KOMU VADÍ PRÁVO NA INFORMACE?

Hospodářské noviny - - Názory - Maxim Tomoszek

Poslaneckou sněmovnu čeká rozhodování o konečné podobě změn v zákoně o svobodném přístupu k informacím. Ve hře jsou omezení přístupu k informacím i nástroje pro efektivnější uplatnění práva na informace. Kterou cestou by se měli poslanci vydat?

Při jakémkoli omezení práva na informace je nutné si uvědomit, že neomezujeme pouze samotný přístup k informacím, ale i mnoho dalších základních práv, jichž je nezbytným předpokladem. Na prvním místě je nutno zmínit svobodu projevu, se kterou právo na informace spojuje čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Velmi důležité je právo na informace také pro zajištění práva občanů podílet se na správě věcí veřejných, včetně volebního práva. Nemůžeme posoudit činnost svých zástupců při výkonu veřejné moci, pokud nemáme přístup k informacím o tom, co přesně a jak během svého funkčního období dělali.

Právo na informace samozřejmě není bezbřehé. Sama Listina základních práv a svobod předpokládá možnosti omezení, aby nebylo nepřiměřeně zasahováno do základních práv a svobod jednotlivců (například soukromí) a do veřejných zájmů (třeba bezpečnosti státu). Zároveň však vyžaduje, aby práva byla omezována v minimálním potřebném rozsahu a aby omezení nebyla zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Je tedy nutné, aby omezení vždy sledovala z hlediska společnosti prospěšný cíl a byla k dosažení tohoto cíle co nejlépe uzpůsobena.

Omezovat jen v nezbytném rozsahu

Čím přesněji jsou omezení práva na informace stanovena, tím menší je možnost jejich zneužití k odepření poskyt- nutí informací, kde pro to není důvod. Naopak paušální, široká omezení – jako například ve vládním návrhu zákona – vždy nahrávají orgánům veřejné moci. Proto bychom rozhodně měli upřednostnit chirurgicky přesné výjimky z práva na informace, které cílí na ochranu důležitých veřejných zájmů. Vyloučení celých oblastí práva, jako například trestního řízení, z možnosti žádat o informace by zásadně zkomplikovalo práci novinářů a nutilo veřejnost spoléhat na to, zda někdo informace ze spisů vynese.

Posílení vymahatelnosti

Mezi pozměňovacími návrhy je také tzv. informační příkaz, který by mohl značně zefektivnit obranu před nezákonným odmítáním poskytnutí informací ze strany povinných subjektů a ušetřit léta soudních sporů. Pokud nemáme nástroje k účinnému vymáhání práva na informace, je to, jako bychom ho neměli vůbec. Museli bychom se spoléhat na to, co nám představitelé veřejné moci sami sdělí. Nelze očekávat, že stát bude sám ochotně poskytovat munici svým kritikům. Význam možnosti vymáhání práva na informace pro kontrolu veřejné moci dosvědčují známé případy úřadů nezákonně odmítajících poskytovat informace prokazující jejich selhání či neefektivní vynakládání veřejných prostředků.

Poslanci sami jsou představitelé státu a právo na informace se jich i jejich práce přímo dotýká. Přesto, pokud se budou řídit svým slibem a vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu, by měli odmítnoutjehozbytečnéomezováníapodpořit účinné prostředky jeho vymáhání.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.