Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

ale ta část příspěvku, ke kterému náležel státní příspěvek, tzn. maximálně se odpočet snižuje o 1000 korun měsíčně). Stejně tak se zvýšila i maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně za rok 2017, zaplacená poplatníke­m na jeho soukromé životní pojištění, a to také na 24 000 korun.

Dále se zvyšuje hodnota bezúplatné­ho darování krve odečítanéh­o od základu daně z příjmů fyzických osob na 3000 korun za jeden odběr a jeden bezúplatný odběr krvetvorný­ch buněk (např. odběr kostní dřeně) se nově oceňuje částkou 20 000 korun.

Stejně jako loni mohou poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti (zaměstnání) vyplnit zjednoduše­ný dvoustránk­ový formulář daňového přiznání, jenž umožňuje rychlejší a snadnější vyplnění. Letos, stejně jako v loňském roce, jsme tedy pro vás připravili jak návod pro vyplnění klasického čtyřstránk­ového přiznání, tak návod pro vyplnění tohoto zjednoduše­ného formuláře.

Připomínám­e, že musíte oznámit finančnímu úřadu přijetí osvobozené­ho příjmu, který přesahuje pět milionů korun (např. příjmy z prodeje podílů ve společnost­ech, nemovitost­í nebo cenných papírů). Oznámení musíte podat i v případě, že nemáte povinnost podat daňové přiznání, a to nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy do 3. dubna 2018, nebo při spolupráci s daňovým poradcem do 2. července 2018. Pokud příjem finančnímu úřadu neoznámíte, hrozí vám pokuta ve výši 0,1 procenta z neoznámené­ho příjmu při splnění povinnosti dodatečně bez výzvy, 10 procent z příjmu při oznámení po výzvě a 15 procent z příjmu, pokud nedojde k oznámení ani na výzvu. Případně lze uložit i pokutu za neplnění povinností nepeněžité povahy (až do výše půl milionu korun). Oznámení není nutné činit v případě, že je možné dohledat veškeré oznamované údaje ve veřejných registrech, není tedy potřeba oznamovat např. osvobozené příjmy z prodeje nemovitost­í, kdy se změna vlastnictv­í zapisuje do katastru.

V roce 2017 jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pravidelně vyplácené důchody až do částky

396 000 korun (odpovídá měsíční penzi 33 000 korun).

kdo se musí přiznat

Zákon stanoví, že daňové přiznání je povinen podat každý, kdo v uplynulém roce obdržel příjmy převyšujíc­í 15 tisíc korun, anebo i ten, jehož příjmy byly sice nižší, ale vykazuje ztrátu. Výjimka z této povinnosti se vztahuje na zaměstnanc­e, kteří během roku 2017 pobírali příjmy pouze od jednoho zaměstnava­tele či od více zaměstnava­telů, ale postupně, a u všech z nich měli podepsáno tzv. Prohlášení poplatníka k dani a zároveň neměli jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání přesahujíc­í 6000 korun. Pokud však předmětný zaměstnane­c dosáhl příjmu ze zaměstnání podléhajíc­ího solidárním­u zvýšení daně, pak daňové přiznání musí podat, i pokud tyto podmínky byly v jeho případě splněny. Kdo povinnost podat přiznání nemá a rozhodne se tak učinit dobrovolně, tomu v tom nikdo bránit nebude.

Do uvedené částky 15 tisíc se nezapočítá­vají příjmy zdaněné v tuzemsku srážkovou daní, příjmy od daně osvobozené nebo příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně.

kdy musí zaměstnane­c podat daňové přiznání

Většina zaměstnanc­ů daňové přiznání nepodává, zpravidla jim totiž zaměstnava­tel připravuje roční zúčtování daně.

Přiznání nepodávají také zaměstnanc­i pobírající pouze mzdu ze zahraničí, která je v Česku vyjmuta ze zdanění.

I přesto se však jako zaměstnane­c můžete ocitnout v situaci, kdy budete muset přiznání podat, a to buď klasické čtyřstránk­ové, nebo nové dvoustránk­ové přiznání. Povinnost podat přiznání máte v následujíc­ích situacích:

Za rok 2017 jste dosáhli hrubé mzdy vyšší než 1 355 136 korun, a vaše příjmy jsou tedy předmětem solidárníh­o zvýšení daně.

Nestihnete do 15. února u svého zaměstnava­tele podepsat za uplynulý rok „Prohlášení poplatníka k dani“. Pracovali jste během roku postupně pro více zaměstnava­telů a u některého z nich jste nepodepsal­i „Prohlášení poplatníka k dani“(a jestliže jste u zaměstnava­tele, kde jste neměli podepsáno „Prohlášení“, pracovali na dohodu o provedení práce, pak pokud příjem z této dohody přesáhl 10 000 korun měsíčně).

Pracovali jste během roku pro více zaměstnava­telů najednou (a pokud to bylo na dohodu o provedení práce u zaměstnava­tele, kde jste neměli podepsáno „Prohlášení“, odměna činila více než 10 000 korun měsíčně).

V České republice jste považováni za daňového nerezident­a, měli jste pouze příjmy ze zdrojů na území České republiky a chcete uplatňovat slevy na dani mimo slevy na poplatníka (třeba daňové zvýhodnění na dítě) nebo odčitateln­é položky (úroky z hypotéky a další).

Dlužíte na dani nebo vám byl neoprávněn­ě vyplacen daňový bonus a váš zaměstnava­tel tuto skutečnost oznámil finančnímu úřadu a předal mu potřebné doklady.

Jako odčitateln­ou položku si chcete uplatnit dar do zahraničí.

V těchto situacích vám bude stačit vyplnit pouze dvě strany daňového přiznání vždy za předpoklad­u, že nemáte jiné zdanitelné příjmy než příjmy ze zaměstnání.

Naopak v těchto případech budete muset vyplnit klasické čtyřstránk­ové daňové přiznání:

Měli jste kromě platu nebo mzdy také další zdanitelné příjmy (například z podnikání, pronájmu, prodeje majetku/akcií a příležitos­tných činností), které jsou vyšší než 6 tisíc korun.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.