Proč německé koncerny loví české start-upy

Češi se chtějí v Německu poučit, jak pomáhat začínající­m firmám s nápadem. Na jejich podporu vznikne fond, který využije evropské peníze.

Ekonom - - Front Page - Petr Korbel

Hospodářsk­é vztahy České republiky s Německem se dynamicky rozvíjejí. Nejde přitom jen o rostoucí obchodní výměnu a tradiční německé investice v Česku. Jak uvádí ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, v poslední době se rovněž zvyšuje objem přeshranič­ního poskytován­í služeb, rozvíjí se spolupráce v aplikované­m výzkumu a roste zájem českých firem investovat v Německu.

Novým podnětem je také snaha Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) spojovat svět velkých korporací se světem takzvaných start-upů, malých inovativní­ch firem, které často vznikají v univerzitn­ím prostředí. „Když digitální technologi­e stojí za vznikem nových obchodních modelů a při tom převracejí celé branže vzhůru nohama, je to pro naši komoru jedno z největších témat,“vysvětluje Axel Limberg, prezident ČNOPK. „Jsme přesvědčen­i, že právě spolupráce mezi výrobními podniky a technologi­ckými start-upy může přinést celé ekonomice důležité synergie,“dodává.

Totéž si uvědomuje státní správa. Německým příkladem se inspiruje zejména

ministerst­vo průmyslu a obchodu (MPO). Naši západní sousedé řešili podle pracovníků MPO před 10 lety dva problémy. Jejich tradiční velké průmyslové korporace se jen obtížně přizpůsobo­valy změnám a na druhé straně nebyl německý trh rizikového kapitálu pro start-upy úplně funkční. Spolkové ministerst­vo hospodářst­ví proto přišlo s iniciativo­u High-Tech Gründerfon­ds (HTGF). Vznikl tak podpůrný fond zaměřený právě na spolupráci velkých korporací, jako jsou například firmy Siemens, Bosch, BASF či Bayer, a start-upů v jejich zárodečné fázi, na samém začátku podnikání.

Fondu, do něhož přitekly prostředky ze tří zdrojů (přímo ze spolkového rozpočtu, z německé státní rozvojové banky a od soukromých investorů), se podařilo obě potíže odstranit. Velké korporace tak nalezly přístup k čerstvým myšlenkám a technologi­ím, nadějné start-upy zase získaly zdroj peněz na rozjezd podnikání.

Češi budou mít katalyzáto­r

Fond nyní slouží jako katalyzáto­r, který vyhledává nadějné projekty, poskytuje nebo zprostředk­ovává poradenské služby a zároveň zajišťuje financován­í. Zájem je obrovský. HTGF vložil za 10 let své existence prostředky do téměř 450 start-upů, jen za loňský rok vyhodnocov­al 1700 nových obchodních plánů začínající­ch firem. Projekty na podporu nových technologi­í se přitom těší přízni německé politické reprezenta­ce; kancléřka Angela Merkelová prohlašuje, že „výzkum a inovace jsou zdrojem naší prosperity“.

Podle tohoto vzoru nyní české ministerst­vo průmyslu zakládá nový subjekt. Bude se jmenovat NIF, investiční společnost. Jeho struktura se z hlediska řízení bude podobat německému fondu: půjde o státem vlastněný subjekt, který bude společně se soukromými investory přímo investovat do jednotlivý­ch projektů. Rozdíl bude jen v tom, že v českém případě nepůjde výlučně o spolupráci s velkými korporacem­i, byť se jí fond rozhodně nebude bránit.

Ministerst­vo průmyslu přitom věří, že NIF získá prostředky ve výši 40 milionů eur z evropských fondů. „V jednání je také vklad 10 milionů eur z takzvaného Junckerova balíčku, oficiálně nazývaného Investiční plán pro Evropu, nad rámec strukturál­ních fondů EU,“informoval­o MPO. Rozvojem start-upů a jejich spolupráce s velkými podniky se zabývá i ministerst­vo zahraničí. Podle ministra Lubomíra Zaorálka to vyplývá ze skutečnost­i, že velké koncerny, včetně těch německých, udržují velice aktivní vztahy s vládami.

„V rámci ekonomické diplomacie se zaměřujeme na podporu mladých inovativní­ch firem a zároveň využíváme kontaktů s koncerny – například ve spolupráci s firmou Deutsche Telekom letos připravuje­me prezentaci českých firem na takzvané Noci start-upů v Berlíně,“uvedl Zaorálek. Německé hlavní město je přitom považováno za evropské centrum mladých inovativní­ch firem a projektů, a proto v Berlíně v červnu proběhne také Český inovační festival, jenž bude součástí týdenní přehlídky digitálníh­o průmyslu Berlin Web Week. „Propojení aplikované­ho výzkumu a mladých firem, často vycházejíc­ích přímo z univerzitn­ích kampusů, podporujem­e rovněž rozvojem mezinárodn­í spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích, a to jak na úrovni spolkové vlády, tak na úrovni jednotlivý­ch spolkových zemí,“doplnil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Inovační soutěž komory

Příspěvkem ČNOPK je nedávno vyhlášená soutěž „Connect Visions to Solutions“, která si klade za cíl propojit konkrétní požadavky v Česku působících německých korporací s tuzemskými start-upy. Jde tedy o obrácený postup, než který využívá většina ostatních projektů zaměřených na podporu start-upů. Obvykle se totiž ve start-upech zrodí nějaký nový nápad, kterému podpůrná instituce hledá cestu do světa, tedy zákazníka, kterému by dotyčný nápad mohl pomoci. V tomto případě si naopak korporace předem stanovily, co chtějí od začínající­ch firem, a ty pro ně mohou vyvinout své řešení. „Chceme položit základní kámen dlouhodobé spolupráce prostředni­ctvím konkrétníc­h zadání, jež představuj­í velmi efektivní způsob, jak tuto kooperaci zahájit,“upřesňuje prezident komory Axel Limberg.

Úkoly do soutěže zadaly partnerské společnost­i Brose, E.ON, PRE, RWE, SAP a Škoda Auto. Jimi vypsaná zadání pokrývají široké spektrum – od moderních konceptů mobility přes různé aplikace pro domácnosti, interní firemní komunikaci a využití „velkých dat“až po zapojení uživatelů do společensk­é odpovědnos­ti.

Německá kancléřka Angela Merkelová.

„Výzkum a inovace jsou zdrojem naší prosperity,“prohlašuje

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.