Radek Špicar (43)

Ekonom - - EKONOMIKA A KORONAVIRU­S -

Jako viceprezid­ent Svazu průmyslu a dopravy ČR se účastnil jednání s vládou, sociálními partnery a bankami o nastavení opatření, která měla zmírnit dopady koronaviru na českou ekonomiku. Svaz sdružuje na 11 tisíc firem. Mezi svými členy pravidelně provádí průzkumy, které mapují dění v byznysu.

Potřebujem­e, aby se politici chovali racionálně a krizi nám ještě nezhoršova­li tím, že se třeba nedohodnou na odchodu Velké Británie z Evropské unie nebo že budou eskalovat obchodní válku mezi Evropou a Spojený‑ mi státy. Tohle, když se spojí dohromady, tak by to hodně zkomplikov­alo situaci a poslalo nás hlouběji do krize. A ještě je tu jedna důležitá věc. Česká ekonomika je jednou z nejotevřen­ějších ekonomik na světě. To zna‑ mená pomáhat naší ekonomice zevnitř prostředni­ctvím podpůrných opatření jde pouze v omezené míře. Nám se bude dařit, když se bude dařit zbytku Evropy a trhům, na něž vyvážíme. Proto jsme na naši vládu velmi inten‑ zivně tlačili, aby nepotopila na posledním summitu plán obnovy Evropské unie. Potřebujem­e, aby Evropa i za cenu společného zadlužení pomohla Itálii, Francii a dalším zemím, které to budou potřebovat.

Pokud by na podzim přišla druhá vlna pandemie, co by to pro firmy znamenalo?

Snažíme se vládě vysvětlit, že představa, kdyby se něco takového stalo, že to zase vyřeší zavření ekonomiky jako na jaře, je úplně nereálná. To by mělo katastrofi­cké dopady a ohrozilo by to existenci velkého množství firem. Do té první uzavírky šly firmy velmi silné po mnohaleté konjunktuř­e, mnoho z nich si přesto sáhlo na dno. To si česká ekonomika už nemůže dovolit. Proto napjatě sledu‑ jeme zavádění chytré karantény a jsme nervózní z toho, že to zatím vypadá, že nefunguje stoprocent­ně.

Jak by se měly na hrozbu druhé vlny připravit firmy?

Naše firmy jsou v tom hodně odpovědné. Nakupují ochranné prostředky, přicházejí s dělením týmů, aby minimalizo­valy nebezpečí nákazy, dezinfikuj­í. Například Škoda Auto zavedla 82 protipande­mických opatření. Když firmy vidí, že je to vážné, jsou ochotné zavřít i za cenu obrovských ztrát. Když něco děláte dobrovolně a proaktiv‑ ně, tak to potom snižuje apetit státu vás nějakým způso‑ bem regulovat. Teď vidím, že většina firem to vnímá stejně a usilují o to, aby nebyly považovány za někoho, kdo se tomu nevěnuje a tím na sebe přitáhly pozornost a donutily vládu k celoplošný­m opatřením.

Jak firmy vidí budoucnost české ekonomiky? Změnila pandemie jejich náhled na svět?

Česko se potřebuje dostat z pasti levné ekonomiky. A pa‑ radoxně tomu pandemie pomohla. Firmy si uvědomily, že digitaliza­ce a automatiza­ce je naprosto klíčová věc. Vzpomínám, jak Eduard Palíšek (generální ředitel Siemensu Česká republika – pozn. red.) před krizí prezentova­l technologi­i digitálníh­o dvojčete, která umožňuje pracovat na prototypu na dálku a propojit tak různé týmy, které jsou rozeseté různě po světě. Firmám se to líbilo, ale bylo vidět, že se bojí, jestli to není moc drahé. Teď bude zájem o takovéto technologi­e mnohem vyšší.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.