokud jsou instalován­y v nevhodném prostředí. Typicky jde o vlhké prostředí koupelen či prašné prostředí garáží a dílen,“vysvětluje Sodomka s tím, že konstrukčn­ě je ovšem atmosféric­ký kotel oproti kotli kondenzačn­ímu jednoduší, a je tedy snazší a cenově levnější i jeho údržba.

„Stáří kotle hraje roli zásadní. U starších kotlů se opotřebová­vají mechanické části, jako jsou čerpadlo, ventilátor či plynová armatura,“dodává Černý.

Pokud chcete mít jistotu, že provoz vašeho kotle je opravdu bezpečný, můžete si doma instalovat číslo oxidu uhelnatého (CO, nezaměňova­t s čidlem oxidu uhličitého, CO2). Oxid uhelnatý – na rozdíl od oxidu uhličitého, který člověk vydechuje – je v interiéru produkován pouze spalovacím­i procesy a jeho přítomnost jasně detekuje únik spalin. Je to jedovatý plyn bez barvy a zápachu, který i v poměrně malém množství ohrožuje zdraví a život.

„Osazení detektorů CO není legislativ­ně povinné, nicméně v případě plynových spotřebičů s otevřenou spalovací komorou napojenou na komín s přirozeným tahem se doporučuje,“říká Sodomka. „Daleko důležitějš­í je ale pravidelná péče o plynový kotel, která je nejlepší prevencí,“zdůrazňuje Pavel Grochál.

 ?? Foto: Shuttersto­ck ?? Jak dlouho? Prohlídka kotle by měla trvat minimálně hodinu, ale výjimkou není ani delší doba.
Foto: Shuttersto­ck Jak dlouho? Prohlídka kotle by měla trvat minimálně hodinu, ale výjimkou není ani delší doba.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia