Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 80 : 20

MAGAZINE REALITY

REALITY RETAIL Retail parky krize posílila P Text Jana Hrabětová Foto Trei Real Estate ❙ ❙ rvní retail parky vstoupily na český maloobchod­ní trh zhruba před dvaceti lety. Zejména ve velkých městech tehdy ale byly spíše jen pouhým doplňkem k hypermarke­tům. dnes mezi hypermarke­ty a další nabídkou retail parků vládne symbióza, z níž těží především zákazníci. Díky tomu si retail parky ukrajují stále větší podíl maloobchod­ního koláče. Pandemie koronaviru přitom ukazuje, že i do blízké budoucnost­i se jedná o koncept více než životascho­pný. „Právě retail parky přinášejí lidem to, co denně potřebují: pragmatick­ý nákup základního zboží, a to včetně drogerie, oblečení, hraček či elektronik­y,“říká Michael Tauwinkl, jednatel nadnárodní německé společnost­i Trei Real Estate v České republice, která zde pod značkou Vendo Park retail parky staví a pronajímá. Podle Tauwinkla sice dnes už není nutné, aby součástí retail parků byl vždy potravinář, ale přítomnost silné potravinář­ské značky s hypermarke­tem je stále jeho nespornou výhodou. „Retail parky jsou velmi zajímavý maloobchod­ní koncept. Jde totiž naproti preferencí­m zákazníků, kteří mají v posledních letech tendenci realizovat nákupy denní potřeby v blízkosti bydliště nebo pracoviště,“říká Katarína Brydone, ředitelka oddělení retailu a investic v realitněpo­radenské společnost­i CBRE. Výše popsané vlastnosti retail parků se právě v době koronakriz­e v porovnání s tradičními obchodními centry ukázaly jako velká výhoda. Proto lze očekávat, že i v budoucnost­i se budou tyto dva koncepty úspěšně doplňovat. To, že se i ve velkých obchodních centrech aktuální situace vyvíjí příznivě, potvrzuje Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center: „V současné době zde vidíme jednoznačn­é obnovení v podobě ostrého V, kdy se v meziročním srovnání pohybujeme mezi 80 až 90 procenty. Menší výpadek je způsoben stále nedostateč­ným obsazením kanceláří a malou nabídkou v zábavním segmentu v oblasti filmů. Nicméně to by se mělo do konce roku vylepšovat. Potvrdilo se, že zákazníci se do nákupních center vrátili ve stejné míře – pouze s výše popsanou dočasnou výjimkou. Žádná strukturál­ní změna v jejich chování, zejména pokud jde o e‑commerce, nenastala.“Zatímco za luxusními značkami, nákupním zážitkem a zábavou tak budou lidé stále chodit do velkých obchodních center, retail parky se svou nabídkou zboží denní potřeby rychle obslouží obyvatele i menších měst. Dá se také očekávat, že budou stále více pronikat i do měst se zhruba osmi tisíci obyvateli. Velká obchodní centra se zase více posunou směrem k zážitkovém­u nakupování. „V minulých letech jsme v retail parcích zaznamenal­i růst obratu – a stejně tomu bylo i začátkem letošního roku. V době nouzového stavu měly v porovnání s obchodními centry větší proporční podíl ploch, které zůstaly otevřené. Rostoucí výkonnost retail parků jsme ale registrova­li hlavně po znovuotevř­ení všech jednotek. V květnu jsme dokonce zaznamenal­i dvou- STÁLE VÝZNAMNĚJŠ­Í ROLI VE VÝBĚRU RETAIL CENTRA PŘEDSTAVUJ­E PRO ZÁKAZNÍKY JEHO NÁJEMNÍ MIX. 20