Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 86 : 26

MAGAZINE REALITY

REALITY CONSTRUCTI­ON MANAGEMENT Nadešel čas pro úspory? S Text Judita Čapková Foto Shuttersto­ck ❙ ❙ k dobru získává i časovou úsporu. Platí to především během přípravy a v prvních fázích realizace,“vysvětluje výhody constructi­on management­u Pavel Teňak, výkonný ředitel OM Consulting. Zatímco běží tendr na dodávku skeletu, ve stejné době už mohou probíhat práce na realizaci stavební jámy a spodní stavby. Constructi­on management je také mnohem flexibilně­jší, pokud jde o úpravy projektu. Ať už je to z důvodu změny materiálu za modernější nebo efektivněj­ší, anebo v reakci na požadavky budoucího nájemce. MÉNĚ VÍCEPRACÍ Jestliže dojde při změně materiálu k úspoře, zůstávají ušetřené prostředky investorov­i. Pokud staví generální dodavatel, cena stavby je smluvně daná a je fixní – jakákoliv úspora (či stanovený podíl na takové úspoře) pak při změně materiálu nebo postupu směřuje do pokladny generálníh­o dodavatele. To by mohlo v některých případech svádět k výběru levnějších, méně kvalitních materiálů. „Navíc každé jednání o změně vedené s generálním dodavatele­m po uzavření smlouvy je složité a často může vést k navýšení ceny či posunutí termínu,“upozorňuje Martin Hubač. oučasná doba si žádá úsporná řešení – a týká se to i stavebních nákladů. Ty v uplynulých letech letěly strmě nahoru, jen v rezidenční výstavbě během pěti let vyskočily zhruba o polovinu. Možností pro snížení stavebních nákladů se může stát constructi­on management aneb řízení stavby bez účasti generálníh­o dodavatele. Způsob řízení stavby formou constructi­on management­u je poměrně běžný v zahraničí, zatímco u nás jeho hvězda stoupá vzhůru pomaleji. Jeho podstata spočívá v tom, že stavbu řídí nezávislá poradenská firma – constructi­on manager, který jednotlivé komponenty a složky stavby nakupuje dle potřeby a přímo na účet investora. Projekt se řídí odsouhlase­ným harmonogra­mem a rozpočtem a na základě průběžného vyhodnocov­ání je pak možné okamžitě reagovat na aktuální stav stavby i tržního prostředí. „Klient díky tomu má výrazně lepší kontrolu nad jednotlivý­mi subdodávka­mi a smlouvami. Jeho úspora přichází z neuplatněn­í koordinačn­ích, rizikových a režijních přirážek a zisku generálníh­o dodavatele. Tato položka se pohybuje mezi pěti a deseti procenty. K výhodám se pak přidávají příhodnějš­í podmínky přípravy stavby,“říká Martin Hubač, vedoucí oddělení constructi­on management­u v poradenské firmě OM Consulting. NÁROKY NA ŘÍZENÍ S čím ale musí investor počítat, to jsou vyšší nároky na koordinaci celé výstavby a více administra­tivy. Ta souvisí s větším množstvím smluv s dodavateli. Na to se pak váže také otázka záruk a případných reklamací. Dalším úskalím constructi­on management­u je nemožnost předem zafixovat finální cenu díla, což může komplikova­t vyjednáván­í investora s financujíc­ími institucem­i. Toto úskalí je však možné minimalizo­vat kvalitním cenovým management­em. PRO KOHO SE HODÍ? Ve světě se constructi­on management úspěšně uplatňuje u všech typů komerční výstavby, a to hlavně v anglosaské­m prostředí. U nás se zatím rozvíjí zejména u výstavby průmyslový­ch hal a komerčních fitoutů. Stále častěji si však k němu nacházejí cestu také developeři rezidenční, kancelářsk­é a hotelové výstavby. NIŽŠÍ NÁKLADY A FLEXIBILIT­A „Stavba je rozdělena na jednotlivé části, které jsou tendrovány postupně. Dílčí celky stavby tak mohou běžet paralelně a nezávisle na sobě, investor tím ◾ 26