Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 89 : 29

MAGAZINE REALITY

MÉNĚ ODPADU Stavební suť je třeba na místě demolice pročistit, odstranit kusy železa a další nevhodné příměsi. Poté se materiál odváží buď přímo na nové staveniště, nebo do betonárky, kde se drtí a následně zpracuje předepsaný­m způsobem. Objem stavební suti vyvezené na skládky tak může výrazně klesnout. Dnes tvoří demoliční suť 45 až 50 procent všech odpadů. Výhodou Rebetongu je, že po ukončení životnosti se produkty vyrobené podle tohoto patentu ve stavebním průmyslu opět použijí. Při splnění nejpřísněj­ších kritérií betonářský­ch norem je tak zaručen v podstatě nekonečný životní materiálov­ý cyklus. UNIKÁTNÍ HŘIŠTĚ PARKOUR PARK VYROSTLO VLONI NA PRAŽSKÉM CUKRKANDLU. JAKO SOUČÁST KOMUNITNÍH­O PROSTORU POD MODŘANSKÝM KOMÍNEM TAK ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI SLOUŽÍ UŽ TÉMĚŘ ROK. SKANSKA HO SESTAVILA Z PREFABRIKÁ­TŮ REBLOK, KTERÉ MOHOU MÍT RŮZNÝ TVAR A SKLÁDAJÍ SE NA SEBE JAKO JEDNODUCHÁ STAVEBNICE. ZÁKLADNÍM MATERIÁLEM JE RECYKLOVAN­Ý BETON. ÚSPORA NA ENERGIÍCH Vedle dobrého pocitu ze života ve stylu udržitelno­sti pocítí vlastník a uživatel nemovitost­i příznivý dopad i na svoji peněženku. Rebetong má nižší koeficient tepelné vodivosti, což znamená nižší energetick­ou náročnost. Budova tak svému vlastníkov­i sníží výdaje na provoz v průběhu celého jejího životního cyklu. „Pořizovací cena recyklovan­ého betonu je přitom téměř shodná s cenou betonu klasického,“dodává Petr Dušta. ◾ INZERCE Bydlení v náruči zeleně www.camovka.cz 2. etapa úspěšného projektu BYTY 1+KK – 5+KK Developer 29 EK013237