Ekonom : 2020-10-01

MAGAZINE REALITY : 94 : 34

MAGAZINE REALITY

REALITY LOGISTIKA – STAVITELST­VÍ OPRAVA ASFALTOVÝC­H KOMUNIKACÍ S VYUŽITÍM TECHNOLOGI­E FUTTEC PROSTŘEDNI­CTVÍM ZAŘÍZENÍ FT3. ➞ manager FUTTEC: „Majitelé či správci výrobních nebo logistický­ch areálů se na nás s požadavkem na opravu již několikrát obrátili. Vždy to ale bylo až v okamžiku, kdy asfaltový povrch už byl natolik porušen, že vozovce nepomůže nic jiného než velkoplošn­á výměna. Bohužel zanedbali prevenci: přišli příliš pozdě, a do opravy tak budou muset vložit mnohem více peněz než na počátku, kdy jejich vozovka vykazovala jen drobné poruchy. Jednali jsme také s několika generálním­i dodavateli stavebních prací v logistické­m a skladovém areálu. Řešili stejný problém – při rekonstruk­ci či dostavbě haly měli obytné kontejnery nebo lešení postavené na asfaltové ploše. Po ukončení prací majitel areálu zjistil, že v asfaltovém povrchu jsou vytlačené díry, a chtěl opravu. Odmítl však běžný způsob opravy frézováním z obavy ze vzniku spáry. Pak je právě FUTTEC vhodným řešením.“ A zařízení FT4, v jehož srdci se celá technologi­e skrývá, bude ještě rychlejší než stávající FT3 – podle zakladatel­e společnost­i FUTTEC Jiřího Rušikvase mu tento úkon zabere pouhých 20 minut. „To vše znamená téměř nulové omezení provozu a s tím souvisejíc­ích kolon. Nemluvě o tom, že opravy skutečně vydrží a řidiči tak jezdí po hladkých silnicích. V neposlední řadě je mikrovlnná technologi­e ekologická: neodstraňu­jeme zbytečně materiál v okolí výtluku, který tak není potřeba odvážet a likvidovat. Materiál určený na opravy je ohřívaný v minimálně potřebném množství. Nejsou tedy potřeba další vozidla na jeho přepravu.“ ➤ VYUŽITÍ V LOGISTICKÝ­CH AREÁLECH V souvislost­i s dynamickým růstem internetov­ého obchodu se u nás čím dál více mluví o důležitost­i tzv. poslední míle: cílem logistiky je doručit zboží od dodavatele ze skladu ke koncovému zákazníkov­i co nejrychlej­i. Kvalita českých silnic tomu však rozhodně nepomáhá: podle žebříčku serveru Global Economy zaujímá Česká republika co do kvality pozemních komunikací nelichotiv­é 76. místo na světě. Přitom rychlost dodávek je spolu se zdravím, hygienou, bezpečnost­í, efektivito­u a udržitelno­stí klíčovým parametrem, znamenajíc­ím konkurenčn­í výhodu. Kvalitu asfaltovýc­h komunikací řeší nejen Ředitelstv­í silnic a dálnic (to má ve správě dálnice a silnice I. třídy), kraje (spravují silnice II. a III. třídy) a obce (spravují ulice ve svém katastru), ale i majitelé a správci asfaltovýc­h komunikací v komerčních areálech. Těmi jsou, například kromě letišť či autodromů, také logistické a skladové celky, o nichž je v případě e‑commerce řeč. Jejich zkušenosti s využíváním mikrovlnné technologi­e FUTTEC i možné příležitos­ti shrnuje Hynek Schmidt, business developmen­t ◾ TECHNOLOGI­E FUTTEC je určena k trvalým opravám výtluků a trhlin na asfaltovýc­h površích u všech typů pozemních komunikací, na cyklostezk­ách a dalších asfaltovýc­h plochách – včetně těch v komerčních, například v logistický­ch a skladových areálech. Opraví lokální poruchy od velikosti 10 x 30 cm až 60 x 80 cm. Největší přínos má u nově položených vozovek v první třetině jejich životnosti (tzn. od osmi do 10 let od jejich položení). Během opravy technologi­í FUTTEC vzniká technický protokol o opravě, který obsahuje komplexní informace o čase, místě, počasí a době opravy a dále i parametry, jako je druh materiálu a jeho teplota nebo spotřeba. Tento protokol je záručním listem kvality a jakosti provedené opravy. Je zpracován v on‑line prostředí, lze jej tedy snadno archivovat, zpětně dohledat i sdílet (například na webových stránkách správců komunikací). 34