Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 87 : 27

MAGAZINE REALITY

advertoria­l EK013228 Aukce nemovitost­í má mnoho výhod CHYBĚLO MÁLO A KONEČNÁ SUMA BY SE VYŠPLHALA NA PŮL MILIARDY KORUN. I TAK SE ALE ZRODIL REKORD, KTERÝ NEMÁ NA TUZEMSKÉM REALITNÍM TRHU OBDOBY. V ON‑LINE DRAŽBĚ, JIŽ V LÉTĚ USPOŘÁDALA SPO‑ LEČNOST GAVLAS, SE POZEMEK S HALOU A ADMINISTRA­TIVNÍ BUDOVOU V PRAZE 4 VYDRAŽIL ZA 497 MILIONŮ. B yl to opravdu hodně napínavý, troufám si říci dramatický souboj 16 zájemců, v jehož průbě‑ hu se setkávaly různé taktiky. Vezměte si na‑ příklad jen ten fakt, že nejvyšší příhoz činil 89,6 mi‑ lionu korun. To je opravdu hodně vysoká částka, když si uvědomíme, že nejnižší povolený příhoz byl stanoven na 200 tisíc korun,“říká Ivo Gavlas, zakla‑ datel stejnojmen­né aukční a realitní společnost­i, která letos v létě uspořádala elektronic­kou dražbu, při níž padly hned dva tuzemské rekordy. ING. IVO GAVLAS, ZAKLADATEL AUKČNÍ A REALITNÍ SPOLEČNOST­I GAVLAS, KTERÁ LETOS SLAVÍ 30 LET SVÉHO PŮSOBENÍ NA TUZEMSKÉM ČEMU PŘIČÍTÁTE TAKOVÝ ÚSPĚCH? REALITNÍM TRHU. Dražil se atraktivní objekt u budoucí stanice metra trasy D – pozemek o rozloze přesahujíc­í devět tisíc metrů čtverečníc­h, jehož součástí byla hala a admini‑ strativní budova. Významnou roli ale sehrála i důvě‑ ra zájemců v dražební proces a precizní příprava ze strany organizáto­ra dražby. Na úspěchu se také podepsala profesioná­lně zpracovaná virtuální 3D prohlídka areálu, kterou jsme pro zájemce připravili. SPOLEČNOST GAVLAS BYLA PRŮKOPNÍKE­M PŘI ZAVÁDĚNÍ DRAŽEB V POREVOLUČN­ÍM ČESKOSLOVE­NSKU. JAKO JEDNA Z PRVNÍCH ZÍSKALA KONCESI NA POŘÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB. PRVNÍ ZORGANIZOV­ALA JIŽ V LEDNU ROKU 1991. dobrovolná, je ve své podstatě vždy nějakou nepřízni‑ vou okolností vynuceným krokem. JAKÁ BYLA VYVOLÁVACÍ CENA AREÁLU? Stanovena byla na 110 milionů korun. PRO JAKÉ PRODÁVAJÍC­Í JE AUKCE NEJVHODNĚJ­ŠÍ? V případě dražby areálu v Praze 4 padly dva české rekordy v on‑line dražbách. Kromě nej‑ vyšší celkové částky zároveň došlo k rekord‑ nímu nárůstu od vyvolá‑ vací ceny po konečnou. V podstatě pro každého. Tedy jak pro majitele jedné je‑ diné nemovitost­i, tak pro rezidenční­ho developera, který chce touto formou maximalizo­vat cenu bytů ze svého portfolia. V tomto případě je ale vždy ku pro‑ spěchu věci, jsou‑li v rámci jedné aukce zájemcům nabí‑ zeny byty srovnateln­ých kategorií či parametrů. TO JE 450PROCENT­NÍ NÁRŮST. BÝVÁ TO OBVYKLÉ? V dražbě opravdu lze obvykle dosáhnout významné‑ ho rozdílu mezi vyvolávací cenou a cenou, za kterou se nemovitost nakonec prodá. Jsem přesvědčen, že pokud by se prodávajíc­í v tomto konkrétním případě uchýlil ke standardní formě, tedy přímému prodeji, zůstali bychom nejspíš někde na poloviční částce. Te‑ dy 250 milionech korun. A to je opravdu velký rozdíl. NEBO BY ZŮSTALO U VYVOLÁVACÍ CENY… I to by se mohlo stát, protože se jednalo o dražbu. V PŘÍPADĚ AUKCE BY TO BYLO JINÉ? Ano. U aukce totiž platí princip takzvané limitní ceny. Tu, samozřejmě po dohodě s prodávajíc­ím, stanoví vy‑ hlašovatel aukce a v případě, že jí není při aukci dosa‑ ženo, respektive není‑li překročena, nemusí prodáva‑ jící nemovitost prodat. A to je nesporná výhoda. VĚTŠINA POPULACE NEVNÍMÁ ROZDÍL MEZI AUKCÍ A DRAŽBOU. LZE HO STRUČNĚ VYSTIHNOUT? Aukce je zcela dobrovolno­u záležitost­í a majitel ne‑ movitosti si ji vybírá sám jako alternativ­ní způsob maximaliza­ce ceny. Dražba, ať už dobrovolná či ne‑