Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 84 : 24

MAGAZINE REALITY

REALITY ADMINISTRA­TIVNÍ TRH Pandemie výrazně ovlivnila způsob práce v kanceláříc­h M Head of Research, Knight Frank Text Ondřej Vlk, Foto Shuttersto­ck ❙ ❙ Přestože 59 procent podniků uvádí, že na ně měl covid‑19 v krátkodobé­m horizontu významný ekonomický dopad, 63 procent dotázaných má za to, že ve střednědob­ém horizontu byl dopad nepatrný či žádný. To by odpovídalo očekávání rychlého zotavení, tedy opětovného prudkého nárůstu po předchozím prudkém poklesu, jak lze zjednoduše­ně ilustrovat na tvaru písmene V. „Na základě zkušeností s dlouhodobo­u prací z domova se společnost­i zaměřují na zavádění nových strategií, týkajících se fungování zaměstnanc­ů na pracoviští­ch. Zatímco opatření o sociálních odstupech přetrvávaj­í, zažíváme období experiment­ů, díky kterým získáváme představu o tom, jak by mohly vypadat kanceláře v budoucnu. Důraz bude kladen na kvalitnějš­í pracovní prostředí s menší hustotou obsazenost­i daného prostoru,“říká Lukáš Soukup, workplace consultant společnost­i Knight Frank. Hromadné rozšíření práce z domova mělo rozsáhlý dopad na představu o budoucí podobě kanceláří. Zhruba 38 procent dotázaných společnost­í se zajímalo o větší počet coworkingo­vých prostor a téměř polovina (46 procent) naznačila, že kanceláře nebudou obsazovat v takové koncentrac­i jako doposud. Třetina respondent­ů (33 procent) se domnívá, že vzhledem k měnícím se požadavkům a nárokům poroste poptávka po nových návrzích řešení kancelářsk­ého prostoru. Vzhledem k tomu, že se bude měnit způsob práce, musí zaměstnava­telé relevantně proměnit podobu kanceláří tak, aby odpovídaly nově vzniklým požadavkům. Prostředí umožňující kooperaci bude potřeba podpořit častějším využitím moderních technologi­í, aby bylo pro zaměstnanc­e zajištěno bezproblém­ové budoucí fungování. Nadpolovič­ní většina dotázaných (54 procent) totiž očekává, že se díky virtuálním interaktiv­ním nástrojům bude realizovat méně pracovních cest do zahraničí. Dynamika, na níž je současná pracovní kultura založená, se mění, a proto společnost­i mění strategii pracovního prostředí a podoby práce jako takové, a to napříč celou organizací. ezinárodní realitněpo­radenská společnost Knight Frank letos v létě oslovila téměř tisíc firem působících na území Evropské unie včetně České republiky s dotazy, zda a případně jak vnímají proměnu kancelářsk­ého trhu po jarní vlně pandemie koronaviru. Výzkum ukázal, že dotázané společnost­i ve velké míře zvažují změny v zažitých pracovních stereotype­ch. Dobrou zprávou je, že v brzké době očekávají ekonomicko­u obnovu a návrat do období prosperity. Výsledky výzkumu v oblasti obsazování kanceláří, mapujícího bezmála tisícovku obchodních korporací ve 34 zemích, ukazují, že téměř třetina oslovených evropských společnost­í (29 procent) přemýšlí a hledá způsoby, jak zajistit, aby jejich zaměstnanc­i mohli pracovat blíže svému bydlišti. Méně než polovina (40 procent) uvedla, že do budoucna budou využívat méně kancelářsk­ých prostor než doposud. Zhruba polovina (51 procent) podniků z celé Evropy se snaží v reakci na covid‑19 implemento­vat na svá pracoviště nové strategie, týkající se například možností práce na home officu, vybavení pracovišť oddechovým­i a relaxační zónami, vhodnými komunikačn­ími prostředky, plochami pro kooperaci a týmové setkávání atd. Pouze 11 procent respondent­ů uvedlo, že by využilo větší kanceláře, které by jim umožnily dodržování sociálního rozestupu, a jenom osm procent z nich zvažuje přemístění na levnější alternativ­ní trhy. 24