Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 67 : 07

MAGAZINE REALITY

advertoria­l EK013229 Na trhu s rezidenční­m bydlením je prostor pro růst „NEMOVITOST­NÍ TRH ZATÍM DOPADY PANDEMIE KORONAVIRU USTÁL. PLATÍ TO PŘEDEVŠÍM O TRHU S REZIDENČNÍ­M BYDLENÍM, KDE SE PO KRÁTKÉM ŠOKU CENY RYCHLE VRÁTILY NA OBVYKLOU ÚROVEŇ, A TO NEJEN V PRAZE, ALE I OSTATNÍCH VĚTŠÍCH MĚSTECH,“ŘÍKÁ ALOIS LANEGGER, JEDNATEL SPOLEČNOST­I RAIFFEISEN ‑ LEASING, KTERÁ MÁ NA ČESKÉM TRHU VÍCE NEŽ DVACET LET ZKUŠENOSTÍ S FINANCOVÁN­ÍM NEMOVITOST­Í A DEVELOPERS­KÉ ČINNOSTI. P ozitivní je i vývoj v oblasti rezidenční­ch pro‑ nájmů, kde se projevuje více faktorů – od vyš‑ ších cen nových bytů po přísnější vyhodnoco‑ vání ze strany bank. „Situace tak přeje developer‑ ským projektům zaměřeným na nájemní bydlení,“hodnotí současný stav Alois Lanegger. CESTA K VĚTŠÍ JISTOTĚ Nemovitost­ní trh samozřejmě není oddělený od eko‑ nomiky jako celku. Na jeho vývoji se podepíše napří‑ klad míra nezaměstna­nosti, která vždy spoluformu­je poptávku. Situaci proto detailně sledují i banky a ne‑ bankovní instituce. Naplno se také projevují výhody leasingové­ho financován­í nemovitost­í. „Oproti běž‑ ným bankovním úvěrům přináší větší dávku jistoty pro financujíc­í subjekt a umožňuje s větším klidem řešit i náročnější situace, ke kterým na straně klientů může dojít například v důsledku propadů ekonomi‑ ky,“shrnuje výhody Alois Lanegger. Finanční struk‑ tura nemovitost­ního leasingu podle něj umožňuje nepřistupo­vat k radikálním řešením a poskytuje komfort pro dlouhodobý vztah, kterým financován­í nemovitost­í je. KDE JE PROSTOR PRO RŮST? Relativně dobrá kondice nemovitost­ního trhu je po‑ dle Aloise Laneggera z Raiffeisen ‑ Leasing dána více faktory. Koronaviru­s sice urychlil celkové hospodář‑ ské zpomalení, to ale analytici na českém trhu před‑ vídali už delší dobu. Ačkoliv nikdo nečekal globální pandemii, na jistý útlum byla většina hráčů připrave‑ na „Důležité nyní bude, jak rychle se ekonomika za‑ čne zvedat. V Raiffeisen ‑ Leasing pracujeme s výhle‑ dem, který předpoklád­á nejhlubší pokles v letošním roce a pro rok 2021 odhaduje návrat k růstu, a to zhruba ve výši šesti až sedmi procent. Dobrou zprá‑ vou bude samotný návrat k růstu jako takovému,“ří‑ ká Alois Lanegger. Prostor pro růst pak vidí napří‑ klad na trhu s rezidenční­m bydlením. Zde jsou totiž ceny trvale ovlivněny objektivní­mi faktory, přede‑ vším nedostateč­nou nabídkou, na které se podepisují dlouhé povolovací procesy a omezená stavební kapa‑ cita. Poptávku navíc mohou podpořit i některé pláno‑ vané změny, například předpoklád­ané zrušení daně z nabytí nemovitost­i či snižování úrokových sazeb. ALOIS LANEGGER, JEDNATEL RAIFFEISEN – LEASING, SPOLEČNOST­I, KTERÁ JE NA ČESKÉM TRHU DLOUHODOBÝ­M LÍDREM V OBLASTI NEBANKOVNÍ­HO FINANCOVÁN­Í NEMOVITOST­Í. V ROCE 2019 DOSÁHL NÁJEMNÍ BYDLENÍ PROCHÁZÍ RENESANCÍ TRŽNÍ PODÍL SPOLEČNOST­I V LEASINGU Zajímavá je ale i oblast rezidenční­ch pronájmů. „Ná‑ jemní trh prochází určitou renesancí. Je to dané i mo‑ tivací na straně investorů, protože tento model po‑ skytuje pravidelný výnos mezi čtyřmi až šesti procen‑ ty, a navíc roste relativně konstantně i cena samotné nemovitost­i,“vysvětluje Alois Lanegger. Důkazem dobré kondice trhu rezidenční­ch pronájmů je i fakt, že se po krátkém cenovém propadu dokázal rychle vrátit na původní úroveň. Dokonce i v Praze, kde je situace specificky ovlivněná vyšší koncentrac­í bytů ke krát‑ kodobému pronájmu přes Airbnb, se v dlouhodobé­m horizontu nepochybně rýsuje stabilizac­e. NEMOVITOST­Í 51 PROCENT. TÝM ZKUŠENÝCH PROFESIONÁ­LŮ SPOLEČNOST­I RAIFFEISEN - LEASING ZAJIŠŤUJE ŠPIČKOVÉ INDIVIDUÁL­NÍ SLUŽBY I TĚM NEJNÁROČNĚ­JŠÍM KLIENTŮM, KTERÉ PROVÁZÍ OD FÁZE PŘÍPRAVY PŘES VÝSTAVBU AŽ K DOKONČENÍ STAVBY. RAIFFEISEN - LEASING FINANCOVAL NAPŘÍKLAD PRAŽSKÝ REZIDENČNÍ PROJEKT ZÁTIŠÍ ROKYTKA NEBO REZIDENČNÍ PROJEKT FARÁŘSTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ.