Být premiantem se vyplácí

Hospodářské noviny - - Události - Radek Musílek

Nestává se často, že by Česká republika byla premiantem ve včasnosti přijímání ev‑ ropských předpisů. Světlou výjimkou je úprava platebních slu‑ žeb. Česká republika splnila svůj závazek implementovat evropskou směrnici o platebních službách (takzvanou PSD2) včas, a zákono‑ dárce tak umožnil i včasné přijetí prováděcích vyhlášek. Existence zákona je nezbytná pro to, aby se české firmy mohly ucházet o licen‑ ci k poskytování platebních služeb u České národní banky a soutěžit tak nejen na českém, ale i na evrop‑ ském trhu.

Transpozice směrnice je navíc provedena kvalitně a srozumitel‑ ně. Zákonodárce se rozhodl nejít cestou novelizace existujícího zá‑ kona o platebním styku, ale vydá‑ ním zcela nového zákona, což je z pohledu osob pracujících s tex‑ tem zákona přehlednější.

Směrnice PSD2 (implemento‑ vána do českého právního řádu prostřednictvím zákona o plateb‑ ním styku) umožňuje licencova‑ ným subjektům poskytovat nové, inovativní služby, které přinesou (nejen) spotřebitelům komfortní řešení v oblasti placení, například pomocí mobilních aplikací. Včas‑ ná implementace poskytla dosta‑ tečný čas na přípravu i bankám, které jsou nově povinny umožnit právě třetím stranám (mimo jiné Fintech společnostem) přístup do svých systémů, aby uživatelé mohli ke svým bankovním účtům přistupovat právě například přes nezávislou mobilní aplikaci.

A proč je vlastně včasná a kva‑ litní transpozice evropských před‑ pisů důležitá pro české podniky? Pojďme si to předvést právě na pří‑ kladu směrnice PSD2. Firma, kte‑ rá získá licenci od národního re‑ gulátora, bude moci poskytovat služby i v ostatních členských stá‑ tech Evropské unie. To znamená, že české firmy mají konkurenční výhodu oproti firmám z členských států, které dosud směrnici PSD2 neimplementovaly a kterých bylo ještě v únoru tohoto roku celkem 16, neboť ty nebudou moci u svého národního regulátora o licenci po‑ žádat a služby na evropském trhu poskytovat. České firmy mohou už o licenci žádat nyní, a jsou tak v pozici, kdy mohou být se svými produkty připraveny o několik mě‑ síců dříve než jejich konkurence z jiných evropských států.

Je tedy potěšující, že se zákono‑ dárci podařila včasná a kvalitní im‑ plementace zrovna u předpisu, kte‑ rý nepřináší jen novou regulaci, ale který vytváří na trhu prostor pro české firmy, jež budou poskytovat nové inovativní služby svým zá‑ kazníkům z České republiky i z celé Evropské unie.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.