Jízda za křivdou

Hospodářské noviny - - Kultura -

Jiří Menzel (na snímku vlevo) coby syn obětí a jeho rakouský herecký kolega Peter Simonischek (v komické masce vpravo) v roli potomka nacisty se po prvním setkání nerozejdou v dobrém. Nakonec se ale vydají na putování po starých křivdách nejen dvou rodin, ale též dvou národů. Juraje Herze a narychlo se po ve‑ čerech naučit nejen svůj part, ale především slovensky a německy. Ne vždy tak herectvím a přesvěd‑ čivostí stačí Simonischekovi, který se pro roli smutného klauna, skrý‑ vajícího za legráckami velký bol, snad narodil. Ale není to jediný ani nejdůležitější aspekt, v němž sní‑ mek nepůsobí přesvědčivě.

Tlumočník mezi oběma – pova‑ hově i osudem vzdálenými – po‑ stavami nikdy nerozehraje oprav‑ dový konflikt. Žádný větší rozkol nevznikne ani mezi dvojicí a slo‑ venskými pamětníky válečných hrůz, které oba hrdinové navště‑ vují. A jako meditace nad starými ranami, nedostatkem sebereflexe a schematickým nazíráním tra‑ gické minulosti zůstává u debat ve stylu: „Jak se můžeš kamarádit s esesákem?“– „Ale on není ese‑ sák.“Připomínka stereotypů, jimiž se po generace dusíme, se snímkem vždy jen mihne.

Režisér Šulík si vybral nelehké téma a uchopil jej bez velkého fil‑ mařského humbuku, bez příliš pa‑ tetických gest. Jenže ten konstant‑ ní posmutnělý tón, do nějž občas nepříliš plodně vpadne vtípek, se brzy ohraje.

Krátce po sobě lze v českých ki‑ nech vidět dva tuzemské příspěvky k žánru road movie, po Tátově vol‑ ze nyní přichází Tlumočník. Oba ti‑ tuly touží dotknout se něčeho pod‑ statného, oba v tom z jiných příčin spíše selhávají. Určitě by nebylo fér vést to srovnání příliš daleko – Tá‑ tova volha je prosluněný divácký film, který si vážná témata bere spí‑ še jako rukojmí, aby nemohl být nařčen z přílišného kýče.

Tlumočník se naopak jakékoli rozzářenosti a navozování pozitiv‑ ní nálady vyhýbá. Jeho touha te‑ matizovat velké křivdy minulos‑ ti je mnohem ryzejší. Jenže záměr nestačí. S každým dalším tklivým záběrem na vůz jedoucí slovenskou krajinou uvadá chuť diváků puto‑ vat s hrdiny dál.

Navíc jako kontrast ke všemu předchozímu, jako první skuteč‑ ně radikální odhalení tenze, kte‑ rou v sobě Rakušan Georg nese, při‑ chází nečekaný závěrečný zvrat. V něm se sice Georgova postava vyjeví v mnohem syrovějším svět‑ le, zároveň však jako by ta scéna přišla z nějakého jiného, lacinější‑ ho žánru.

Tlumočník má jistě moc do‑ tknout se diváků v jednotlivostech. Obzvláště v prostoru střední Evro‑ py, kde stále žijí pamětníci událostí druhé světové války a jejich potom‑ ci, kde je třeba minulost kriticky nahlížet. Zůstane však jen u toho letmého doteku.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.