Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 70 : 10

MAGAZINE REALITY

REALITY INVESTICE DO NEMOVITOST­Í KOMENTÁŘ ⟶ Očekávání versus realita V ZDENKA KLAPALOVÁ, PREZIDENTK­A ARTN, ŘEDITELKA KNIGHT FRANK VŠE MÁ SVÉ PLUSY I MINUSY Veškeré tyto faktory logicky přímo ovlivňují tuzem‑ ský realitní trh. Investoři si kladou otázky týkající se stability příjmu kancelářsk­ých ploch a jejich využití. Vnímají výrazný pokles příjmů jak některých retailo‑ vých klientů, tak celého sektoru orientovan­ého na turismus a cestování. Zejména pak v Praze. Na druhou stranu je patrný rozvoj služeb souvisejí‑ cích s virtuální komunikací či některých prodejen a provozoven, jimž se zvedaly tržby i v době korona‑ virových opatření. A v neposlední řadě vidíme ta‑ ké rozmach domácího cestovního ruchu. Na zájemce o reality silně působí nejistota, tedy negativní sentiment a obavy z dopadu aktuální situ‑ ace na jednotlivé subjekty, domácnosti, podnikatel­e i společnost. To vede k současné debatě o cenách nemovitost­í. Již od počátku pandemie se na trhu objevují názory, že v důsledku nepříznivé ekonomic‑ ké situace ceny nemovitost­í plošně klesnou, a tedy že se otevírá příležitos­t k výhodným nákupům. Podle analytiků Knight Frank je ovšem realita jiná, nutno ří‑ ci, že mnohem složitější. ývoj realitního trhu se neodhaduje snadno, závisí totiž na řadě faktorů. Podstatná je ekonomická situace a makroekono­mické parametry. Důležitou roli hraje míra rizika, predikce budoucího vývoje, inflační očekávání, dostupnost finančních prostředků a jejich cena, výše úrokových sazeb, objem disponibil­ních zdrojů a mnoho dalšího. V důsledku letošní čerstvé zkušenosti s pandemií koronaviru ovšem víme, že jakékoliv očekávání či odhady do budoucna se kvůli nepředvída­telným okolnostem mohou změnit. A to naprosto zásadně. Investiční trh v roce 2020 ovlivňují dva hlavní faktory: v první řadě je to celosvětov­á pandemie covidu‑19 a s ní spojené restrikce týkající se cestování do za‑ hraničí. V druhé řadě pak přetrvávaj­ící nedostatek prémiových produktů určených k veřejnému či neve‑ řejnému, takzvanému off‑market, prodeji. Je příznačné, že se již delší dobu očekávalo zpo‑ malení trhu a v diskusích padaly otázky, zda pokles úrokových sazeb a růst cen nemovitost­í, ať již ko‑ merčních či rezidenční­ch, má svoji hranici. Diskurz loňského roku, kdy jsme žili brexitem, ale náhle vy‑ střídaly obavy o zdraví jednotlivc­e, rodiny, společ‑ nosti. Mimořádná opatření přijímaly v souvislost­i s šířením nemoci covid‑19 nejen vlády, ale také insti‑ tuce. Zejména mezinárodn­í společnost­i reagovaly obratem. Důsledky těchto opatření na sebe nene‑ chaly dlouho čekat, ať už to bylo střídání pracovních týmů, posílení práce z domova, regulace cestování, změny v pracovním prostředí… TRENDY A VÝZVY Na trhu je aktuálně velké množství finančních pro‑ středků, které je mimořádně obtížné alokovat. Kon‑ zervativní finanční investice jsou prakticky bez výno‑ su a za vyšší úložky se platí. Tento stav působí logic‑ ký tlak na poptávku po reálných aktivech, přičemž ale na trhu evidujeme dlouhodobý nedostatek rea‑ litních produktů. Dlouhé a velmi komplikova­né stavební řízení vede k limitům na straně nabídky. Developery brzdí i ne‑ dostatek kvalitní pracovní síly a růst cen materiálů. V komerční sféře je na trhu řada fondů s apetitem 10