Pivo nahradí umělá inteligence

VZNIKÁ PLÁN, JAK ČESKO DOSTAT NA ŠPIČKU VE VÝVOJI A VÝZKUMU

Hospodářské noviny - - Přední Strana - Martin Ťopek, Adéla Skoupá [email protected]

Dlouhá léta má Čes‑ ko v Evropě pověst montovny. Země, kde se vyrábí součástky a díly pře‑ vážně pro automobi‑ ly, ale málo tu vznikají nové nápady a technolo‑ gie. Během následující de‑ kády by se měl tento poměr razantně otočit. Tři desítky odborníků z vědy, byznysu a státní správy nyní připravují plán, jak Česko dostat mezi svě‑ tové velmoci ve vývoji a inovacích. Strategii, kterou mají HN k dispo‑ zici, v následujících měsících pro‑ jedná vláda.

„Země jako Finsko, Dánsko nebo Švýcarsko ukazují, že to jde. Za posledních 15 let se pro‑ měnily tak, že dohonily světo‑ vé lídry USA nebo Japonsko,“řekl šéf Asociace malých a střed‑ ních podniků a živnostníků Ka‑ rel Havlíček. Coby místopředseda vládní rady pro výzkum má strategii na starosti a konzultuje ji s premié‑ rem Andrejem Babišem (ANO).

Plán vyjmenovává 10 klíčových oblastí, které se musí zásadním způsobem proměnit, aby se země do roku 2030 mezi inovační elitu dostala. Na‑ příklad musí vzniknout pět až sedm elitních vý‑ vojových center, která budou vyvíjet špičko‑ vé technologie. Na zá‑ kladních školách se za‑ vedou povinné technické předměty, musí se zrychlit získávání stavebního povole‑ ní a vysoké školy spolu s vědci je potřeba více vtáhnout do byz‑ nysu. A také se musí zdigitalizovat státní správa.

Jediná obdobně ucelená strategie, jak proměnit celou českou ekonomiku, je už z roku 2005. Vznikla za vlády ČSSD a do roku 2013slibovaladohnatvětšinuzemíevropské unie. To se však nepovedlo. „Nebyly pořádně rozdělené úkoly a po desetiletích vynuce‑ ného socialistického plánování přetrvával odpor k jakýmkoliv strategiím,“vysvětluje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Ra‑ dek Špicar, který se na přípravě zmíněného plánu pro tehdejšího vicepremiéra pro eko‑ nomiku Martina Jahna podílel.

Tvůrci nynější strategie však věří, že je‑ jich záměr bude úspěšný. Zásadním rozdí‑ lem oproti minulosti je, že každou z desítky oblastí bude řídit odpovědný manažer. Obvykle půjde o náměstky ministrů nebo členy vládní rady pro výzkum. „Vyhodnocovat se bude každý mě‑ síc za účasti předsedy vlády,“píše Havlíček v úvodu dokumentu. Premiér bude z titulu předse‑ dy zmíněné rady pro výzkum celé inovační proměně šé‑ fovat.

Pro úspěch je zásadní, aby se v Česku do vývoje a výzkumu začalo dávat víc peněz než dosud. V roce 2030 by to podle připravované stra‑ tegie měla být tři procenta hrubé‑ ho domácího produktu. I Evropská unie je považuje za nezbytnou in‑ vestici, aby členské země mohly patřit mezi inovační špičku. Česko nyní dává výrazně méně: podle nejnovějšího údaje z roku 2017 to bylo 1,8 procenta HDP (zhruba 90 miliard korun).

Stát hodlá firmy motivovat, aby do inovací začaly víc investovat. V parlamentu už je například nove‑ la zákona, která zjednoduší daňové odpočty za vědu a výzkum. Podniky je využívaly čím dál méně, protože fi‑ nanční úřady jim je často neuznávaly kvůli formalitám. Poslanci brzy projed‑ nají i novou podobu pobídek pro zahra‑ niční společnosti. Rozhodující nebude, kolika lidem dají práci, ale zda budou investovat do inovací.

Výraznější roli mají hrát také vysoké školy a vědecké ústavy: strategie počítá s tím, že se bu‑ dou podílet na vzniku inovač‑ ních firem, případně je samy budovat. Nyní univerzity – stejně jako soukromé pod‑ niky – k zakládání start‑upů nic nemotivuje.

V budoucnu by na ně měla poskytovat peníze Českomorav‑ ská záruční a rozvojová banka: tato státem vlastněná akciová společnost podporuje malé a střední podnikatele a investuje i do oblastí, které vyžadují veřejnou podporu. Vznikne také národní agentura, která bude pomáhat jak s akade‑ mickými, tak ryze komerčními start‑upy.

Součástí strategie je také kompletní pro‑ měna stylu, jakým se Česko prezentuje v za‑ hraničí. Už to nadále nebude obraz země piva, hokeje nebo broušeného skla, ale země laserových paprsků, umělé inteligence či biotechnologií. „Cílem je vybudovat sebe‑ vědomou značku České republiky jako ino‑ vačního lídra,“uvádí dokument. Sloganem bude „Česko: země pro budoucnost“.

Celou strategii představí její autoři v čele s premiérem Babišem v únoru na celoden‑ ní konferenci v Praze. Součástí bude i pre‑ zentace nových objevů českých inovátorů.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.