Ekonom - - PRILOHA: JAK NA DANE -

Řádky 06 až 11

V 1. oddílu přiznání (viz obr. 2) uveďte do řádku 6 až 11 svoje osobní údaje. Číslo pasu vyplňujte pouze, pokud jste českým daňovým nerezident­em (viz vy‑ světlení u řádku 29) .Do napište svou aktuální adresu, tj. adresu vašeho bydliště či trvalého pobytu v den podání daňového přiznání, popř. také aktuální kontaktní údaje.

se vyplňují pouze v případě, pokud by vaše adresa k poslednímu dni zdaňovacíh­o období, za které daňové přiznání podáváte, byla odlišná od adresy v den podání při‑ znání. Např. pokud jste se přestěhova­li a došlo tím ke změně vašeho trvalého bydliště.

vyplní pouze osoby, které v České republice nemají bydliště ani trvalý pobyt, ale zdržovaly se zde více než 183 dní v roce.

vyplníte pouze tehdy, jste‑li daňovým nerezident­em. Jde o poplatníky, kteří se na území České republiky zdržují méně než 183 dní v roce a nemají zde stálý byt, u něhož okolnosti nasvědčují na jejich úmysl se v tomto bytě trvale zdržovat – s výjim‑ kou studentů a osob, které se v Česku léčí. Ti jsou totiž považováni za české daňové nerezident­y i v případě, že se na území České republiky zdržují více než 183 dnů v kalendářní­m roce, ale za účelem studia nebo léčení.

V tomto případě napište kód státu, ve kterém jste daňovým rezidentem, což je stát, kde daníte své celosvětov­é příjmy.

Seznam kódů států naleznete napří‑ klad na webových stránkách Finanční správy (http://www.financnisp­ra‑ va.cz/cs/mezinarodn­i‑spoluprace/me‑ zinarodni‑zdanovani‑prime‑dane/se‑ znam‑kodu‑statu).

Do pak vyplňte v českých korunách výši svých celosvětov­ých příjmů, tj. jak českých, tak zahraniční­ch. Finanční úřad tuto hodnotu potřebuje proto, aby vám mohl případně přiznat nárok na odčitateln­é položky a slevy na dani.

V zaškrtněte, zda u vás existuje spojení s nějakou zahranič‑ ní osobou, tedy osobou s bydlištěm (v případě fyzické osoby) nebo sídlem (v případě právnické osoby) mimo území České republiky.

Máte‑li tedy například přímý či nepří‑ mý podíl v zahraniční společnost­i do‑ sahující alespoň čtvrtinu na základním kapitálu či hlasovacíc­h právech nebo se podílíte na vedení zahraniční spo‑ lečnosti, zaškrtněte či uveďte v tomto políčku „ano“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.