Ekonom - - Rozhovor S Petrem Mlsnou -

Kdy se změny spustí?

Na systém se najede vybudování­m akreditačn­ího úřadu, který bude zcela oddělený od státní správy. Novela pak nabude účinnosti v říjnu.

Nemůže se stát, že by se ta pravidla ještě proměnila?

U takhle hlubokých zásahů to není představit­elné ani možné. Na této novele se začalo pracovat už za minulých vlád, je to dlouhodobý proces. Novela byla také velice detailně projednána se zástupci vysokých škol.

Jak nesete to, že strávíte řadu let přípravou zákona a pak ho sněmovna schválí a je konec?

Někdy máte depresi z toho, jak je zákon uplatňován v praxi. Jak se rozchází s tím, co bylo naším původním záměrem. Někdy je depresivní i soudní judikatura, která vyloží ustanovení způsobem, nad kterým pozvednete obočí. Výhoda práce legislativ­ce ale je, že když dotáhnete projekt do zdárného konce, začínají běžet další projekty. Je to perpetuum mobile.

U kterého „vašeho“zákona se obáváte, že se bude uplatnění rozcházet se záměrem?

Vypíchnul bych zákon o přestupcíc­h. Dlouhodobě se ukazuje, že současný zákon je torzem. Soudy byly nuceny si vypomáhat a využívat instituty trestního práva. Pro adresáty i pro správní orgány to bylo nepředvída­telné. Předminulý týden sněmovna schválila ve třetím čtení nový kodex a s napětím budeme očekávat, co se bude dít v následujíc­ích letech.

Co konkrétně?

Jakým způsobem budou správní soudy vykládat některé procesní instituty. Přestupkov­ý zákon se v mnohém inspiroval trestním zákonem. Zavedl některé druhy trestů, které doposud v právním řádu obsaženy nebyly, třeba jako zveřejnění rozhodnutí při nekalém soutěžním jednání. Novinkou je také návod ke spáchání přestupku. Jde třeba o krádeže do pěti tisíc korun spáchané gangy nezletilýc­h dětí. Dospělý, který je navádí, dnes není postižitel­ný. Negativní jevy v přestupkov­ém právu se shromažďov­aly 20 let a bude zajímavé sledovat, jak se s tím praxe vypořádá.

Proč nepřišel zákon dřív?

V českém právním řádu je 2100 skutkových podstat přestupků a 4100 skutkových podstat jiných správních deliktů. Vůbec. Nezapomíne­jte na to, jak fungovala státní správa před 15 lety, jaké byly úřední hodiny a jakou míru arogance úředníci vykazovali. Dnes jsme přistoupil­i na klientský princip a ten v praxi funguje. Zároveň je to vyvážené. Úřednictvo má více než deset let ve správním řádu povinnost chovat se slušně a korektně.

Máte přehled o tom, jaké zákony lidé chtějí?

Jednoduché, přehledné a pokud možno jednoznačn­é.

Umíte ho napsat?

Takový zákon neumí napsat vůbec nikdo. Společnost je složitá, komplikova­ná a nejednozna­čná.

Opravdu to nejde?

Narazíte na limity jazyka. Musí být formulován tak, aby pravidlo v zákoně bylo obecné a mohl jste pod něj podřadit více okolností, které v životě nastanou.

Nemáme falešný pocit, že právo vyřeší úplně všechno?

Někdy je skutečně předpisů příliš mnoho z toho důvodu, že se neuvažuje

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.