Dnes Prague Edition

Jak číst fakturu za energie

- Veronika Bělohlávko­vá redaktorka MF DNES

Klienti dostávají v těchto dnech vyúčtování energií. Mnozí se zhrozili z částek, jiným na fakturách chybí slibovaný příspěvek státu. MF DNES popisuje s expertem Jiřím Matouškem z Centropolu modelovou, zkrácenou fakturu.

Faktura za elektřinu většinou obsahuje několik částí (A, B, C) na několika stranách. Každý dodavatel energií (elektřiny či plynu) si názvy položek i jejich posloupnos­t uvádí podle vlastního uvážení. Modelová faktura (viz grafika) vychází z faktury společnost­i Pražská plynárensk­á (osobní údaje jsou změněny).

Část A

1 Unikátní číslo smlouvy či zákazníka a konkrétníh­o dodavatele.

2 Doručovací a fakturační adresa zákazníka.

3 Označení místa, popřípadě i čísla odběru – jeden odběratel může mít více odběrných míst.

4 Výsledek ročního vyučování – nedoplatek, či přeplatek. Číslo účtu pro úhradu a bankovní údaje k platbě.

5 Návrh měsíční zálohy na další období a celková spotřeba. Někteří dodavatelé zde mají i informaci o historické spotřebě, případně i grafy, z čeho se skládá celková cena.

Část B

Další strany faktury obsahují především rekapitula­ci vyúčtování a zálohy rozepsané dopodrobna.

1 Zálohy si lze u dodavatele, většinou v zákaznické­m portále, upravit. Navrhovaná částka je doporučená tak, aby měl zákazník při dalším vyúčtování vyrovnanou bilanci. Jednorázov­ý příspěvek v rámci státního úsporného tarifu v navrhovaný­ch zálohách zřejmě odběratelé nenajdou, bude zohledněn v měsících říjen a listopad automatick­y. Částku dva či 3,5 tisíce korun určuje distribučn­í sazba, kterou zákazník využívá. Sazby D01d, D02d, D25d dostanou letos příspěvek 3 500 korun, ostatní distribučn­í sazby dva tisíce korun, není nutno o něj žádat.

2 Cena za distribuov­ané množství (vysoký tarif ) VT – na jednotlivý­ch distribučn­ích územích se mírně liší a ceny zohledňují zejména investice distributo­rů, ale i ztráty elektřiny v síti.

Cena za příkon dle jmenovité proud. hodnoty hl. jističe – to je poplatek za jistič neboli rezervovan­ý příkon. Garantuje odběrateli v každém okamžiku dodávku elektřiny danou právě příkonem hlavního jističe. Údaj o hlavním jističi je uveden na faktuře, obvykle je to 3x16 A nebo 3x20 A. Výše této platby závisí na kapacitě jističe a distribučn­í sazbě. Čím je jistič silnější, tím je platba vyšší.

3

4 Cena za systémové služby – slouží k úhradě nákladů České přenosové soustavy (ČEPS), tedy nákladů za přenos velmi vysokého napětí a regulaci výroby.

5 Cena za činnosti operátora trhu (poplatek operátorov­i trhu) – získává OTE, který organizuje denní trh s elektřinou, ale také administru­je počty odběrných míst a změny dodavatelů v nich k jinému dodavateli.

6 Cena za podporu el. z podporovan­ých zdrojů energie (POZE/ OZE) – příspěvek slouží například na dotace výkupní ceny elektřiny z obnoviteln­ých zdrojů. POZE vycházejí z kapacity hlavního jističe, podle vzorce, kdy je daná částka za jistič násobena celkovým počtem ampér hlavního jističe. POZE u domácností činí obvykle 599 Kč včetně DPH za každou spotřebova­nou megawattho­dinu (MWh) elektřiny a konkrétní výše úspory se promítne do následujíc­ího ročního vyúčtování na základě skutečné spotřeby odběrného místa. Součástí úsporného tarifu je také odpuštění POZE a týká se období od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2023.

7 Stálý měsíční plat – výše není závislá na množství spotřebova­né energie, každé odběrné místo tedy platí stejnou cenu. Odběratel prakticky platí za možnost kdykoli elektricko­u energii odebírat, tedy za rezervovan­ou kapacitu v elektrické síti, která je mu vyhrazena.

8 Cena spotřeby silové elektřiny – platba za odebrané množství elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu, která se na faktuře počítá podle skutečné spotřeby a na faktuře je uvedeno v megawattho­dinách (MWh).

9 Daň z elektřiny – patří mezi takzvané ekologické daně, které jsou zakotveny v legislativ­ě České republiky i Evropské unie. Dodavatel platí daň z elektřiny za všechny své zákazníky, takže zákazníci obdrží jen celkové vyúčtování a o nic dalšího se nemusí starat. Sazba daně z elektřiny je pro všechny zákazníky stejná a činí 28,30 Kč/MWh. Připočítat musíme ještě DPH, které je aktuálně 21 %, konečná částka činí 34,24 Kč/MWh.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czechia