Význam elektrotechniky a informatiky každoročně roste

Veletrh AMPER je největším odborným veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení v České republice a na Slovensku. Pravidelně se jej účastní na 600 vystavovatelů z tuzemska i zahraničí a v průběhu čty

Hospodářské noviny - - Reality -

Amper si během let vybudo‑ val pozici největšího česko‑slo‑ venského veletrhu v oboru.

Kromě Slovenska se představí 126 zahraničních firem z Ně‑ mecka (30), Polska (18), Rakouska (18) a z dal‑ ších 23 zemí.

Mezi vystavovateli jsou světoví lídři ve svých oborech, význam‑ né ryze české firmy i začínající start‑upy. Veletrh AMPER, pořá‑ daný společností Terinvest, pro‑ běhne ve dnech 20.–23. 3. 2018 na výstavišti v Brně. Bude zahájen soutěží o nejpřínosnější exponát – ZLATÝ AMPER. Význam akce pod‑ trhuje přesah do mnoha oborů.

ENERGETIKA Na veletrhu AMPER jako na jedi‑ ném veletrhu v ČR se představí desítky společností zabývajících se výrobou, přenosem a distribucí elektrické energie. Mezi význam‑ né exponáty budou tradičně pat‑ řit transformátory, rozváděčová technika, ochranné přístroje vn a vvn, záložní zdroje a řídicí systé‑ my v energetice. Nebudou chybět dodavatelé fotovoltaických elek‑ tráren. Po celou dobu veletrhu bude probíhat FÓRUM ENERGE‑ TIKY, série odborných přednášek se zaměřením na aktuální témata, pro rok 2018 byla vybrána akumu‑ lace elektrické energie.

STAVEBNICTVÍ Automatizace budov je trendem posledních let a představí ji na 100 vystavovatelů v hale P. Inteligent‑ ní elektroinstalace a příslušenství pro domovní i průmyslové použi‑ tí, rozváděče, systémy domovní komunikace, inovativní instalač‑ ní materiál do zateplených fasád budov, designové řady spínačů a zásuvek, komfortnější ovládání chytrých spotřebičů, řízení osvět‑ lení i stínění a zavlažování budou nepřehlédnutelné v expozicích mnoha stánků. V oblasti zabez‑ pečení budov bude uvedeno nové řešení videoverifikačních IP ka‑ mer, které poskytuje okamžitý přehled o zabezpečovaném ob‑ jektu, nebo mechatronická vložka pro zamykání a odemykání dveří pomocí smartphonu.

PRŮMYSL Automatizace výroby je nos‑ ným tématem 70 vystavujících firem. Průmysl 4.0 bude sklo‑ ňován na každém stánku, včet‑ ně největší expozice veletrhu společnosti ABB. Internet věcí mění svět průmyslu, a tak na ve‑ letrhu bude jedinečná možnost seznámit se s aktuálními trendy a úskalími čtvrté průmyslové re‑ voluce. Komponenty pro průmy‑ sl, především elektronické prvky a moduly, elektromotory všech typů, široká škála vodičů a ka‑ belů najdou uplatnění ve všech oblastech průmyslu, dopravy, stavebnictví i energetiky. Ná‑ vštěvníci mohou též zhlédnout osazování plošných spojů přímo na stáncích v hale F.

INFORMATIKA Stále významnějším tématem ve‑ letrhu v oblasti ICT bude internet věcí. Celkem 65 vystavovatelů představí novinky z oblasti senzo‑ rů a komponentů pro M2M a IOT a meteringová zařízení na síti Sigfox i dalších sítích. O využitel‑ nosti IOT a Big Dat v inteligentních budovách se návštěvníci dozvědí na seminářích v rámci doprovod‑ ného programu.

OSVĚTLENÍ V široké nabídce osvětlení budou dominovat chytrá a úsporná LED svítidla pro využití v průmyslu, obchodu, veřejném sektoru i do‑ mácnostech. Na veletrhu před‑ staví firmy také pouliční konzo‑ lové lampy, které jsou vhodné

stavíme společně s firmou Rittal možnost vývoje výrobků od ná‑ vrhu až po výrobu. Návštěvníci tak budou mít možnost spatřit na jednom místě výhody digitál‑ ních technologií během fáze vý‑ voje výrobků – interakci softwaru, dat a konfiguračních řešení, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím podporují tvorbu hodnoty inže‑ nýrských procesů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.